RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (voorstel)

De Commissie heeft een voorstel voor een verordening ingediend om ervoor te zorgen dat door een lidstaat genomen beschermingsmaatregelen gemakkelijk in de andere landen van de Europese Unie (EU) worden erkend zonder andere formaliteiten dan een gestandaardiseerd, meertalig certificaat.

VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken [COM(2011) 276 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Slachtoffers van geweldpleging moeten kunnen blijven genieten van beschermingsmaatregelen * die tegen de dader van de feiten zijn genomen, zoals een contact- of straatverbod, wanneer zij naar een ander land van de Europese Unie (EU) reizen of verhuizen.

De Commissie stelt daarom een verordening voor om de wederzijdse erkenning van in burgerlijke zaken genomen beschermingsmaatregelen te regelen. Dit initiatief kadert in het Programma van Stockholm, waarin erkend wordt dat slachtoffers beter moeten worden beschermd. Het maakt ook deel uit van een wetgevingspakket ter versterking van de rechten van slachtoffers. Ten slotte vormt het een aanvulling op een initiatief van een groep lidstaten van september 2009 met betrekking tot een voorstel voor een richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel en ter waarborging van de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in strafzaken.

Toepassingsgebied

De verordening heeft uitsluitend betrekking op beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken. Zij is niet van toepassing op beschermingsmaatregelen in het kader van huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. De EU-landen blijven zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de strafsancties voor inbreuken op beschermingsmaatregelen in hun nationaal recht.

Aangezien de in deze verordening vastgestelde maatregelen specifieker van aard zijn, vervangen zij de maatregelen inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen

Om zich in een ander EU-land (lidstaat van erkenning) te beroepen op een beschermingsmaatregel, hoeft de beschermde persoon alleen maar een certificaat voor te leggen dat is afgegeven door het land dat de beslissing heeft genomen (lidstaat van herkomst). Het voorstel voorziet in een gestandaardiseerd certificaat waarin alle informatie is opgenomen die nodig is voor de erkenning en, in voorkomend geval, de tenuitvoerlegging van de beschermingsmaatregel.

Het certificaat wordt afgegeven zodra de maatregel wordt goedgekeurd, in geval van een grensoverschrijdende situatie of op verzoek van de beschermde persoon.

De erkenning kan slechts om één reden worden geweigerd, namelijk de onverenigbaarheid van de beslissing met een door de lidstaat van erkenning genomen beslissing. Het feit dat het betrokken land over geen of over andere beschermingsmaatregelen beschikt, betekent niet dat het de beslissing niet kan erkennen. Indien nodig kan het de beslissing aanpassen om haar nauwer te doen aansluiten bij een soortgelijke beschermingsmaatregel die in zijn nationale recht is voorzien.

De lidstaat van erkenning ziet in voorkomend geval toe op de tenuitvoerlegging van de maatregel door de bevoegde instanties.

De verordening bevat bepalingen die de grondrechten vrijwaren:

  • voordat de lidstaat van herkomst het certificaat afgeeft, moet deze zich ervan vergewissen dat de grondrechten van de persoon van wie de dreiging uitgaat, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op verdediging, worden gerespecteerd;
  • in geval van opschorting of intrekking van de beschermingsmaatregel door de lidstaat van herkomst moet de lidstaat van erkenning de erkenning en de tenuitvoerlegging van de maatregel op verzoek van de persoon van wie de dreiging uitgaat opschorten dan wel intrekken;
  • de lidstaat van herkomst en de lidstaat van erkenning moeten de persoon van wie de dreiging uitgaat en de beschermde persoon alle informatie verstrekken over de goedkeuring, de erkenning, de tenuitvoerlegging, de mogelijke sancties en de opschorting of intrekking van de beschermingsmaatregel.
Belangrijkste begrippen
  • Beschermingsmaatregel: preventieve, tijdelijke maatregel die door een instantie in een lidstaat wordt genomen om een persoon te beschermen wanneer er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de fysieke en/of psychische integriteit dan wel de vrijheid van de betrokkene wordt bedreigd. Daaronder begrepen zijn ook maatregelen die worden genomen zonder dat de persoon van wie de dreiging uitgaat wordt gedaagd.

REFERENTIE

VoorstelPublicatiebladProcedure

COM(2011) 276 definitief

-

2011/130/COD

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp [COM(2011) 275 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
In de voorgestelde richtlijn worden minimumnormen vastgesteld met betrekking tot slachtoffers van misdrijven. De richtlijn moet garanderen dat de specifieke behoeften van slachtoffers in aanmerking worden genomen in strafprocedures, ongeacht de aard van het misdrijf en de plaats waar het in de EU is gepleegd.
Medebeslissingsprocedure (2011/0129/COD)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 18 mei 2011 – Betere rechtspositie voor slachtoffers in de EU [COM(2011) 274 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 14.07.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven