RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 12 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Posílení spolupráce se Švýcarskem, Norskem a Islandem: Luganská úmluva (2007)

Koncem roku 2007 byla podepsána úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí s cílem dosáhnout stejné úrovně pohybu soudních rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie (EU) a Švýcarskem, Norskem a Islandem. Po vstupu této úmluvy v platnost nahradí Luganskou úmluvu z roku 1988 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Za určitých podmínek mohou k nové úmluvě přistoupit další členské země mimo EU.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/712/ES ze dne 15. října 2007 o podpisu Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství

PŘEHLED

„Nová Luganská úmluva“ se bude vztahovat na příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Nebude se vztahovat na daňové, celní ani správní věci ani na věci osobního stavu a způsobilost fyzické osoby k právům a právním úkonům, majetková práva plynoucí z manželských vztahů a dědění, včetně dědění ze závěti, konkursy a vyrovnání, sociální zabezpečení a rozhodčí řízení.

Tímto rozhodnutím Rada Evropské unie (EU) zmocňuje předsedu Rady jmenovat osoby zmocněné podepsat úmluvu jménem Společenství. Text úmluvy je k rozhodnutí připojen.

Dosažení vysoké úrovně pohybu soudních rozhodnutí

Úmluva podepsaná dne 30. října 2007 Evropským společenstvím a Dánskem, Islandem, Norskem a Švýcarskem vstoupí v platnost, jakmile ji její signatáři ratifikují. Nahradí Luganskou úmluvu ze dne 16. září 1988. Smluvní strany musí uložit své ratifikační listiny u Švýcarské spolkové rady, která je depozitářem této úmluvy. Po svém vstupu v platnost bude tato úmluva otevřena k přistoupení:

  • budoucích členů Evropského sdružení volného obchodu (ESVO);
  • členských států Evropského společenství jednajících jménem určitých neevropských území, která jsou součástí území tohoto členského státu nebo za jejichž vnější vztahy je tento členský stát odpovědný;
  • jakýchkoli jiných států, obdrží-li jednohlasný souhlas smluvních stran.

Pravidla platná mezi členskými státy EU

Úmluva dodržuje současný právní rámec Společenství, zejména nařízení „Brusel I“ o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech mezi členskými státy. V EU a ve Švýcarsku, Norsku a Islandu proto budou platit podobná pravidla. Úmluva také usnadní vzájemné uznávání a výkon soudních rozhodnutí vydaných vnitrostátními soudy těchto zemí.

Úmluva stanoví, že osoby, které mají bydliště na území některého státu vázaného touto úmluvou, budou bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů tohoto členského státu. Úmluva však také stanoví zvláštní pravidla týkající se příslušnosti v některých věcech, například:

  • smlouvy: příslušné jsou soudy místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn;
  • výživné: příslušné jsou soudy místa, kde má oprávněná osoba k výživě bydliště nebo místo obvyklého pobytu;
  • věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti: příslušné jsou soudy místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události.

Úmluva také stanoví zvláštní příslušnost ve věcech týkajících se pojištění, spotřebitelských smluv a individuálních pracovních smluv. Ve věcech týkajících se nájmu a majetkových práv mají příslušnost soudy smluvního státu, ve kterém se nemovitost nachází.

Úmluva má v příloze celou řadu protokolů, mimo jiné věci, které zajišťují to, aby byla interpretována co nejjednotněji.

Podpis úmluvy představuje významný institucionální posun

Evropský Soudní dvůr ve svém stanovisku 1/03 potvrdil, že Evropské společenství je výhradně příslušné uzavřít novou Luganskou úmluvu.

Úmluva, která byla jménem Společenství podepsána dne 30. října 2007, je klíčovou součástí práva Společenství. Je uzavřena na dobu neurčitou.

Rozhodnutí Rady 2009/430/ES ze dne 27. listopadu 2008 schválilo uzavření úmluvy jménem Společenství. Stanovilo také prohlášení, která se mají učinit při uložení ratifikačních listin Společenství (v příloze tohoto rozhodnutí).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2007/712/ES

15. 10. 2007

-

Úř. věst. L 339 ze dne 21. 12. 2007

Poslední aktualizace: 02.10.2009

Viz také

  • Internetové stránky Soudního dvora Evropských společenství o Luganské úmluvě (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky