RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elatusvelvoitteet

Asetusta sovelletaan valtioiden rajat ylittäviin elatusvelvoitteita koskeviin pyyntöihin, jotka johtuvat perhesuhteista. Siinä vahvistetaan koko Euroopan unionille (EU) yhteiset säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa elatusapusaatavien perintä silloinkin, kun velallinen tai velkoja asuu ulkomailla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa.

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla helpotetaan elatusapusaatavien maksamista rajatylittävissä tilanteissa. Elatusapusaatavat perustuvat velvollisuuteen auttaa omia perheenjäseniä näiden tarpeissa. Elatusapusaatava voi olla esimerkiksi lapselle tai entiselle puolisolle maksettava elatusapu avioeron jälkeen.

Asetusta sovelletaan elatusvelvoitteisiin, jotka johtuvat

  • perhesuhteista
  • sukulaisuussuhteista
  • avio- tai lankoussuhteista.

Toimivalta

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista elatusvelvoitteisiin liittyviä kysymyksiä on

  • vastaajan tai velkojan asuinpaikan tuomioistuin tai
  • tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia henkilön oikeudellista asemaa (esimerkiksi avioeroa) tai vanhempainvastuuta koskeva kanne, jos siihen liittyy elatusta koskeva vaatimus (edellyttäen, että tämä toimivalta ei perustu yksinomaan osapuolen kansallisuuteen).

Jos riita ei koske alle 18‑vuotiaan lapsen elatusvelvoitetta, osapuolet voivat tietyin edellytyksin sopia, että yksi tai useampi jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan riidan.

Jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen, jos vastaaja vastaa kyseisessä tuomioistuimessa, ellei vastaaja kiistä sen toimivaltaa.

Jos yksikään edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, riita voidaan tietyin edellytyksin saattaa sen jäsenvaltion tuomioistuinten käsiteltäväksi, jonka kansalaisia molemmat osapuolet ovat.

Jos sen sijaan menettelyä ei voida toteuttaa EU:n ulkopuolisessa maassa, johon riita-asia liittyy läheisesti, kanne voidaan käsitellä sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, johon riita-asialla on riittävä liittymä.

Niin kauan kuin velkoja asuu edelleen elatusvelvoitetta koskevan päätöksen tehneessä jäsenvaltiossa, velkoja voi ainoastaan poikkeustapauksessa panna jossain toisessa jäsenvaltiossa vireille menettelyn päätöksen muuttamiseksi. Hän voi kuitenkin antaa suostumuksensa siihen, että riita ratkaistaan jossain toisessa tuomioistuimessa.

Jos samojen osapuolten välillä pannaan vireille samaa asiaa koskeva oikeudenkäynti usean eri jäsenvaltion tuomioistuimissa, toimivalta on tuomioistuimella, jossa kanne on pantu ensimmäisenä vireille.

Välitoimi- tai turvaamistoimihakemuksia voidaan tehdä missä tahansa jäsenvaltiossa kaikille tuomioistuimille riippumatta siitä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan pääasian, kunhan toimet ovat asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia.

Päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jäsenvaltiossa tehty elatusvelvoitteita koskeva päätös on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.

Valtaosaa jäsenvaltioita sitoo elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 23. marraskuuta 2007 tehty Haagin pöytäkirja.

Jos päätös on tehty jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja sitoo, sen tunnustamista ei voida vastustaa. Jos päätös on täytäntöönpanokelpoinen jäsenvaltiossa, joka sen on tehnyt, se on täytäntöönpanokelpoinen toisessakin jäsenvaltiossa ilman, että sitä on tarpeen julistaa sellaiseksi. Joissakin tapauksissa on kuitenkin mahdollista pyytää päätöksen uudelleentarkastelua ja päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä tai sen keskeyttämistä.

Jos päätös on tehty jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, päätöksen tunnustamisesta voidaan joissain tapauksissa kieltäytyä. Jos päätös on täytäntöönpanokelpoinen päätöksen tehneessä jäsenvaltiossa, se voidaan panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa sillä edellytyksellä, että täytäntöönpaneva jäsenvaltio julistaa sen täytäntöönpanokelpoiseksi.

Päätöksen tehnyt tuomioistuin voi kaikissa tapauksissa julistaa päätöksen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi. Kun päätös pannaan täytäntöön muussa kuin päätöksen tehneessä jäsenvaltiossa, menettelyyn sovelletaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion lakia.

Toisessa jäsenvaltiossa tehdyllä päätöksellä annettua asiaratkaisua ei saa tutkia uudelleen jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta tai täytäntöönpanoa pyydetään.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan riita-asian osapuolilla on tosiasiallinen mahdollisuus oikeussuojaan jossain toisessa jäsenvaltiossa, myös täytäntöönpano- ja muutoksenhakumenettelyissä. Jäsenvaltiot tarjoavat tietyin edellytyksin varsinkin oikeusapua. Maksutonta oikeusapua annetaan silloin, kun velkojan hakemus liittyy päätökseen, joka koskee vanhemman ja lapsen suhteesta johtuvaa elatusvelvoitetta alle 21-vuotiasta henkilöä kohtaan.

Keskusviranomaiset

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka tehtävänä on avustaa osapuolia elatusavun saamisessa ja perinnässä. Keskusviranomaiset muun muassa toimittavat edelleen ja ottavat vastaan asetuksen mukaisia hakemuksia ja ryhtyvät toimiin tarvittavien menettelyjen vireille panemiseksi tai vireillepanon helpottamiseksi.

Keskusviranomaiset tekevät keskenään yhteistyötä, edistävät jäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja etsivät ratkaisuja ongelmiin, joita tämän asetuksen soveltamisessa saattaa ilmetä. Asetuksen soveltamista ja keskusviranomaisten välistä yhteistyötä helpotetaan myös siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

Loppusäännökset

Tällä asetuksella korvataan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 elatusvelvollisuutta koskevat säännökset. Sillä korvataan myös riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annettu asetus (EY) N:o 805/2004 lukuun ottamatta elatusvelvoitteita koskevia eurooppalaisia täytäntöönpanoperusteita, jotka on annettu jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido.

Tätä asetusta sovelletaan 18. kesäkuuta 2011 alkaen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 4/2009

30.1.2009

EUVL L 7, 10.1.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2011/220/EU, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2011, lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta [EUVL L 93, 7.4.2011].
Marraskuun 23. päivänä 2007 tehdyllä Haagin yleissopimuksella sopimuspuolten välille perustetaan elatusapusaatavien perinnässä noudatettava maailmanlaajuinen järjestelmä.

Viimeisin päivitys 27.07.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun