RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 12 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yksityisoikeutta koskeva erityisohjelma (2007-2013)

Yksityisoikeutta koskevalla ohjelmalla edistetään oikeudellista yhteistyötä oikeudellisissa ammateissa toimivien koulutuksen, verkostojen lujittamisen sekä tiedonvaihdon ja tietojen jakamisen avulla. Ohjelma on osa perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa. Tarkoituksena on tukea yksityisoikeuden alan Euroopan oikeusalueen luomista vastavuoroisen tunnustamisen ja keskinäisen luottamuksen pohjalta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1149/2007/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007-2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman tarkoituksena on pitää yllä ja kehittää edelleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta Euroopan unionissa (EU). Ohjelma kattaa 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2013 välisen jakson. Sitä ei sovelleta Tanskaan.

Ohjelmalla on seuraavat neljä yleistavoitetta:

 • edistää oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa todellisen Euroopan oikeusalueen luomiseksi vastavuoroisen tunnustamisen ja keskinäisen luottamuksen pohjalta;
 • poistaa jäsenvaltioiden keskinäisiä riita-asioita käsittelevien oikeudenkäyntien moitteettoman sujumisen esteet;
 • parantaa yksityishenkilöiden ja yritysten oikeussuojaa;
 • tiivistää oikeus- ja hallintoviranomaisten sekä oikeusalan ammattilaisten välisiä yhteyksiä, tiedonvaihtoa ja verkottumista keskinäisen ymmärtämyksen parantamiseksi.

Yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön edistäminen

Päätöksellä edistetään yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä moitteettoman lainkäytön varmistamiseksi siten, että vältetään toimivaltaristiriitoja. Lisäksi tarkoituksena on edistää siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehtyjen päätösten vastavuoroista tunnustamista, taata oikeusvarmuus, parantaa oikeussuojaa, poistaa rajatylittävien oikeudenkäyntien esteet ja yhtenäistää jäsenvaltioiden lainsäädäntö.

Ohjelmalla on tarkoitus myös:

 • parantaa jäsenvaltioiden oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien keskinäistä tuntemusta;
 • lisätä oikeusalan toimijoille suunnattua koulutusta yhteisön oikeuden alalla;
 • edistää verkottumista, yhteistyötä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa;
 • huolehtia EU:n toimien moitteettomasta soveltamisesta ja arvioinnista;
 • parantaa tiedotusta eri oikeusjärjestelmistä ja oikeussuojasta;
 • vahvistaa keskinäistä luottamusta kunnioittaen oikeuslaitoksen riippumattomuutta;
 • helpottaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston työskentelyä.

Konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteisö tukee komission käynnistämiä toimia, kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten järjestöjen tai valtioiden yhteisesti (vähintään kaksi jäsenvaltiota tai yksi jäsenvaltio ja yksi liittyvä maa tai ehdokasmaa) esittämiä valtioidenvälisiä hankkeita, yleiseurooppalaista etua ajavien valtiosta riippumattomien järjestöjen tai muiden organisaatioiden toimintaa sekä Euroopan tuomarineuvostojen verkoston (ENCJ) (ES, EN, FR) ja Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkoston (EN) (FR) menojen rahoittamista, edellyttäen, että menot aiheutuvat yleistä eurooppalaista etua koskevan tavoitteen toteuttamisesta.

Yksityisoikeutta koskeva ohjelma on suunnattu muun muassa kansallisille viranomaisille, EU:n kansalaisille ja oikeudellisissa ammateissa toimiville. Toimiin voivat osallistua liittyvät maat, ehdokasmaat sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat (näiden maiden kanssa tehdyissä tai tehtävissä assosiaatiosopimuksissa tai yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevissa assosiaatiosopimusten lisäpöytäkirjoissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti). Hankkeissa voi olla mukana oikeudellisissa ammateissa toimivia Tanskasta sekä sellaisista ehdokasmaista tai kolmansista maista, jotka eivät osallistu ohjelmaan.

Ohjelmaan voivat osallistua myös julkiset ja yksityiset organisaatiot, kuten ammattialajärjestöt, yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeudellista koulutusta oikeudellisissa ammateissa toimiville antavat oppilaitokset, oikeudellisissa ammateissa toimivat, kansainväliset järjestöt ja valtiosta riippumattomat järjestöt.

Tukien arviointi- ja myöntämisperusteet ovat seuraavat: ehdotetun toimen yhdenmukaisuus komission vuotuisen työohjelman kanssa, ehdotetun toimen laatu (suunnittelu, organisointi ja odotettavissa olevat tulokset), yhteisöltä haetun rahoituksen määrä ja sen suhde odotettuihin tuloksiin sekä tuetut tavoitteet ja toimet.

Rahoitus ja yhteisön taloudellisten etujen suojelu

Yhteisö käyttää ohjelman toteutukseen 109 300 000 euroa vuosina 2007-2013. Rahoitus voidaan toteuttaa joko toiminta-avustuksina ja yksittäisiin toimiin myönnettävinä avustuksina ehdotuspyyntöjen perusteella tai liitännäistoimista tehtävien julkisia hankintoja koskevien sopimusten muodossa (tavaroiden ja palvelujen hankinta).

Komissio soveltaa petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä. Se tekee tarkastuksia, perii aiheettomasti maksetut määrät takaisin ja määrää seuraamuksia, jos väärinkäytöksiä havaitaan. Jos rahoitetut toimet eivät noudata määräaikoja, komissio voi peruuttaa tuen loppuosan, vaatia maksettujen summien palauttamista ja lisätä kyseisiin summiin viivästyskorot.

Komissio vastaa arvioinnista ja seurannasta

Komissio laatii vuotuisen työohjelman, jossa määritellään tavoitteet, ensisijaiset aihealueet ja liitännäistoimet. Komissiota avustaa tapauksesta riippuen hallintokomitea tai neuvoa-antava komitea.

Komissio tarkastaa ja arvioi ohjelman ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisen selvityksen ohjelman täytäntöönpanosta (viimeistään 31. maaliskuuta 2011), tiedonannon ohjelman jatkamisesta (viimeistään 30. elokuuta 2012) ja päättynyttä ohjelmaa koskevan arviointikertomuksen (viimeistään 31. joulukuuta 2014).

Komissio varmistaa, että kukin tuensaaja raportoi ohjelmasta rahoitettavien toimien teknisestä ja taloudellisesta etenemisestä, antaa loppuraportin ja toimittaa kustannustositteet. Komissio asettaa raportit myös jäsenvaltioiden saataville, huolehtii maksuaikataulun ja tuen myöntämisedellytysten mukauttamisesta, harjoittaa seurantaa, julkaisee joka vuosi luettelon ohjelmassa rahoitetuista toimista ja huolehtii siitä, että tilintarkastustuomioistuin suorittaa tarkastuksia.

Täydentävyys muiden ohjelmien kanssa

Ohjelmassa pyritään yhteisvaikutuksiin ja täydentävyyteen seuraavia aihealueita koskevien ohjelmien kanssa:

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa Euroopan unionin virallinen lehti
Päätös 1149/2007/EY 1.1.2007 -31.12.2013 - EUVL L 257, 3.10.2007
 
Viimeisin päivitys 12.02.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun