RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 12 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De samenwerking met Zwitserland, Noorwegen en IJsland versterken: het Verdrag van Lugano (2007)

Eind 2007 werd een verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen ondertekend met het oog op een even soepel verkeer van beslissingen tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU), Zwitserland, Noorwegen en IJsland. Zodra het verdrag in werking treedt, zal het het Verdrag van Lugano van 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vervangen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derde landen toetreden tot het nieuwe verdrag.

BESLUIT

Besluit 2007/712/EG van de Raad van 15 oktober 2007 inzake de ondertekening namens de Gemeenschap van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

SAMENVATTING

Het “nieuwe Verdrag van Lugano” zal van toepassing zijn voor de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Het zal niet van toepassing zijn op fiscale, douane- en administratieve zaken, noch op de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen, faillissementen en akkoorden, sociale zekerheid en arbitrage.

Met dit besluit wordt de voorzitter van de Raad door de Raad van de Europese Unie (EU) gemachtigd de personen aan te wijzen die gemachtigd zijn om het verdrag namens de Gemeenschap ondertekenen. De tekst van het verdrag is aan dit besluit gehecht.

Een soepel verkeer van rechterlijke beslissingen tot stand brengen

Het op 30 oktober 2007 door de Europese Gemeenschap, Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zwitserland ondertekende verdrag zal in werking treden na de ratificatie door de ondertekenende staten en zal het Verdrag van Lugano van 16 september 1988 vervangen. De partijen moeten de akten van bekrachtiging neerleggen bij de Zwitserse Bondsraad, die als depositaris van het verdrag zal optreden. Zodra het verdrag in werking is getreden, kunnen de volgende landen ook toetreden tot het verdrag:

  • de toekomstige leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA);
  • de lidstaten van de Europese Unie die optreden voor rekening van bepaalde niet-Europese gebieden die deel uitmaken van hun grondgebied of waarvan de externe betrekkingen tot hun verantwoordelijkheid behoren;
  • elke andere staat, onder voorbehoud van eenstemmigheid bij de verdragsluitende partijen.

Gebaseerd op de regels die gelden tussen de lidstaten van de Europese Unie

Het verdrag is afgestemd op het bestaande communautaire rechtskader, met name de “Brussel I”-verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken tussen de lidstaten. In de EU, Zwitserland, Noorwegen en IJsland zullen dus soortgelijke regels worden toegepast. Het verdrag zal bovendien de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen van nationale rechterlijke instanties van deze landen vergemakkelijken.

In het verdrag wordt als algemeen beginsel bepaald dat zij die hun woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende staat hebben, voor de rechtbanken van deze staat zullen worden opgeroepen, ongeacht hun nationaliteit. Voor bepaalde aangelegenheden voorziet het verdrag evenwel ook in speciale bevoegdheden, bijvoorbeeld:

  • ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;
  • ten aanzien van onderhoudsverplichtingen: voor het gerecht van de plaats waar de tot onderhoud gerechtigde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft;
  • ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Bovendien worden door het verdrag specifieke bevoegdheden gegeven op het gebied van verzekeringszaken, door consumenten gesloten overeenkomsten en individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst. Voor zakelijke rechten op huur of verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen, blijft het gerecht van de ondertekenende staat waar het onroerend goed zich bevindt exclusief bevoegd.

Aan het verdrag zijn verscheidene protocollen gehecht die onder meer tot doel hebben een eenvormige uitlegging te waarborgen.

Met de ondertekening van het verdrag wordt op institutioneel vlak een belangrijke stap gezet

In zijn advies 1/03 bevestigt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat de Europese Gemeenschap een exclusieve bevoegdheid heeft om het nieuwe Verdrag van Lugano te sluiten.

Het verdrag werd op 30 oktober 2007 namens de Gemeenschap ondertekend en maakt een integrerend deel uit van het Gemeenschapsrecht. Het verdrag werd voor onbepaalde duur afgesloten.

Besluit 2009/430/EG van de Raad van 27 november 2008 strekte tot goedkeuring van de sluiting van het verdrag in naam van de Gemeenschap en tot vaststelling van de verklaringen die moesten worden afgelegd op het ogenblik van de neerlegging van de communautaire akte van bekrachtiging (bij het besluit gevoegd).

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Besluit 2007/712/EG

15.10.2007

-

L 339 van 21.12.2007

Laatste wijziging: 02.10.2009

Zie ook

  • De website van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over het Verdrag van Lugano (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven