RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Gennemførelsen af et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed skal sikre den fri bevægelighed for personer og garantere borgerne et højt beskyttelsesniveau. Under området hører forskellige politiske områder lige fra forvaltning af EU's ydre grænser til civilretligt og strafferetligt samarbejde. Området dækker endvidere samarbejde om asyl og indvandring, politisamarbejde og bekæmpelse af kriminalitet (terrorisme, organiseret kriminalitet, menneskehandel, narkotika osv.).
Den konkrete etablering af et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed hviler på Tammerforsprogrammet (1999-2004), Haagprogrammet (2004-2009) og Stockholmprogrammet (2010-2014). Det bygger på afsnit V i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der indeholder bestemmelser vedrørende et ”Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed".

 • Fri bevægelighed for personer, asyl og indvandring
  Schengenområdet og -samarbejdet, Schengeninformationssystemet, Fri bevægelighed for EU-borgere, Passage af ydre grænser, Visa, Asyl, Indvandring, Tredjelandsstatsborgeres rettigheder, Illegal indvandring, Tilbagetagelse, Forbindelser med tredjelande
 • Civilretligt samarbejde
  Civil- og handelsret, Europæisk aftaleret, Lovgivning der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, Forpligtelser uden for kontraktforhold, Retligt netværk for civil- og handelssager, Kompetence, Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, Forsørgerpligt

 • Eurojust, Europæisk kontaktnetværk, Gensidig anerkendelse, Europæisk arrestordre, Krigsforbrydelser
 • Politi- og toldsamarbejde
  Politisamarbejde, Europol, Opretholdelse af den offentlige orden og sikkerhed, Toldsamarbejde, Aftaler med tredjelande
 • Unionsborgerskab
  Aktivt medborgerskab i Europa, Valgret og valgbarhed ved kommunale valg, Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet, Diplomatisk og konsulær beskyttelse
 • Bekæmpelse af diskrimination
  Bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme, Lige muligheder for kvinder og mænd, Sociale foranstaltninger for målgrupperne
 • Bekæmpelse af terrorisme
  Forebyggelse, Finansiering, Beskyttelse, Retsforfølgning, Respons, Adgang til og udveksling af information, Handlingsplan, Institutioner og agenturer
 • Bekæmpelse af organiseret kriminalitet
  Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, Kriminalitetsforebyggelse, Våbenhandel, Internetkriminalitet, Hvidvaskning af penge, Miljøbeskyttelse , Økonomisk kriminalitet
 • Bekæmpelse af menneskehandel
  Ekspertgruppen vedrørende menneskehandel, Beskyttelse af børn, Beskyttelse af kvinder
 • Bekæmpelse af narkotika
  Narkotikabekæmpelsesstrategi, Narkotikahandel, Narkotikaproduktion
 • Retfærdighed, frihed og sikkerhed: udvidelse
  Udvidelse, Kandidatlandene og EU-retten
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top