RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Underhållsskyldighet

Denna förordning täcker gränsöverskridande ansökningar som rör underhållsskyldighet som härrör ur familjeförhållanden. Den fastställer gemensamma regler för hela Europeiska unionen (EU) i syfte att säkerställa indrivning av underhållsbidrag även då den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade befinner sig utomlands.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

SAMMANFATTNING

Denna förordning tillhandahåller en serie åtgärder för att underlätta betalning av underhållskrav vid gränsöverskridande situationer. Dessa underhållskrav härrör ur skyldigheten att hjälpa behövande familjemedlemmar. De kan, till exempel, vara i form av underhållsbidrag till ett barn eller till tidigare make/maka efter en skilsmässa.

Förordningen gäller för underhållskrav som uppkommer ur:

  • familjeförhållande;
  • släktskapsförhållande;
  • äktenskap- eller svågerlag.

Behörighet

Behörighet för att avgöra mål om underhållsskyldighet ligger hos:

  • domstol i den ort där svaranden eller den underhållsberättigade vanligen har hemvist; eller
  • domstol som är behörig att pröva en talan om någons rättsliga status (till exempel en skilsmässa) eller om föräldraansvar, ifall frågan om underhåll har samband med den talan (under förutsättning at denna behörighet inte endast grundar sig på endera partens nationalitet).

Utom då tvisten rör underhållskrav gentemot ett barn som är yngre än arton år, kan parterna, i enlighet med vissa villkor, träffa avtal om att en eller flera domstolar i en medlemsstat är behöriga att avgöra den.

När svaranden gör ett svaromål i en domstol i en medlemsstat, är denna domstol behörig, om inte den underhållsskyldige bestrider behörigheten.

Om inget av de tidigare nämnda villkoren uppfyllts, kan tvisten, enligt vissa villkor, föras upp i domstol i en medlemsstat som båda parterna kommer ifrån.

I annat fall, om förfaranden inte kan inledas i ett land utanför EU med vilket tvisten har en direkt koppling, kan ansökan föras upp i en domstol i en medlemsstat med vilken ärendet har en tillräcklig koppling.

Så länge den underhållsberättigade fortsätter att bo i den medlemsstat som beslutat om underhållsskyldigheten, kan inte den underhållsskyldige, utom vid vissa undantag, inleda ett förfarande i syfte att ändra den i en annan medlemsstat. Den underhållsberättigade kan dock godkänna att tvisten avgörs av en annan domstol.

Om förfaranden som rör samma parter och rörande samma sak förs upp i domstolar i olika medlemsstater, skall behörighet ligga hos den domstol där talan först väcktes.

Oavsett vilken domstol som har grundbehörighet, kan ansökningar om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder göras till domstolar i alla medlemsstater, så snart de fastställts av lagen i den berörda medlemsstaten.

Erkännande och verkställighet av domar

Ett beslut om underhållsskyldighet i en medlemsstat ska erkännas av en annan medlemsstat utan några särskilda förfaranden.

De allra flesta medlemsstaterna är bundna till Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.

Om beslutet fattades i en medlemsstat som är bunden av Haagprotokollet från 2007, kan den inte motsätta sig erkännandet. Om det är verkställigt i den medlemsstat som fattat beslutet, har den verkställighet i en annan medlemsstat utan att det krävs någon verkställighetsförklaring. I vissa fall är det dock möjligt att begära att beslutet omprövas, liksom att verkställandet avslås eller ges uppskov.

Ifall beslutet togs av en medlemsstat som inte är bunden av Haagprotokollet från 2007, kan erkännande nekas i vissa fall. Beslutet kan verkställas i en annan medlemsstat – om det är verkställbart i den medlemsstat som fattat det – under förhållande att den verkställande medlemsstaten lämnar en verkställbarhetsförklaring.

I alla fall, kan ursprungsdomstolen förklara en dom som tillfälligt verkställbar. Då domen ska verkställas i en annan medlemsstat än den ursprungligen meddelades i, styrs verkställandet av tillämplig lag i den verkställande medlemsstaten.

En dom som har meddelats i en medlemsstat får inte omprövas i sak i den medlemsstat där erkännande, verkställbarhet eller verkställighet begärs

Parter involverade i en tvist som omfattas av förordningen ska ha effektiv tillgång till rättslig prövning i en annan medlemsstat, inklusive rätten till verkställande och överklagande. Medlemsstaterna ska i synnerhet, enligt vissa villkor, ge rättshjälp. Kostnadsfri rättshjälp om beslut i underhållsfrågor som gäller personer yngre än 21 år och som härrör ur ett föräldra-barn-förhållande ges på begäran till underhållsberättigade.

Centralmyndigheter

Alla medlemsstater ska utse en centralmyndighet med uppgift att hjälpa parterna i upprättandet och indrivandet av underhåll. De ska bland annat översända och ta emot ansökningar fastställda i förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att införa eller underlätta införandet av nödvändiga förfaranden.

Centralmyndigheterna samarbetar med varandra, främjar samarbete mellan de behöriga myndigheterna i sin medlemsstat och undersöker lösningar på problem som kan uppstå ur tillämpningen av denna förordning. Dessutom ska, för att underlätta tillämpningen av förordningen och förstärka samarbetet mellan centralmyndigheterna, det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område användas.

Slutbestämmelser

Denna förordning ersätter bestämmelserna om underhållsskyldighet i förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Den ersätter också förordning (EG) nr 805/2004 som skapar en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, utom för fordringar som rör underhållsskyldigheter som gjorts av medlemsländer som inte är bundna av 2007 års Haagprotokoll.

Denna förordning tillämpas sedan den 18 juni 2011.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) No 4/2009

30.1.2009

-

EUT L 7, 10.1.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2011/220/EU av den 31 mars 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar [EUT L 93, 7.4.2011].
Haagkonventionen av den 23 november 2007 fastställer mellan parterna i denna konvention ett världsomspännande system för indrivande av underhållsfordringar.

Senast ändrat den 27.07.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början