RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech (návrh)

Komise předkládá návrh nařízení, jehož cílem je zajistit, aby každé ochranné opatření vydané jedním členským státem bylo uznáváno i v ostatních státech Evropské unie (EU) bez jiných formalit než standardizovaného a vícejazyčného osvědčení.

NÁVRH

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (KOM(2011) 276 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

I když oběti násilí cestují nebo se přestěhují do jiného členského státu Evropské unie (EU), nesmí přijít o poskytnutou ochranu * před pachatelem, jako je zákaz kontaktu nebo zákaz přiblížit se.

Komise proto v nařízení navrhuje vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Iniciativa vyplývá ze Stockholmského programu, který uznává potřebu postoupit v oblasti ochrany obětí dál. Tato iniciativa je také součástí souboru opatření posilujících práva obětí. A konečně, doplňuje iniciativu předloženou skupinou členských států v září 2009 o návrhu směrnice o ochraně v EU, která má za cíl zajistit vzájemné uznávání ochranných opatření v trestních věcech.

Oblast působnosti

Nařízení se týká pouze ochranných opatření v občanských věcech. Netýká se ochranných opatření ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě porušení ochranného opatření, se sankce nadále předpisují podle vnitrostátních právních předpisů uvedené země EU.

Vzhledem k jejich specifickému charakteru, nahrazují opatření uvedená v tomto nařízení opatření týkající se příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Uznávání a výkon rozhodnutí

Chce-li se chráněná osoba dovolat rozhodnutí o ochraně v jiném státě EU (uznávající členský stát), musí pouze předložit osvědčení vydané státem, který rozhodnutí přijal (členský stát původu). Je navrhováno standardizované osvědčení obsahující veškeré informace nezbytné k uznání a v případě nutnosti k provedení ochranného opatření.

Osvědčení bude vydáno v okamžiku přijetí opatření, pokud okolnosti vykazují přeshraniční charakter, nebo na žádost chráněné osoby.

Uvádí se pouze jeden důvod pro odmítnutí uznání: v případě, že rozhodnutí si vzájemně odporuje s rozhodnutím přijatým uznávajícím členským státem. Skutečnost, že země nemá ochranná opatření nebo má odlišná ochranná opatření, nebrání uznání rozhodnutí. V případě potřeby jej může přizpůsobit, aby se přiblížilo podobnému ochrannému opatření stanovenému vnitrostátním právem.

Pokud je to nezbytné, musí uznávající členský stát kontrolovat provádění opatření příslušnými orgány.

Byla přijata opatření na ochranu základních práv:

  • před vydáním certifikátu se musí členský stát původu ujistit, že byla dodržena základní práva osoby, která představuje nebezpečí, jako je právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu;
  • v případě pozastavení nebo zrušení opatření členským státem původu pozastaví nebo zruší uznávající členský stát uznání i výkon opatření na žádost osoby, která představuje nebezpečí;
  • členský stát původu a uznávající členský stát musí sdělit osobě, která představuje nebezpečí, i chráněné osobě veškeré informace týkající se poskytnutí, uznání, výkonu, možných sankcí, pozastavení či zrušení ochranného opatření.
Klíčové pojmy aktu
  • Ochranné opatření: jakékoliv rozhodnutí, které je preventivní a dočasné povahy a jež bylo přijato orgánem v členském státě s cílem chránit určitou osobu, pokud existují závažné důvody považovat tělesnou a/nebo duševní nedotknutelnost nebo svobodu této osoby za ohroženou. Patří sem i opatření, jež jsou nařízena, aniž by byla předvolána osoba, která představuje nebezpečí.

ODKAZ

NávrhÚřední věstníkPostup

KOM(2011) 276 v konečném znění

-

2011/130/COD

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (KOM(2011) 275 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Navrhovaná směrnice zavádí minimální pravidla pro oběti trestných činů. Cílem navrhované směrnice je zajistit, aby v průběhu trestního řízení byly brány v úvahu specifické potřeby obětí, bez ohledu na povahu trestného činu nebo místa jeho spáchání v EU.
Postup spolurozhodování (2011/0129/COD)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, ze dne 18. května 2011, nazvané „Posílení práv obětí v EU“ (KOM(2011) 274 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 14.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky