RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (forslag)

Kommissionen fremsætter forslag til en forordning, der skal sikre, at beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i en medlemsstat, ved en hurtig og enkel mekanisme bestående af en flersproget standardattest kan anerkendes i resten af Den Europæiske Union (EU).

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forodning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål [KOM(2011) 276 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Ved rejser i eller flytning til et andet land i Den Europæiske Union (EU) skal voldsofre fortsat være omfattet af de beskyttelsesforanstaltninger *, der er truffet i forhold til overgriberen, såsom forbud mod at kontakte eller forbud mod at nærme sig offeret.

Kommissionen fremsætter derfor forslag til en forordning, der fastlægger den gensidige anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger truffet i civilretlige spørgsmål. Initiativet er afledt af Stockholm programmet, der anerkender behovet for yderligere tiltag vedrørende beskyttelse af ofre. Det er ligeledes ét af en række tiltag, der sigter mod at styrke ofrenes rettigheder. Endelig følger det op på et initiativ fremlagt af en gruppe medlemsstater i september 2009 vedrørende et direktivforslag om den europæiske beskyttelsesordre og med det formål at sikre gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i strafferetlige spørgsmål.

Anvendelsesområde

Forordningen vedrører udelukkende beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål. Den dækker ikke beskyttelsesforanstaltninger i ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar. Overtrædelse af beskyttelsesforanstaltninger straffes med sanktioner fastlagt i de enkelte EU-landes nationale lovgivning.

På grund af den mere specifikke karakter vil foranstaltningerne fastlagt i denne forordning træde i stedet for foranstaltninger vedrørende retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Anerkendelse og gennemførelse af foranstaltningen

For at påberåbe sig en beskyttelsesforanstaltning i et andet EU-land fuldbyrdelsesmedlemsstaten) skal den beskyttede part fremlægge en attest udstedt af den medlemsstat, der har vedtaget foranstaltningen (udstedelsesmedlemsstaten). Forslaget foreslår anvendelse af en standardattest, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for anerkendelsen og eventuelt for fuldbyrdelsen af beskyttelsesforanstaltningen.

Attesten udstedes ved vedtagelsen af foranstaltningen, hvis der er tale om tværnationale sager, eller på opfordring fra den beskyttede person.

Der foreligger ingen grunde til afvisning undtaget i tilfælde hvor beskyttelsesforanstaltningen er uforenelig med en anden afgørelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Det forhold, at landet ikke har indført beskyttelsesforanstaltninger, eller at disse måtte være anderledes, berører ikke medlemsstatens forpligtelse til at anerkende en foranstaltning. I det omfang, det er muligt, kan beskyttelsesforanstaltningen tilpasses til en foranstaltning, der er anerkendt i medlemsstatens egen ret.

Hvis det er nødvendigt, skal fuldbyrdelsesmedlemsstaten sikre fuldbyrdelsen af beskyttelsesforanstaltningen gennem de kompetente myndigheder.

Forordningen fastlægger bestemmelser med hensyn til at garantere de grundlæggende rettigheder

  • før udstedelse af en attest skal udstedelsesmedlemsstaten kontrollere, at retten til en retfærdig rettergang, navnlig forsvarets rettigheder, for den person, der forårsager fare, er overholdt
  • hvis udstedelsesmedlemsstaten suspenderer eller trækker beskyttelsesforanstaltningen tilbage, skal den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten på anmodning af den person, der forårsager fare, suspendere eller trække anerkendelsen tilbage
  • udstedelsesmedlemsstaten og fuldbyrdelsesmedlemsstaten skal informere den person, der forårsager fare, og den beskyttede person om alle spørgsmål vedrørende udstedelse, anerkendelse, eventuel fuldbyrdelse og sanktioner, suspension eller tilbagetrækning af beskyttelsesforanstaltningen.
Retsaktens nøglebegreber
  • Beskyttelsesforanstaltning: En afgørelse, uanset betegnelse, af forebyggende og midlertidig karakter truffet af en myndighed i en medlemsstat for at beskytte en person, når der er alvorlig grund til at antage, at den pågældende persons fysiske og/eller psykiske integritet eller frihed er i fare. Den omfatter foranstaltninger truffet, uden at den person, der forårsager fare, indkaldes.

REFERENCER

ForslagDen Europæiske Unions TidendeProcedure

KOM(2011) 276 endelig

-

2011/130/COD

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse [KOM(2011) 275 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Direktivet foreslår og fastlægger minimumsstandarder gældende for ofre for kriminalitet. Hensigten er at sikre, at ofrenes særlige behov tilgodeses i forbindelse med straffesager, uanset hvilken forbrydelse, der er tale om, og uanset under hvilke omstændigheder eller hvor i EU forbrydelsen er blevet begået.
Fælles beslutningsprocedure (2011/0129/COD)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. maj 2011 - Styrkelse af ofrenes rettigheder i EU [KOM(2011) 274 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 14.07.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top