RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (πρόταση)

Η Επιτροπή παρουσιάζει πρόταση κανονισμού που έχει ως στόχο να αναγνωρίζεται εύκολα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ένα μέτρο προστασίας που λαμβάνεται από ένα κράτος μέλος, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση παρά μόνο ένα τυποποιημένο και πολύγλωσσο πιστοποιητικό.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις [COM(2011) 276 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα θύματα πράξεων βίας, όταν ταξιδεύουν ή εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πρέπει να συνεχίζουν να απολαμβάνουν των μέτρων προστασίας * που έχουν ληφθεί κατά του δράστη, όπως απαγόρευσης επικοινωνίας ή απαγόρευσης προσέγγισης.

Επομένως, η Επιτροπή προτείνει έναν κανονισμό που οργανώνει την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Η πρωτοβουλία προκύπτει από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης σε θέματα προστασίας των θυμάτων. Επίσης, εντάσσεται σε ένα σύνολο μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων. Τέλος, συμπληρώνει πρωτοβουλία που υποβλήθηκε από ομάδα κρατών μελών το Σεπτέμβριο του 2009 για πρόταση οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, και η οποία στόχο έχει να διασφαλίσει την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας που λαμβάνονται σε ποινικές υποθέσεις.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός αφορά μόνο τα μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει τα μέτρα ασφαλείας σε υποθέσεις γαμικών διαφορών και διαφορών γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση παραβίασης ενός μέτρου προστασίας, οι ποινικές κυρώσεις παραμένουν στη δικαιοδοσία τού εθνικού δικαίου κάθε χώρας της ΕΕ.

Λόγω του πιο ειδικού χαρακτήρα τους, τα μέτρα που προβλέπονται από αυτόν τον κανονισμό αντικαθιστούν τα μέτρα σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης

Το προστατευόμενο πρόσωπο, προκειμένου να επικαλεστεί μία απόφαση προστασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ (κράτος μέλος αναγνώρισης), πρέπει απλώς να παρουσιάσει ένα πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η χώρα που έλαβε την απόφαση (κράτος μέλος προέλευσης). Η πρόταση προβλέπει τυποποιημένο πιστοποιητικό το οποίο περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αναγνώριση, και, ενδεχομένως, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη στιγμή λήψης του μέτρου, εφόσον οι συνθήκες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα ή μετά από αίτηση του προστατευόμενου προσώπου.

Προβλέπεται μόνο ένας λόγος άρνησης της αναγνώρισης: σε περίπτωση όπου η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει ληφθεί από το κράτος μέλος αναγνώρισης. Το γεγονός ότι η εν λόγω χώρα δε διαθέτει μέτρα προστασίας ή τα μέτρα προστασίας της είναι διαφορετικά δεν την εμποδίζει να αναγνωρίσει την απόφαση. Στην ανάγκη, μπορεί η χώρα να προσαρμόσει το μέτρο ώστε να προσεγγίσει συναφές μέτρο προστασίας που προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο.

Εάν χρειαστεί, το κράτος αναγνώρισης πρέπει να διασφαλίζει την εκτέλεση του μέτρου από τις αρμόδιες αρχές.

Προβλέπονται διατάξεις για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων:

  • πριν την έκδοση του πιστοποιητικού, το κράτος μέλος προέλευσης πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου που συνιστά απειλή, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τα δικαιώματα της υπεράσπισης·
  • σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης του μέτρου από το κράτος μέλος προέλευσης, το κράτος μέλος αναγνώρισης αναστέλλει ή ανακαλεί την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης μετά από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή·
  • το κράτος μέλος προέλευσης και το κράτος μέλος αναγνώρισης οφείλουν να γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο κάθε πληροφορία σχετικά με τη λήψη, αναγνώριση, εκτέλεση, τις πιθανές κυρώσεις και την αναστολή ή ανάκληση του μέτρου προστασίας.
Λέξεις-κλειδιά της πράξης
  • Μέτρο προστασίας: κάθε απόφαση προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος για την προστασία προσώπου όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι απειλείται η σωματική και/ή η ψυχολογική ακεραιότητα ή ελευθερία του. Περιλαμβάνει τα μέτρα που διατάσσονται χωρίς την κλήτευση προς εμφάνιση του προσώπου που συνιστά απειλή.

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠρότασηΕπίσημη ΕφημερίδαΔιαδικασία

COM(2011) 276 τελικό

-

2011/130/COD

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων[COM(2011) 275 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η προτεινόμενη οδηγία θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα που εφαρμόζονται στα θύματα εγκληματικών πράξεων. Έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι ειδικές ανάγκες των θυμάτων λαμβάνονται υπόψη κατά την ποινική διαδικασία, ανεξάρτητα από το είδος του εγκλήματος ή τον τόπο όπου αυτό διαπράχθηκε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Διαδικασία συναπόφασης (2011/0129/COD)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 18ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2011) 274 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.07.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας