RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, az alkalmazandó jog és az európai öröklési bizonyítvány

Ez a rendelet harmonizálja az Unión belüli öröklési ügyekre irányadó joghatóságra és az alkalmazandó jogra, valamint az öröklési ügyekben hozott határozatok elismerésére és végrehajtására, továbbá az ilyen ügyekben kiállított közokiratok elfogadására és végrehajtására vonatkozó szabályokat. Ezenfelül bevezeti az európai öröklési bizonyítványt, amelynek felhasználásával az örökösök, a hagyományosok, és a végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok egy másik uniós országban hivatkozhatnak jogállásukra vagy gyakorolhatják jogaikat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt a rendeletet a hagyaték öröklésére kell alkalmazni. Nem terjed ki az adó-, vám- vagy közigazgatási ügyekre.

Joghatóság

Annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal az öröklés egészében történő határozathozatalra, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt. Amennyiben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában nem valamely uniós országban található, a hagyatéki vagyontárgyak helye szerinti tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal az öröklés egészében történő határozathozatalra, ha az örökhagyó:

 • elhalálozásának időpontjában rendelkezett ennek az uniós országnak az állampolgárságával; vagy
 • előző szokásos tartózkodási helye az említett uniós országban volt, amennyiben ez a szokásos tartózkodási hely a bírósági eljárás kezdő időpontjától visszafelé számított öt évnél nem korábban változott meg.

Amennyiben az örökhagyó a rendelettel összhangban jogot, és ezen belül valamely uniós ország jogát választotta, az érintett felek megállapodhatnak arról, hogy ezen uniós ország bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkezzenek az öröklési ügyekben történő határozathozatalra.

Azon uniós ország bíróságai, amelyben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt, megállapíthatják az adott öröklési ügyre irányadó joghatóságuk hiányát, ha úgy ítélik meg, hogy – figyelembe véve az öröklés gyakorlati körülményeit, például a felek szokásos tartózkodási helyét és a vagyontárgyak fellelhetőségét – a választott jog szerinti uniós ország bíróságai alkalmasabbak az öröklés tárgyában történő határozathozatalra.

Azon uniós ország bíróságai, amelynek jogát az örökhagyó kiválasztotta, joghatósággal rendelkeznek, ha:

 • a rendeletben meghatározott különleges feltételek mellett valamely korábban eljáró bíróság ugyanazon ügyben megállapította joghatóságának hiányát;
 • az eljárásban részt vevő felek arról állapodtak meg, hogy az említett uniós ország bíróságainak joghatóságát kötik ki;
 • az eljárásban részt vevő felek kifejezetten elfogadták az eljáró bíróság joghatóságát.

Alkalmazandó jog

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az öröklés egészére alkalmazandó jog annak az országnak a joga, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt.

Egy adott személy az utána történő öröklés egészére irányadó jogként választhatja annak az országnak a jogát, amelynek állampolgárságával a választás megtételekor vagy az elhalálozás időpontjában rendelkezik. A többes állampolgársággal rendelkező személy bármelyik ország jogát választhatja, amelynek állampolgárságával rendelkezik.

Ez a jog az irányadó különösen a következőkre:

 • az öröklés megnyílásának okai, időpontja és helye;
 • a kedvezményezettek, a részesedésük és az örökhagyó által esetlegesen rájuk ruházott kötelezettségek meghatározása, valamint egyéb öröklési jogok meghatározása;
 • az öröklési képesség;
 • kitagadás és érdemtelenség;
 • hagyatékba tartozó vagyontárgyak, jogok és kötelezettségek átszállása az örökösökre és adott esetben a hagyományosokra;
 • az örökösök, a végrendeleti végrehajtók és más hagyatéki gondnokok jogosítványai, a hagyatéki gondnokok egyes esetekben történő kinevezésére és jogosítványaira vonatkozó különleges szabályok sérelme nélkül;
 • a hagyatéki tartozásokért való felelősség;
 • a hagyaték rendelkezés alá eső része, a kötelesrészek, valamint a végintézkedésre vonatkozó egyéb korlátozások, továbbá az örökhagyóhoz közel álló személyeknek a hagyatékkal vagy az örökösökkel szemben esetlegesen támasztott igényei;
 • az ajándékok, ingyenes adományok vagy juttatások visszaadásának, osztályra bocsátásának és betudásának kötelezettsége a különböző kedvezményezettek részesedésének kiszámításakor;
 • a hagyatéki osztály.

A határozatok elismerése és végrehajthatósága

A valamely uniós országban hozott határozatot Unió-szerte külön eljárás nélkül elismerik.

A valamely uniós országban hozott és ebben az országban végrehajtható határozat egy másik tagállamban is végrehajtható, amennyiben azt egy érdekelt fél kérelmére az utóbbi tagállam bírósága vagy illetékes hatósága végrehajthatóvá nyilvánította.

A közokiratok elfogadása és végrehajtása

A valamely uniós országban kiállított közokirat ugyanolyan bizonyító erővel bír egy másik uniós országban, mint a kiállítása helye szerinti tagállamban, vagy az azzal a lehető legnagyobb mértékben hasonló bizonyító erővel bír, feltéve, hogy ez nem nyilvánvalóan ellentétes az érintett uniós ország közrendjével.

A valamely uniós országban kiállított és ebben az országban végrehajtható közokirat egy másik tagállamban is végrehajtható, amennyiben azt egy érdekelt fél kérelmére az utóbbi tagállam bírósága vagy illetékes hatósága végrehajthatóvá nyilvánította.

Európai öröklési bizonyítvány

A rendelet bevezeti az európai öröklési bizonyítványt, amely azon örökösök, az öröklésben közvetlen jogokkal rendelkező hagyományosok, és azon végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok általi használatra szolgál, akik egy másik uniós országban jogállásukra kívánnak hivatkozni, illetve jogaikat örökösként vagy hagyományosként, és/vagy jogosítványaikat végrendeleti végrehajtóként vagy hagyatéki gondnokként kívánják gyakorolni. A kiállított bizonyítvány külön eljárás nélkül valamennyi uniós országban joghatással bír.

Záró rendelkezések

Ezt a rendeletet a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésre kell alkalmazni. Az ezen időpontot megelőző jogválasztás, illetve végintézkedés a rendeletben foglalt különleges feltételek esetén érvényes.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
650/2012/EU rendelet

2012.8.16.

HL L 201., 2012.7.27.

Utolsó frissítés: 16.01.2013
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére