RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen (ehdotus)

Komissio on laatinut asetusehdotuksen, jonka tarkoituksena on, että kaikki jäsenvaltion määräämät suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa helposti muualla Euroopan unionissa (EU) ilman muita muodollisuuksia kuin vakiomuotoinen todistus, joka voidaan laatia monikielisenä.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [KOM(2011) 276 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Matkustaessaan tai muuttaessaan toiseen Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioon väkivallantekojen uhrien on pysyttävä edelleen niiden suojelutoimenpiteiden * piirissä, joilla häntä suojellaan väkivallan tekijältä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa yhteydenotto- tai lähestymiskielto.

Komissio ehdottaakin asetusta, jolla luodaan yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista koskeva järjestelmä. Aloite perustuu Tukholman ohjelmaan, jossa todetaan tarve tehostaa uhrien suojelua. Asetusehdotus on myös osa uhrien oikeuksien parantamiseksi laadittua toimenpidepakettia. Lisäksi se täydentää eräiden jäsenvaltioiden syyskuussa 2009 tekemää aloitetta eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiiviehdotuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on taata rikosoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen.

Soveltamisala

Asetus koskee ainoastaan yksityisoikeuden alalla määrättyjä suojelutoimenpiteitä. Se ei koske avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa määrättyjä suojelutoimenpiteitä. Suojelutoimenpiteen rikkomisen määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset kuuluvat edelleen kunkin EU-maan kansallisen lainsäädännön piiriin.

Tässä asetuksessa säädetyillä erityistoimenpiteillä korvataan toimenpiteet, jotka koskevat tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Määräyksen tunnustaminen ja täytäntöönpano

Vedotakseen tiettyyn suojelumääräykseen toisessa EU-maassa (tunnustamisjäsenvaltiossa) suojeltavan henkilön tarvitsee ainoastaan esittää määräyksen antaneen maan (alkuperäjäsenvaltion) myöntämä todistus. Asetusehdotuksessa säädetään vakiomuotoisesta todistuksesta, joka sisältää kaikki suojelutoimenpiteen tunnustamista ja tarvittaessa sen täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot.

Todistus myönnetään toimenpiteen määräämisen yhteydessä, jos kyseessä on rajatylittävä tilanne, tai suojeltavan henkilön pyynnöstä.

Ehdotuksessa esitetään ainoastaan yksi kieltäytymisperuste: päätös on ristiriidassa tunnustamisjäsenvaltiossa annetun päätöksen kanssa. Se, että kyseisessä maassa ei ole käytössä suojelutoimenpiteitä tai siellä käytetään toisenlaisia suojelutoimenpiteitä, ei ole este määräyksen tunnustamiselle. Kyseinen maa voi tarvittaessa muuttaa suojelutoimenpiteen sen oman lainsäädännön mukaiseksi vastaavaksi toimenpiteeksi.

Tunnustamisvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa huolehdittava toimenpiteen täytäntöönpanosta.

Asetusehdotuksessa on myös säännöksiä, joiden tarkoituksena on turvata perusoikeudet

  • ennen todistuksen antamista alkuperäjäsenvaltion on tarkistettava, että riskin aiheuttavan henkilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeutta tulla kuulluksi (vastaajan oikeutta) sekä muita perusoikeuksia on kunnioitettu
  • jos alkuperäjäsenvaltio keskeyttää toimenpiteen täytäntöönpanon tai peruuttaa sen, tunnustamisjäsenvaltion on riskin aiheuttavan henkilön pyynnöstä keskeytettävä tai peruutettava toimenpiteen tunnustaminen ja täytäntöönpano
  • alkuperäjäsenvaltion ja tunnustamisjäsenvaltion on ilmoitettava riskin aiheuttajalle ja suojeltavalle henkilölle kaikki tiedot, jotka koskevat suojelutoimenpiteen määräämistä, tunnustamista, täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä mahdollisia seuraamuksia tai toimenpiteen täytäntöönpanon keskeyttämistä tai sen peruuttamista.
Keskeiset termit
  • Suojelutoimenpide: mikä tahansa ehkäisevä ja väliaikainen päätös, jonka jäsenvaltion viranomainen tekee tietyn henkilön suojelemiseksi, kun on vakavat syyt katsoa hänen ruumiillisen ja/tai henkisen koskemattomuutensa tai vapautensa olevan uhattuina. Se käsittää myös toimenpiteet, jotka on määrätty ilman että riskin aiheuttajaa on kutsuttu kuultavaksi.

VIITTEET

EhdotusEUVLMenettely

KOM(2011) 276 lopullinen

-

2011/130/COD

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta [KOM(2011) 275 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Direktiiviehdotuksella otetaan käyttöön rikoksen uhrin oikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset. Sen tarkoituksena on taata, että uhrien erityistarpeet otetaan huomioon rikosoikeudenkäyntimenettelyissä riippumatta rikoksen luonteesta tai siitä, missä päin EU:ta rikos on tehty.
Yhteispäätösmenettely (2011/0129/COD)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 18 päivänä toukokuuta 2011, uhrin oikeuksien lujittaminen EU:ssa [KOM(2011) 274 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 14.07.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun