RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vyživovací povinnosti

Toto nařízení se týká přeshraničních řízení ve věci vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů. Stanovuje společná pravidla pro celou Evropskou unii (EU), jež mají zajistit vymáhání pohledávek výživného, i když se povinný nebo oprávněný nacházejí v zahraničí.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

PŘEHLED

Toto nařízení předkládá řadu opatření, jež mají usnadnit placení pohledávek výživného v přeshraničních situacích. Tyto pohledávky vyplývají z povinnosti pomáhat členům vlastní rodiny v nouzi. Mohou mít například formu výživného vypláceného dítěti nebo bývalému manželovi nebo manželce po rozvodu.

Nařízení se použije na vyživovací povinnosti vyplývající ze vztahů:

  • rodinných;
  • rodičovských;
  • manželství nebo švagrovství.

Příslušnost

K rozhodování ve věcech vyživovacích povinností je v členských státech příslušný:

  • soud místa, v němž má odpůrce nebo oprávněný místo obvyklého pobytu, nebo
  • soud, který je podle práva místa soudu příslušný pro řízení o osobním stavu (například rozvodu) nebo o rodičovské zodpovědnosti, souvisí-li záležitost vztahující se k vyživovacím povinnostem s tímto řízením (pod podmínkou, že tato příslušnost není odvozena výlučně ze státní příslušnosti jedné ze stran).

Pokud nejde o spor týkající se vyživovacích povinností k dítěti mladšímu osmnácti let, mohou se strany za určitých podmínek dohodnout, který soud nebo soudy členského státu budou příslušné pro řízení sporu.

Jestliže se odpůrce řízení účastní před soudem členského státu, stane se tento soud příslušným, pokud proti tomu odpůrce nemá námitky.

Pokud žádná z výše uvedených podmínek není splněna, spor může být za určitých podmínek předložen soudům členského státu společné státní příslušnosti stran.

Jestliže ve třetím státě, k němuž má daný spor úzkou vazbu, není řízení možné nebo je v něm nelze rozumně zahájit nebo vést, mohou spor rozhodnout soudy členského státu, k nimž má spor dostatečnou vazbu.

Je-li vydáno rozhodnutí ve věci vyživovacích povinností v členském státě, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu, nemůže povinný podat návrh na změnu rozhodnutí v jiném členském státě. Oprávněný však může souhlasit, že spor bude rozhodován u jiného soudu.

Je-li u soudů různých členských států zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž stranami, příslušnost náleží soudu, který řízení zahájil jako první.

Předběžná nebo zajišťovací opatření, která jsou upravena právem jednoho členského státu, je možné u soudů tohoto státu navrhnout i tehdy, kdy je pro rozhodnutí ve věci samé příslušný na základě tohoto nařízení soud jiného členského státu.

Uznávání a výkon rozhodnutí

Rozhodnutí o vyživovacích povinnostech vydané v členském státě se uzná v jiném členském státě, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Převážná většina členských států je vázána Haagským protokolem ze dne 23. listopadu 2007 o rozhodném právu ve věcech vyživovacích povinností.

Rozhodnutí vydaná v členském státě, který je vázán Haagským protokolem z roku 2007, se uzná v jiném členském státě, aniž by existovala možnost jeho uznání napadnout. Rozhodnutí vydané v členském státě, které je v tomto státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž by bylo třeba prohlášení jeho vykonatelnosti. V určitých případech je však možné podat návrh na přezkum rozhodnutí nebo na odmítnutí nebo odložení výkonu.

Pokud bylo rozhodnutí vydáno v členském státě, který není vázán Haagským protokolem z roku 2007, je možné v určitých případech jeho výkon odmítnout. Rozhodnutí vydané v členském státě, jež je v tomto státě vykonatelné, bude vykonáno v jiném členském státě poté, co zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno za vykonatelné.

Ve všech případech může soud původu prohlásit rozhodnutí za předběžně vykonatelné. Rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je vykonatelné v členském státě výkonu, se vykoná za stejných podmínek jako rozhodnutí vydané v tomto členském státě výkonu.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě nesmí být v žádném případě přezkoumáváno ve věci samé v členském státě, ve kterém bylo navrženo uznání, prohlášení vykonatelnosti nebo výkon.

Strany sporu, na který se vztahuje toto nařízení, mají účinný přístup ke spravedlnosti v jiném členském státě, včetně vykonávacího řízení a řízení o opravných prostředcích. Členské státy za určitých podmínek poskytují zejména právní pomoc. Bezplatná právní pomoc se poskytuje v případě všech návrhů, které se týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobě mladší 21 let.

Ústřední orgány

Každý členský stát určí ústřední orgán pověřený pomáhat zúčastněným stranám při podání návrhu a vymáhání pohledávek výživného. Tyto orgány zejména přijímají a předávají návrhy podle tohoto nařízení a činí všechna potřebná opatření k zahájení nezbytných řízení či k jejich usnadnění.

Ústřední orgány spolupracují navzájem, podporují spolupráci mezi příslušnými orgány ve svých členských státech a usilují o vyřešení obtíží, které mohou vzniknout při používání tohoto nařízení. Mimo to přijímají opatření k usnadnění používání tohoto nařízení i k posílení své spolupráce a využívají Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci.

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nahrazuje ustanovení týkající se vyživovacích povinností nařízení (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Také nahrazuje nařízení (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, s výjimkou evropských exekučních titulů týkajících se vyživovacích povinností a vydaných v členském státě, který není vázán Haagským protokolem z roku 2007.

Toto nařízení se použije ode dne 18. června 2011.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 4/2009

30. 1. 2009

Úř. věst. L 7 ze dne 10. 1. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2011/220/EU ze dne 31. března 2011 o podpisu Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (Úř. věst. L 93 ze dne 7.4.2011)
Haagská úmluva ze dne 23. listopadu 2007 zřizuje mezi stranami úmluvy celosvětový systém pro vymáhání pohledávek výživného.

Poslední aktualizace: 27.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky