RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Правосъдие, свобода и сигурност

Правосъдие, свобода и сигурност

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие бе създадено, за да обезпечи свободното движение на хора и да предложи високо ниво на защита на гражданите. То обхваща области на политиката, които варират от управление на външните граници на Европейския съюз до съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Включва политиките за убежище и имиграция, полицейското сътрудничество и борбата срещу престъпността (тероризъм, организирана престъпност, трафик на хора, наркотици и т.н.).
Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие се базира на програмите от Тампере (1999 - 2004 г), Хага (2004 - 2009 г.) и Стокхолм (2010 - 2014 г.). То произлиза от дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, който регламентира пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

 • Свободно движение на хора, убежище и емиграция
  Шенгенско пространство и сътрудничество, Шенгенска информационна система, Свободно движение на европейските граждани в рамките на Съюза, Проникване на външните граници, Визи, Убежище, Имиграция, Права на гражданите от страни извън ЕС, Нелегална имиграция, Връщане, Отношения с държави извън ЕС
 • Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси
  Граждански и търговски права, Европейско договорно право, Право, приложимо към договорните задължения, Извъндоговорни задължения, Съдебна мрежа по наказателноправни и гражданскоправни въпроси, Юрисдикция, Признаване и изпълнение на решения, Задължения за издръжка
 • Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
  Евроюст, Европейска мрежа от точки за контакт, Взаимно признаване, Европейска заповед за арест, Военни престъпления
 • Полицейско и митническо сътрудничество
  Полицейско сътрудничество, Европол, Поддържане на обществения ред и безопасност, Митническо сътрудничество, Споразумения с държавите извън ЕС
 • Гражданство на Съюза
  Активно гражданство на Съюза, Общински избори: право на глас и на кандидатиране, Европейски избори: право на глас и на кандидатиране, Дипломатическа и консулска защита
 • Борба срещу дискриминацията
  Борба с расизма, ксенофобията и антисемитизма, Равенство между половете, Социални мерки за целевите групи
 • Борба срещу тероризма
  Превенция, Финансиране, Защита, Преследване, Реакция, Достъп и обмен на информация, Планове за действие
 • Борба срещу организираната престъпност
  Борба срещу организираната престъпност, Превенция на престъпността, Незаконен трафик на оръжия, Компютърна престъпност, Пране на пари, Опазване на околната среда, Икономическа и финансова престъпност
 • Борба срещу трафика на хора
  Експертни групи по трафик на хора, Закрила на детето, Закрила на жените
 • Борба с наркотиците
  Стратегия против наркотиците, Трафик на наркотици, Производство на наркотици
 • Правосъдие, свобода и сигурност: разширяване
  Разширяване, Държави кандидатки и достиженията на правото на Общността

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата