RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ömsesidigt erkännande om skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (förslag)

Kommissionen lägger fram ett förslag till förordning som syftar till att alla skyddsåtgärder som antas av en medlemsstat ska vara lätta att erkänna i resten av Europeiska unionen (EU) utan andra formaliteter än ett standardiserat och flerspråkigt intyg.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden [KOM(2011) 276 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Då de reser eller flyttar till en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU), ska offren för våldsbrott fortsatt kunna utnyttja antagna skyddsåtgärder * när de möter förövaren, som kontaktförbud eller förbud mot att närma sig.

Kommissionen föreslår därför en förordning som organiserar det ömsesidiga erkännandet av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden. Initiativet kommer från Stockholmsprogrammet som erkänner behovet av att gå längre i skyddet av brottsoffer. Det är också en del av ett åtgärdspaket som avser att förstärka brottsoffers rättigheter. Till sist, så kompletterar det ett initiativ som lades fram av en grupp medlemsstater i september 2009, om ett förslag till direktiv om den europeiska skyddsordern, som ska erkänna ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder som beslutas i brottsmål.

Tillämpningsområde

Förordningen rör endast skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden. De täcker inte skyddsåtgärder i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Vid överträdelse av skyddsåtgärderna, hanteras de straffrättsliga påföljderna av nationell lagstiftning i var och en av EU-länderna.

På grund av sin särskilda karaktär, kommer de åtgärder som föreskrivs i denna förordning att ersätta de som rör behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Erkännande och verkställighet av beslutet

För att åberopa skyddsbeslutet i ett annat EU-land (den erkännande medlemsstaten), ska den skyddade personen helt enkelt lägga fram ett intyg utställt av landet som tagit beslutet (usprungsmedlemsstat) Förslaget fastställer ett standardiserat intyg som innehåller alla nödvändiga uppgifter för erkännandet, och vid behov, för utförandet av skyddsåtgärderna.

Intyget ställs ut så snart åtgärden antagits, om omständigheterna är av gränsöverskridande natur, eller om den skyddade personen begär det.

En enda grund för avslag av erkännandet fastställs: i det fall beslutet är oförenligt med ett beslut som fattats av den erkännande medlemsstaten. Det faktum att landet inte har skyddsåtgärder eller att de är annorlunda hindrar inte att beslutet erkänns. Vid behov kan det anpassas för att närma sig en liknande skyddsåtgärd i lokal lagstiftning.

Vid behov, ska den erkännande medlemsstaten se till att åtgärden verkställs av behöriga myndigheter.

Garantier fastställs för att skydda grundläggande rättigheter:

  • innan intyget utfärdas, ska ursprungsmedlemsstaten försäkra sig om att de grundläggande rättigheterna för den person som är orsak till fara, som rätten till en opartisk domstol och rätten till försvar, har iakttagits;
  • om ursprungsmedlemsstaten uppskjuter eller återkallar skyddsåtgärden, ska den erkännande medlemsstaten, på begäran av den person som är orsak till fara, uppskjuta eller återkalla erkännandet och verkställandet;
  • ursprungsmedlemsstaten och den erkännande medlemsstaten ska underrätta den person som är orsak till fara och den skyddade personen om alla upplysningar som gäller utfärdande, erkännande, verkställighet, om möjliga påföljder och om uppskov med eller återkallande av skyddsåtgärden.
Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Skyddsåtgärd: ett beslut av förebyggande och tillfällig karaktär som har fattats av en myndighet i en medlemsstat i avsikt att skydda en person när allvarliga skäl föreligger att anse att den personens fysiska och/eller psykiska integritet eller frihet är utsatt för fara. Den ska inbegripa åtgärder som har beslutats utan att den person som är orsak till fara är kallad att inställa sig inför domstol.

HÄNVISNINGAR

FörslagEuropeiska unionens officiella tidningFörfarande

KOM(2011) 276 slutlig

-

2011/130/COD

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer [KOM(2011) 275 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].
Det föreslagna direktivet inrättar miniminormer som ska tillämpas på brottsoffer. Det syftar till att säkerställa att man tar hänsyn till brottsoffrens särskilda behov i det straffrättsliga förfarandet, oavsett brottets natur eller på vilken plats brottet förövats i EU.
Medbeslutandeförfarande (2011/0129/COD)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, av den 18 maj 2011, med titeln "Stärkta rättigheter för brottsoffer i Europeiska unionen" [KOM(2011) 274 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 14.07.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början