RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση, η απλοποίηση και η επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διεξαγωγή αποδείξεων στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός διευκολύνει την διεξαγωγή αποδείξεων σε ένα άλλο κράτος μέλος. Εφαρμόζεται στον αστικό και εμπορικό τομέα όταν το δικαστήριο ενός κράτους μέλους παραγγέλλει:

 • στο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους να εξασφαλίσει αποδείξεις·
 • να συλλέξει μόνο του αποδείξεις σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η παραγγελία πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση αποδείξεων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μια δικαστική διαδικασία που έχει κινηθεί ή προβλέπεται να κινηθεί.

Η Δανία δεν συμμετέχει στον κανονισμό.

Επικοινωνία μεταξύ των δικαστηρίων

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν έναν κατάλογο των αρμόδιων δικαστηρίων που προβαίνουν σε εξασφάλιση αποδείξεων και να καταδείξουν την περιφερειακή ή και ειδική αρμοδιότητά τους. Οι αιτήσεις απευθύνονται απευθείας από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει κινηθεί ή προβλέπεται να κινηθεί η διαδικασία («αιτούν δικαστήριο») στο δικαστήριο του κράτους μέλους το οποίο πρέπει να συλλέξει τις αποδείξεις («δικαστήριο εκτέλεσης»).

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρχή ως κεντρική αρχή. Η κεντρική αρχή έχει αρμοδιότητα:

 • να παρέχει πληροφορίες στα δικαστήρια·
 • να επιλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με μια παραγγελία·
 • να διαβιβάζει, σε έκτακτες περιπτώσεις, παραγγελίες αλλοδαπών αρχών προς τα αρμόδια δικαστήρια.

Τύπος και το περιεχόμενο της παραγγελίας

Η παραγγελία πρέπει να υποβάλλεται μέσω πρότυπων εντύπων που προβλέπονται από τον κανονισμό και πρέπει, υποχρεωτικά, να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: το όνομα και τη διεύθυνση των διαδίκων, τη φύση και το αντικείμενο της δίκης, την παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων κ.λπ.

Ο κανονισμός προβλέπει ότι η παραγγελία διατυπώνεται στην επίσημη γλώσσα του δικαστηρίου εκτέλεσης ή σε άλλη γλώσσα την οποία έχει δηλώσει ως αποδεκτή το κράτος μέλος εκτέλεσης.

Εκτέλεση

Η εκτέλεση της παραγγελίας διεξάγεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η παραγγελία πρέπει να εκτελεστεί το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες από την παραλαβή της.

Η άρνηση εκτέλεσης προβλέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν η παραγγελία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (π.χ. αφορά ποινική και όχι εμπορική ή αστική διαδικασία)·
 • όταν η εκτέλεση της παραγγελίας δεν εμπίπτει στο πεδίο της δικαστικής αρμοδιότητας·
 • όταν η παραγγελία είναι ελλιπής·
 • όταν το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο παραγγελίας εξέτασης επικαλείται δικαίωμα άρνησης κατάθεσης ή απαγόρευσης κατάθεσης·
 • όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί παρακαταθήκη ή προκαταβολή των εξόδων που συνδέονται με την προσφυγή σε εμπειρογνώμονα.

Στην περίπτωση άρνησης εκτέλεσης μιας παραγγελίας, το δικαστήριο εκτέλεσης το γνωστοποιεί στο αιτούν δικαστήριο εντός 60 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Εάν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου, εκπρόσωποι του τελευταίου μπορούν να παρίστανται όταν το δικαστήριο εκτέλεσης διεξάγει την παραγγελθείσα διαδικαστική πράξη. Το ίδιο ισχύει και για τους διαδίκους και, ανάλογα με την περίπτωση, για τους εκπροσώπους τους.

Ο κανονισμός δεν εμποδίζει να συνάπτονται ή να διατηρούνται, από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη συμφωνίες προκειμένου να επιταχύνεται ή να απλοποιείται η εκτέλεση παραγγελιών διεξαγωγής διαδικαστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

1.7.2001

-

ΕΕ L 174 της 27.6.2001

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. [COM(2007) 769 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δύο πρωταρχικοί στόχοι του κανονισμού (η απλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η επιτάχυνση της διεξαγωγής αποδείξεων) επιτυγχάνονται κατά ικανοποιητικό τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του κανονισμού, συγκεκριμένα:

 • βελτίωση του επιπέδου γνώσης του κανονισμού μεταξύ των νομικών επαγγελμάτων·
 • λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να τηρείται η προθεσμία των 90 ημερών που έχει οριστεί για την εκτέλεση των παραγγελιών·
 • περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, συγκεκριμένα της βιντεοδιάσκεψης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.12.2011

βλέπε και

 • τον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης – Εξασφάλιση αποδείξεων (EN)
 • Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλα - Εξασφάλιση αποδείξεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας