RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený s cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb a vysokú úroveň ochrany občanov. Týka sa oblastí politiky od riadenia vonkajších hraníc Európskej únie po súdnu spoluprácu v občianskych a trestných veciach. Zahŕňa azylovú a prisťahovaleckú politiku, policajnú spoluprácu a boj proti zločinu (terorizmu, organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi, drogami atď.).
Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je založené na programoch z Tampere (1999 – 2004), Haagu (2004 – 2009) a Štokholmu (2010 – 2014). Vychádza z hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá upravuje „priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“.

 • Voľný pohyb osôb, azyl a prisťahovalectvo
  Schengenský priestor a spolupráca, Schengenský informačný systém, Voľný pohyb európskych občanov v Únii, Narušenie vonkajších hraníc, Víza, Azyl, Prisťahovalectvo, Práva príslušníkov krajín mimo EÚ, Nelegálne prisťahovalectvo, Návrat, Vzťahy s krajinami mimo EÚ
 • Súdna spolupráca v občianskych veciach
  Občianske a obchodné práva, Európske zmluvné právo, Rozhodné právo pre zmluvné záväzky, Nezmluvné záväzky, Súdna sieť pre trestné a občianske veci, Právomoc, uznávanie a vykonávanie rozhodnutí, Vyživovacia povinnosť
 • Súdna spolupráca v trestných veciach
  Eurojust, Európska sieť kontaktných miest, Vzájomné uznávanie, Európsky zatykač, Vojnové zločiny
 • Policajná a colná spolupráca
  Policajná spolupráca, Europol, Dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti, Colná spolupráca, Dohody s krajinami mimo EÚ
 • Občianstvo Únie
  Aktívne občianstvo Únie, Komunálne voľby: právo voliť a byť volený, Európske voľby: právo voliť a byť volený, Diplomatická a konzulárna ochrana
 • Boj proti diskriminácii
  Boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, Rodová rovnosť, Sociálne opatrenia pre cieľové skupiny

 • Prevencia, Financie, Ochrana, Prenasledovanie, Reakcia, Prístup k informáciám a ich výmena, Akčné plány
 • Boj proti organizovanému zločinu
  Boj proti organizovanému zločinu, Prevencia kriminality, Pašovanie zbraní, Počítačová kriminalita, Pranie špinavých peňazí, Ochrana životného prostredia, Hospodárska a finančná kriminalita
 • Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
  Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, Ochrana detí, Ochrana žien
 • Boj proti drogám
  Protidrogová stratégia, Obchodovanie s drogami, Výroba drog
 • Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť: rozširovanie
  Rozširovanie, Žiadateľské krajiny a acquis communautaire
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok