RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lättare civilrättsligt samarbete

I och med denna förordning införs en allmän ram för de av gemenskapens verksamheter som ska underlätta det civilrättsliga arbetet. Gemenskapen stöder bl.a. insatser som uppmuntrar och underlättar civilrättsligt samarbete och gör också insatser för särskilda projekt.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 743/2002 av den 25 april 2002 om en allmän gemenskapsram för åtgärder i syfte att underlätta ett civilrättsligt samarbete.

SAMMANFATTNING

Syftet med förordningen är att skapa en allmän gemenskapsram för åtgärder under perioden 1 januari 2002-31 december 2006 för att underlätta det civilrättsliga samarbetet. För perioden 2007-2013 lade Europeiska kommissionen den 6 april 2005 fram ett förslag om att inrätta specialprogrammet "Civilrätt" inom ramen för det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" (se "anknytande rättsakter").

Förordningen gäller inte i Danmark. Däremot vill Storbritannien och Irland anta och tillämpa förordningen (vilket de kan enligt protokollen om Storbritanniens och Irlands ställning som fogats till EU-fördraget och EG-fördraget).

Att bevilja bidrag och verkställa programmålen

Programmet har följande mål:

  • Att uppmuntra det civilrättsliga samarbetet för att trygga rättssäkerheten och förbättra möjligheterna till rättslig prövning.
  • Att förbättra den ömsesidiga kunskapen om medlemsstaternas rättssystem.
  • Att se till att gemenskapens instrument inom det civilrättsliga samarbetet genomförs.
  • Att förbättra informationen till allmänheten om möjligheterna till rättslig prövning, rättsligt samarbete och medlemsländernas rättssystem.

Följande verksamheter kan beviljas stöd:

  • Samfinansierade projekt som bidrar till att uppnå ett eller flera av den allmänna ramens mål.
  • Europeiska icke-statliga organisationers verksamhet.
  • Finansiering av särskilda åtgärder som kommissionen vidtar på eget initiativ.

Bidrag till privata och offentliga institutioner

Enligt förordningen ska stödet delas ut till aktiviteter i icke-statliga organisationer och särskilda projekt som föreslås av institutioner samt privata och offentliga organisationer.

De icke-statliga organisationerna kan få finansiering om de uppfyller följande villkor:

  • De ska vara ideella organisationer som bildats i enlighet med lagstiftningen i någon av EU:s medlemsstater.
  • De ska bedriva verksamhet med en europeisk dimension, och som huvudregel skall minst hälften av medlemsstaterna beröras.
  • Ett av deras ändamål ska vara att främja civilrättsligt samarbete.

De särskilda projekten kan föreslås av institutioner samt offentliga eller privata organisationer (till exempel forskningsinstitut och yrkesorganisationer). Projekten ska gälla verksamhet som utbyten, praktik, utredningar, forskning, möten och seminarier.

I enlighet med artikel 4 i förordningen ska - om vissa villkor är uppfyllda - den allmänna ramen vara öppen för deltagande av kandidatländerna i Central- och Östeuropa, Cypern, Malta och Turkiet samt andra länder, om det finns avtal och förfaranden som tillåter det. Artikeln gäller inte längre för de tio nya medlemsländer som anslöt sig till EU den 1 maj 2004.

Garantera genomförandet av gemenskapens åtgärdsram

För att se till att den allmänna ramen genomförs ska kommissionen före den 30 juni varje år offentliggöra ett årligt arbetsprogram där den fastställer prioriterade mål och åtgärder för det kommande året.

Kommissionen ansvarar för att bedöma och välja ut projekt. Vid valet av projekt ska den beakta vissa kriterier (till exempel deras europeiska dimension samt förmåga att bidra till målen för den allmänna ramen och utgöra ett komplement till andra åtgärder).

Alla finansieringsbeslut gås igenom av kommissionens finansiella kontroll och granskas av revisionsrätten. Det ekonomiska bidraget från unionens allmänna budget får i princip inte överstiga 60 % av de totala kostnaderna för åtgärderna. I undantagsfall får finansieringen uppgå till 80 %.

För att garantera öppenhet ska kommissionen varje år offentliggöra en förteckning över bidragsmottagare och åtgärder som finansieras. Bidragsmottagarna ska lämna en rapport till kommissionen om varje åtgärd de genomför. Om kommissionen upptäcker oegentligheter kan den minska, avbryta eller kräva återbetalning av beviljat stöd.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 743/20021.5.2002-EGT L 115, 1.5.2002

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1149/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa , av det särskilda programmet Civilrätt för perioden 2007–2013 [EUT L 257, 3.10.2007].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 9 februari 2005 - halvtidsrapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av ramprogrammet för civilrättsligt samarbete (2002-2006) [KOM(2005)34 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

I denna rapport beskrivs de framsteg som har gjorts med programmet sedan det antogs i april 2002 och fram till den 30 juni 2004. Kommissionens arbete med att informera yrkesverksamma inom rättsväsendet och allmänheten om framstegen i det civilrättsliga samarbetet (till exempel Europeisk civilrättsatlas, databasen för rättspraxis vid tillämpningen av förordningarna "Bryssel I" och "Bryssel II" samt en informationskampanj för rättstillämpare) har fått ett positivt mottagande. Ansökningsomgångarna 2002, 2003 och 2004 för särskilda civilsamhällsprojekt lockade inte så många förslag, förmodligen på grund av den begränsade budgeten. Av totalt 106 förslag valdes 51 ut.

Senast ändrat den 18.08.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början