RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Õigus, vabadus ja turvalisus

Õigus, vabadus ja turvalisus

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala loodi selleks, et tagada isikute vaba liikumine ja pakkuda kodanikele kõrgetasemelist kaitset. See hõlmab poliitikavaldkondi, mis ulatuvad Euroopa Liidu välispiiride haldamisest kuni õigusalase koostööni tsiviil- ja kriminaalasjades. See hõlmab varjupaiga- ja sisserändepoliitikat, politseikoostööd ja kuritegevusevastast võitlust (terrorism, organiseeritud kuritegevus, inimkaubandus, uimastid jms).
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise aluseks on Tampere (1999–2004), Haagi (2004–2009) ja Stockholmi programm (2010–2014). See tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotisest, millega reguleeritakse „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala”.

 • Isikute vaba liikumine, varjupaik ja sisseränne
  Schengeni ala ja koostöö. Schengeni infosüsteem. Euroopa kodanike vaba liikumine liidu piires. Välispiiride ületamine. Viisad. Varjupaik. Sisseränne. Kolmandate riikide kodanike õigused. Ebaseaduslik sisseränne. Tagasisaatmine. Suhted kolmandate riikidega
 • Õigusalane koostöö tsiviilasjades
  Kodaniku- ja kaubandusõigused. Euroopa lepinguõigus. Lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus. Lepinguvälised võlasuhted. Kriminaal- ja tsiviilasjadega seotud õigusalase koostöö võrgustik. Kohtualluvus. Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine. Ülalpidamiskohustus
 • Õigusalane koostöö kriminaalasjades
  Eurojust. Euroopa kontaktpunktide võrgustik. Vastastikune tunnustamine. Euroopa vahistamismäärus. Sõjakuriteod
 • Politsei- ja tollikoostöö
  Politseikoostöö. Europol. Korrakaitse ja avaliku julgeoleku tagamine. Tollikoostöö. Lepingud kolmandate riikidega
 • Euroopa Liidu kodakondsus
  Kodanikuaktiivsus Euroopa Liidus. Kohalikud valimised: valimis- ja kandideerimisõigus. Euroopa Parlamendi valimised: valimis- ja kandideerimisõigus. Diplomaatiline ja konsulaarkaitse
 • Diskrimineerimisvastane võitlus
  Rassismi-, ksenofoobia- ja antisemitismivastane võitlus. Sooline võrdõiguslikkus. Sihtrühmadele suunatud sotsiaalsed meetmed
 • Terrorismivastane võitlus
  Ennetamine, Rahastamine, Kaitse, Jälitustegevus, Reageerimine, Teabe kättesaadavus ja teabevahetus, Tegevuskavad
 • Organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus
  Organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. Kuriteoennetus. Ebaseaduslik relvakaubandus. Küberkuritegevus. Rahapesu. Keskkonnakaitse. Majandus- ja finantskuritegevus
 • Inimkaubanduse vastane võitlus
  Inimkaubanduse eksperdirühm. Lastekaitse. Naiste kaitsmine
 • Uimastitevastane võitlus
  Uimastitevastane strateegia. Uimastikaubandus. Uimastitootmine
 • Õigus, vabadus ja turvalisus: laienemine
  Laienemine, kandidaatriigid ja ühenduse õigustik
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles