RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tartási kötelezettségek

A rendelet a családi kapcsolatokból fakadó, határokon átnyúló tartási kötelezettségekre irányuló keresetekre vonatkozik. A rendelet az Európai Unió egészére vonatkozó közös szabályokat állapít meg, amelyek célja, hogy a tartási követelések behajtása még a kötelezett vagy a jogosult külföldi illetősége esetén is biztosított legyen.

JOGI AKTUS

A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a határokon átnyúló helyzetekben felmerülő tartási követelések kifizetésének megkönnyítését célzó intézkedéssorozatot javasol. Az említett követelések a rászoruló családtagok segítésére vonatkozó kötelezettségből fakadnak. A követelések formája lehet például válást követően gyermeknek vagy volt házastársnak fizetett tartásdíj.

A rendelet az alábbi kapcsolatokból fakadó tartási kötelezettségekre alkalmazandó:

  • családi kapcsolat;
  • rokonsági kapcsolat;
  • házasság vagy házassági rokonság.

Joghatóság

A tartási kötelezettségekkel kapcsolatban határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróság:

  • az a bíróság, amelynek illetékességi területén az alperes vagy a jogosult szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik; vagy
  • az a bíróság, amely a személyi állapottal (például válással) vagy a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben indított kereset vizsgálata tárgyában joghatósággal rendelkezik, amennyiben ahhoz tartási kötelezettség megállapítására irányuló kérelem társul (feltéve, hogy ez a joghatóság nem kizárólag valamelyik fél állampolgárságán alapul).

Azt az esetet kivéve, ha a jogvita tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekkel szembeni tartási kötelezettséggel kapcsolatos, a felek bizonyos feltételek mellett megállapodhatnak arról, hogy a jogvita rendezésére valamely tagállam bírósága(i) rendelkezzen(ek) joghatósággal.

Amennyiben az alperes megjelenik valamely tagállam bírósága előtt, az adott bíróság rendelkezik joghatósággal, kivéve, ha az alperes ezt kifogásolja.

Ha a fent említett feltételek egyike sem teljesül, a jogvita bizonyos feltételek mellett a két fél állampolgársága szerinti tagállam bíróságai elé terjeszthető.

Ennek hiányában, amennyiben az eljárás nem folytatható le abban az Unión kívüli országban, amelyhez a jogvita szorosan kapcsolódik, a kereset azon tagállam bírósága elé terjeszthető, amellyel az ügy kielégítő mértékben kapcsolódik.

Mindaddig, amíg a jogosult továbbra is a tartási kötelezettségekre vonatkozó határozat meghozatala szerinti tagállamban rendelkezik tartózkodási hellyel, a kötelezett csak kivételes esetekben indíthat annak módosítására irányuló eljárást másik tagállamban. A jogosult azonban beleegyezhet abba, hogy a jogvitát másik bíróság rendezze.

Amennyiben azonos felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt több tagállam bíróságai előtt indult eljárás, az elsőként megkeresett bíróság rendelkezik joghatósággal.

Az ügy érdemében joghatósággal rendelkező bíróság mérlegelése hiányában az ideiglenes és a biztosítási intézkedések iránti kérelmek bármely tagállam bármely bíróságához benyújthatók, amennyiben azokról az érintett állam jogszabályai rendelkeznek.

A határozatok elismerése és végrehajtása

A tartási kötelezettségekre vonatkozóan valamely tagállamban hozott határozatot külön eljárás igénybevételének szükségessége nélkül el kell ismerni egy másik tagállamban.

A tagállamok túlnyomó többsége a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozik.

Amennyiben a határozat meghozatalára a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamban került sor, elismerése nem kifogásolható. Amennyiben a határozat végrehajtható a meghozatala szerinti tagállamban, végrehajthatóvá nyilvánításának szükségessége nélkül végrehajtható. Bizonyos esetekben azonban kérhető a határozat felülvizsgálata, valamint a végrehajtásának megtagadása vagy felfüggesztése is.

Amennyiben a határozat meghozatalára a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó tagállamban került sor, bizonyos esetekben megtagadható a végrehajtása. A határozat akkor hajtható végre másik tagállamban, ha a meghozatala szerinti tagállamban végrehajtható, feltéve, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam végrehajthatóvá nyilvánítja.

Az eredetileg eljáró bíróság minden esetben ideiglenesen végrehajthatóvá nyilváníthat egy-egy határozatot. Amennyiben valamely határozat végrehajtása a meghozatala szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történik, az eljárásra alkalmazandó jog a végrehajtás helye szerinti tagállam joga.

A valamely tagállamban hozott határozat semmilyen esetben sem képezheti érdemi felülvizsgálat tárgyát abban a tagállamban, amelyben a határozat elismerését, végrehajthatóságát vagy végrehajtását kérelmezik.

A rendelet hatálya alá tartozó jogvitában érintett felek jogosultak egy másik tagállamban az igazságszolgáltatáshoz – egyebek között végrehajtási és jogorvoslati eljárások keretében – való tényleges hozzáférésre. A tagállamok bizonyos feltételek mellett költségmentességet biztosítanak. A jogosultak által 21 év alatti személlyel szembeni, szülő-gyermek kapcsolatból eredő tartási kötelezettségekre vonatkozó határozat tekintetében indított keresetek esetében teljes költségmentességet kell biztosítani.

Központi hatóságok

Minden tagállamnak központi hatóságot kell kijelölnie, amelynek az a feladata, hogy segítséget nyújtson a feleknek a tartási követelések megállapításában és behajtásában. E hatóságok többek között továbbítják és átveszik a rendeletben előírt kérelmeket, és meghoznak minden megfelelő intézkedést a szükséges eljárások indításához vagy az eljárásindítás megkönnyítéséhez.

A központi hatóságok együttműködnek egymással, elősegítik a tagállamaikban található, illetékes hatóságok közötti együttműködést, és megoldást próbálnak találni az e rendelet alkalmazása során esetlegesen felmerülő nehézségekre. A rendelet alkalmazásának megkönnyítése és a központi hatóságok együttműködésének megerősítése érdekében igénybe veszik továbbá a polgári és kereskedelmi ügyekre létrehozott Európai Igazságügyi Hálózatot.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet tartási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseinek helyébe lép. A rendelet – a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó tagállamok által a tartási kötelezettségekre vonatkozóan kiadott európai végrehajtható okiratok esete kivételével – a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendeletet is felváltja.

Ez a rendelet 2011. június 18. óta alkalmazandó.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 4/2009/EK rendelet

2009.1.30.

HL L 7., 2009.1.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2011/220/EU határozata (2011. március 31.) a gyermektartásdíj és a családi tartásdíjak egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő aláírásáról [Hivatalos Lap L 93., 2011.4.7.].
A 2007. november 23-i hágai egyezmény a részes felei között a tartási kötelezettségek behajtására vonatkozó globális rendszert hoz létre.

Utolsó frissítés: 27.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére