RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tiesiskums, brīvība un drošība

Tiesiskums, brīvība un drošība

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa tika izveidota, lai nodrošinātu personu brīvu pārvietošanos un iedzīvotāju augsta līmeņa aizsardzību. Tā aptver dažādas politikas jomas, sākot ar Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldību un beidzot ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās. Tā ietver patvēruma un imigrācijas politiku, policijas sadarbību un cīņu pret noziedzību (terorismu, organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, narkotikām utt.).
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveides pamatā ir Tamperes (1999.–2004. g.), Hāgas (2004.–2009. g.) un Stokholmas (2010.–2014. g.) programmas. Tā balstās uz V sadaļu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, kura reglamentē "Brīvības, drošības un tiesiskuma telpu".

 • Personu brīva pārvietošanās, patvēruma pieprasīšana un imigrācija
  Šengenas zona un sadarbība. Šengenas Informācijas sistēma. Eiropas pilsoņu brīva pārvietošanās Savienībā. Ārējo robežu šķērsošana. Vīzas. Patvērums. Imigrācija. Trešo valstu pilsoņu tiesības. Nelegāla imigrācija. Atgriešanās. Attiecības ar trešām valstīm
 • Tiesu iestāžu sadarbība civillietās
  Civiltiesības un komerctiesības. Eiropas līgumtiesības. Tiesību akti, kas piemērojami līgumsaistībām. Ārpuslīgumiskas saistības. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās un civillietās. Jurisdikcija. Spriedumu atzīšana un izpilde. Uzturēšanas saistības
 • Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
  Eiropas kontaktpunktu tīkls. Savstarpēja atzīšana. Eiropas apcietināšanas orderis. Kara noziegumi
 • Policijas un muitas sadarbība
  Policijas sadarbība. Eiropols. Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana. Muitas sadarbība. Nolīgumi ar trešām valstīm
 • Savienības pilsonība
  Aktīvs pilsoniskums Savienībā. Pašvaldību vēlēšanas: tiesības balsot un balotēties. Eiropas vēlēšanas: tiesības balsot un balotēties. Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība
 • Diskriminācijas apkarošana
  Rasisma, ksenofobijas un antisemītisma apkarošana. Dzimumu līdztiesība. Sociāli pasākumi mērķa grupām
 • Terorisma apkarošana
  Novēršana. Finansēšana. Aizsardzība. Vajāšana. Reaģēšana. Piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa. Rīcības plāni
 • Cīņa pret organizēto noziedzību
  Cīņa pret organizēto noziedzību. Noziedzības profilakse. Ieroču tirdzniecība. Kibernoziegumi. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Vides aizsardzība. Ekonomiskie un finanšu noziegumi
 • Cilvēku tirdzniecības apkarošana
  Ekspertu grupa jautājumos par cilvēku tirdzniecību. Bērnu aizsardzība. Sieviešu aizsardzība
 • Narkotiku apkarošana
  Narkotiku apkarošanas stratēģija. Narkotiku tirdzniecība. Narkotiku ražošana
 • Tiesiskums, brīvība un drošība: paplašināšanās
  Paplašināšanās. Topošās dalībvalstis un Kopienas
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums