RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

A rendelet célja a tagállamok együttműködésének javítása, egyszerűsítése és felgyorsítása a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott bírósági eljárások keretében megvalósuló bizonyításfelvétel során.

JOGI AKTUS

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről [Hivatalos Lap L 174., 2001.6.27.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet megkönnyíti a valamely másik tagállamban történő bizonyításfelvételt. Polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben valamely tagállam bírósága kéri, hogy:

 • egy másik tagállam bírósága bizonyításfelvételt folytasson le;
 • egy másik tagállamban közvetlenül folytathasson le bizonyítást.

A kérelemnek olyan bizonyításfelvételre kell irányulnia, amelynek során beszerzett bizonyítékokat már megkezdett vagy megindítani tervezett bírósági eljárásban kívánnak felhasználni.

Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, így a rendelet Dániára nézve nem kötelező.

Bíróságok közötti közvetlen továbbítás

Minden tagállam elkészíti a bizonyításfelvételre illetékes bíróságok listáját. A felsorolásban fel kell tüntetni az egyes bíróságok területi illetékességét, illetve esetleges különleges szakterület szerinti hatáskörét. A kérelmeket az a bíróság, amely előtt az eljárást megkezdték, illetve megindítani szándékozzák (a továbbiakban: a megkereső bíróság) közvetlenül küldi meg valamely más tagállam illetékes bíróságának (a továbbiakban: a megkeresett bíróság) bizonyításfelvétel céljából.

Minden tagállam kijelöl egy központi szervet, amelynek feladata:

 • a bíróságok tájékoztatása;
 • a továbbítással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémák megoldása;
 • kivételes esetekben a kérelem továbbítása az illetékes bíróságokhoz.

A kérelem formája és tartalma

A kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványokon kell előterjeszteni, és kötelezően a következő adatokat kell megadni: a felek neve és címe, az ügy jellege és tárgya, a foganatosítandó bizonyításfelvétel leírása stb.

A rendelet előírja, hogy a kérelmet a megkeresett bíróság hivatalos nyelvén, vagy más olyan nyelven kell elkészíteni, amelyet a megkeresett tagállam elfogadott nyelvnek jelölt meg.

A kérelem teljesítése

A kérelmet a megkeresett tagállam nemzeti jogának megfelelően kell teljesíteni. A kérelmet legkésőbb a kézhezvételétől számított 90 napon belül kell teljesíteni.

A kérelem teljesítését csak az alábbi esetekben lehet megtagadni:

 • a kérelem nem tartozik e rendelet hatálya alá (például mert büntetőeljárást és nem polgári vagy kereskedelmi eljárást érint);
 • a kérelem teljesítése nem tartozik a megkeresett bíróság hatáskörébe;
 • a kérelem hiányos;
 • amennyiben a meghallgatni kívánt személy a vallomástétel megtagadásának jogára vagy vallomástételi tilalomra hivatkozik;
 • a szakértő igénybevételével járó költségek fedezetére kért letétet vagy az előleget nem fizették meg.

A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a megkeresett bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatja erről a megkereső bíróságot.

Amennyiben a megkereső tagállam nemzeti joga erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, úgy e tagállam képviselői jelen lehetnek a megkeresett bíróság által teljesített bizonyításfelvétel során. Ugyanez vonatkozik a felekre, illetve adott esetben a képviselőikre is.

A rendelet nem gátolja meg a tagállamokat a bírósági iratok iránti kérelmek teljesítésének gyorsítását vagy könnyítését szolgáló két-vagy többoldalú megállapodások fenntartásában vagy megkötésében.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1206/2001/EK tanácsi rendelet

2001.7.1.

HL L 174., 2001.6.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról (2007. december 5.) [COM(2007) 769 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság véleménye szerint kielégítő módon elérték a rendelet két fő célkitűzését (a tagállamok közötti együttműködés egyszerűsítése és a bizonyításfelvétel meggyorsítása). Ugyanakkor bizonyos intézkedéseket kell még hozni a rendelet működésének javítása érdekében, többek között:

 • jobban megismertetni a rendeletet a jogalkalmazókkal;
 • megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kérelmek teljesítésére előírt 90 napos határidőt tiszteletben tartsák;
 • a modern technológiák, különösen a videokonferencia alkalmazásának gyakoribb használata.
Utolsó frissítés: 22.12.2011

Lásd még

 • A Jogérvényesülési Főigazgatóság internetes oldala – Bizonyításfelvétel (EN)
 • Európai Igazságügyi Atlasz – Bizonyításfelvétel
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére