RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 22-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ġurisdizzjoni, liġi applikabbli u Ċertifikat Ewropew fi kwistjonijiet ta' suċċessjoni

Dan ir-Regolament jarmonizza r-regoli dwar il-ġurisdizzjoni u l-liġi applikabbli li tirregola l-kwistjonijiet ta' suċċessjoni fl-UE, kif ukoll ir-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet, u l-aċċettazzjoni u l-infurzar tal-istrumenti awtentiċi fi kwistjonijiet bħal dawn. Jintroduċi wkoll Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni, li għandu jintuża mill-werrieta, mil-legatarji u mill-eżekuturi tat-testmenti jew mill-amministraturi tal-patrimonju biex jinvokaw l-istejtus tagħhom jew biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'pajjiż ieħor tal-UE.

ATT

Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni.

SOMMARJU

Dan ir-regolament japplika għas-suċċessjoni tal-patrimonju tad-deċeduti. Mhuwiex applikabbli għal kwistjonijiet relatati mal-introjtu, id-dwana u kwistjonijiet amministrattivi.

Ġurisidizzjoni

Il-qorti tal-pajjiż tal-UE fejn id-deċedut kellu r-residenza abitwali tiegħu meta dan miet għandu jkollha l-ġurisdizzjoni biex tieħu deċiżjoni dwar is-suċċessjoni kollha kemm hi. Meta r-residenza abitwali tad-deċedut, fil-ħin tal-mewt tiegħu, ma tkunx tinsab f'pajjiż tal-UE, il-qrati ta' pajjiż tal-UE fejn ikunu jinsabu l-assi tal-patrimonju għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni biex jieħdu deċiżjoni dwar is-suċċessjoni, diment li d-deċedut kellu:

 • iċ-ċittadinanza ta' dak il-pajjiż tal-UE fil-ħin tal-mewt tiegħu; jew
 • ir-residenza abitwali preċedenti tiegħu f'dak il-pajjiż tal-UE, diment li, fiż-żmien meta l-kawża titressaq quddiem il-qorti, ma jkunux għaddew aktar minn 5 snin minn meta tkun inbidlet ir-residenza abitwali.

Meta d-deċedut ikun għamel għażla tal-liġi skont ir-Regolament u l-liġi magħżula mid-deċedut tkun ta' pajjiż tal-UE, il-partijiet ikkonċernati jistgħu jaqblu li l-qrati ta' dak il-pajjiż tal-UE jkollhom ġurisdizzjoni esklussiva biex jieħdu deċiżjoni dwar kwalunkwe kwistjoni tas-suċċessjoni.

Il-qrati tal-pajjiż tal-UE fejn id-deċedut kellu r-residenza abitwali tiegħu fil-ħin ta' mewtu jistgħu jirrifjutaw il-ġurisdizzjoni għar-regolazzjoni tas-suċċessjoni jekk jikkunsidraw li l-qrati tal-pajjiż tal-UE tal-liġi magħżula jkunu jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex jtieħdu deċiżjoni dwar is-suċċessjoni, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi prattiċi tas-suċċessjoni, bħar-residenza abitwali tal-partijiet u fejn ikunu jinsabu l-assi.

Il-qrati tal-pajjiż tal-UE li l-liġi tiegħu tkun intgħażlet mid-deċedut għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni jekk:

 • skont kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f'dan ir-Regolament, qorti li preċedentement tressqet kawża quddiemha tkun irrifjutat il-ġurisdizzjoni fl-istess każ;
 • il-partijiet fil-kawża jkunu qablu li jagħtu ġurisdizzjoni lill-qrati ta' dak il-pajjiż tal-UE;
 • il-partijiet fil-kawża jkunu espressament aċċettaw il-ġurisdizzjoni tal-qorti li quddiemha tressqet il-kawża.

Liġi applikabbli

Sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni in ġenerali għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn id-deċedut kellu r-residenza abitwali tiegħu meta dan imut.

Persuna tista' tagħżel bħala l-liġi li tirregola s-suċċessjoni tagħha, il-liġi tal-pajjiż li tiegħu dik il-persuna jkollha ċ-ċittadinanza meta din tkun għamlet l-għażla jew meta din tmut. Persuna b'aktar minn ċittadinanza waħda tista' tagħżel kwalunkwe waħda mil-liġijiet tal-pajjiżi li jkollha ċittadinanza tiegħu.

B'mod partikolari l-liġi tirregola:

 • il-kawżi, iż-żmien u l-post fejn tinfetaħ is-suċċessjoni;
 • id-determinazzjoni tal-benefiċjarji, tal-ishma rispettivi tagħhom u ta' kwalunkwe obbligu impost fuqhom mill-benefiċjarju, u d-determinazzjoni ta' drittijiet oħrajn tas-suċċessjoni;
 • il-kapaċità ta' persuna li tiret;
 • tneħħija minn eredi u skwalifika minħabba mġiba;
 • it-trasferiment lill-eredi u, skont il-każ, lil-legatarji tal-assi, id-drittijiet u l-obbligi li jagħmlu parti mill-patrimonju;
 • is-setgħat tal-eredi, tal-eżekuturi tat-testmenti u amministraturi oħrajn tal-patrimonju, mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi għall-ħatra u s-setgħat ta' amministratur tal-patrimonju f'ċerti sitwazzjonijiet;
 • ir-responsabbiltà għad-djun taħt is-suċċessjoni;
 • il-parti tal-patrimonju li persuna tista' tiddisponi minnha, l-ishma riżervati u restrizzjonijiet oħrajn fuq it-trasferiment mal-mewt, kif ukoll talbiet li persuni qrib tad-deċedut jista' jkollhom kontra l-patrimonju jew l-eredi;
 • kwalunkwe obbligu li jitraddu lura jew li jingħata rendikont ta’ xi rigali, avvanzi jew legati meta jiġu ddeterminati l-ishma tal-benefiċjarji differenti;
 • il-kondiviżjoni tal-patrimonju.

Rikonoxximent u infurzar tad-deċiżjonijiet

Id-deċiżjonijiet mogħtija f'pajjiż tal-UE għandhom jiġu rikonoxxuti madwar l-UE kollha mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali.

Id-deċiżjonijiet infurzabbli fil-pajjiż tal-UE fejn ikunu ngħataw, għandhom ikunu infurzabbli f'pajjiż ieħor tal-UE meta, fuq l-applikazzjoni ta' parti interessata, dawn ikunu ġew iddikjarati infurzabbli hemmhekk mill-qorti lokali jew mill-awtorità kompetenti.

Aċċettazzjoni u infurzar ta' strumenti awtentiċi

L-istrumenti awtentiċi stabbiliti f'pajjiż ieħor tal-UE għandu jkollhom l-istess effetti evidenzjarji f'pajjiż ieħor tal-UE bħalma jkollhom fil-pajjiż tal-UE fejn ikunu ġew stabbiliti, jew l-effetti l-aktar komparabbli, sakemm dan ma jkunx manifestament kontra l-ordni pubbliku fil-pajjiż tal-UE kkonċernat.

L-istrumenti awtentiċi infurzabbli fil-pajjiż tal-UE fejn ikunu stabbiliti għandhom ikunu infurzabbli f'pajjiż ieħor tal-UE meta, fuq l-applikazzjoni ta' parti interessata, dawn ikunu ġew iddikjarati infurzabbli hemhekk mill-qorti lokali jew mill-awtorità kompetenti.

Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni

Dan ir-Regolament joħloq Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni, li jista' jintuża mill-eredi, mil-legatarji li jkollhom drittijiet diretti fis-suċċessjoni, u mill-eżekuturi tat-testmenti jew mill-amministraturi tal-patrimonju li, f'pajjiż ieħor tal-UE, iridu jinvokaw l-istejtus tagħhom jew jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala werrieta jew legatarji u/jew is-setgħat tagħhom bħala eżekuturi tat-testmenti jew amministraturi tal-patrimonju. Ladarba jinħareġ, iċ-Ċertifikat huwa effettiv fil-pajjiżi kollha tal-UE mingħajr ebda proċedura speċjali.

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament għandu japplika għas-suċċessjoni tal-persuni li jmutu fi jew wara s-17 ta' Awwissu 2015. L-għażliet tal-liġi u d-dispożizzjonijiet ta' proprjetà mal-mewt li jsiru qabel dik id-data huma validi skont kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-Regolament.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħSkadenza għat-transpożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Regolament (UE) Nru 650/2012

16.8.2012

-

ĠU L 201, 27.7.2012

L-aħħar aġġornament: 16.01.2013
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna