RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oikeusalan foorumi

Tiedonannolla pyritään EU:n rikos- ja yksityisoikeuden alojen politiikkaa ja käytänteitä käsittelevän keskustelufoorumin perustamiseen. Foorumin on tarkoitus toimia keskustelukanavana asiantuntijoille (lakimiehille, kansallisten oikeusviranomaisten edustajille, tutkijoille jne.). Foorumi tarjoaa myös pysyvän kuulemismekanismin, jolla yhteisöjen toimielimet saavat tietoa alan toimijoiden näkemyksistä yhteisön politiikkojen laadinnasta ja voimassa olevien säädösten soveltamisen toimivuudesta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 4. helmikuuta 2008, EU:n oikeusalan politiikkaa ja käytänteitä käsittelevän keskustelufoorumin perustamisesta [KOM(2008) 38 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Foorumin tarkoitus on

 • edistää alan toimijoiden vuoropuhelua tämän pysyvän keskustelukanavan avulla. Sillä on tarkoitus helpottaa näkemysten vaihtoa, parantaa keskinäistä ymmärrystä, rakentaa vähitellen yhteistä oikeuskulttuuria ja lisätä rikos- ja yksityisoikeuden alojen toimijoiden keskinäistä luottamusta;
 • kerätä tietoja ja tuoda esiin parhaita käytäntöjä. Parhaiden käytäntöjen levittämiseen voidaan kannustaa yhteisön rahoituksen avulla;
 • kuulla oikeusalan ammattilaisia varhaisessa vaiheessa eli silloin, kun yhteisön oikeusalan politiikkoja muotoillaan. Foorumilta pyydetään lausuntoa tällä alalla koko unionin laajuisesti suunniteltavista kohdennetuista toimista;
 • antaa lausunto eurooppalaisen oikeudellisen yhteistyön yleisestä toimivuudesta;
 • auttaa komissiota sen valmistellessa arviointikertomusta EU:n toimenpiteiden soveltamisesta kansalliseen oikeuteen. Foorumi auttaa komissiota etenkin sen arvioidessa, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet yhteisön säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä;
 • arvioida EU:n politiikkoja. Foorumilla arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia ja valvotaan, että toimenpiteet saavuttavat erityiset tavoitteensa ja edistävät yleisempien vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla pyritään myös ennakoimaan, mitä muita kuin toivottuja vaikutuksia toimenpiteillä voi olla;
 • edistää vertailukelpoisen oikeudellisen tilastoinnin kehittämistä. Foorumi osallistuu komission työhön antamalla lausuntonsa tilastollisista menetelmistä ja kerätyistä tiedoista;
 • osallistua ”Crystal Scales of Justice” (oikeuden kristallivaaka) -palkinnon voittajan valintaan. Palkinto myönnetään innovaatiosta, jolla parannetaan siviilioikeuden toimivuutta. Foorumi voisi myös osallistua joka toinen vuosi annettavan palkinnon jakamiseen, jota komissio suunnittelee rikosoikeuden alaa varten.

Foorumilla ovat edustettuina

 • jäsenvaltiot
 • EU:n perustamat elimet: Eurojust sekä Euroopan rikosoikeudellisten ja siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden verkostot;
 • eri oikeusviranomaisia tai -aloja edustavat eurooppalaiset organisaatiot: Eurojustice-konferenssi, jossa kokoontuvat syyttäjät, tai Euroopan juridinen koulutusverkko (EN) (FR), Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistys, Euroopan hallintotuomareiden yhdistys sekä Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto;
 • valtiosta riippumattomat järjestöt kuten MEDEL, JUSTICE, Amnesty International ja eurooppalainen foorumi rikoksen uhrien auttamiseksi;
 • akateemiset verkostot kuten European Criminal Law Academic Network (ECLAN), International Association of Penal Law (AIDP) ja Eurodefensor.

Foorumi kokoontuu täysistuntoon kerran vuodessa. Lisäksi siihen kuuluu alaryhmiä, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan. Alaryhmät ovat aihekohtaisia; ne voivat käsitellä esimerkiksi mahdollisuutta oikeusapuun tai oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien kunnioittamista.

Euroopan neuvoston edustaja on assosioitunut foorumiin. Foorumi tekee tiivistä yhteistyötä yhden Euroopan neuvoston elimen, oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevan Euroopan neuvoston pysyvän komitean (CEPEJ) kanssa.

Lisäksi komissio aikoo perustaa Internet-sivuston

 • foorumin työn ja tutkimusten tulosten levittämistä varten;
 • rikosoikeusalan toimijoiden vuoropuhelua varten.

Tausta

Komissio on perustanut foorumin kahdesta syystä:

 • Oikeusalan ammattilaisten välillä ei ollut vuoropuhelua eikä EU:n toimielinten tunnustamaa viestintäkanavaa lainvalmistelun ja EU:n toimenpiteiden arviointia varten;
 • Oikeusalalla suhtauduttiin myönteisesti alaa koskevan foorumin perustamiseen.
Viimeisin päivitys 13.05.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun