RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska byrån för förvaltningen av yttre gränser – Frontex

Denna förordning inrättar Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) för att förbättra den integrerade förvaltningen av Europeiska unionens yttre gränser.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Inrättandet av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) följer på kravet att förbättra den integrerade förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU:s medlemsländers yttre gränser.

Även om medlemsländerna ansvarar för kontrollen och övervakningen av de yttre gränserna, gör byrån att det blir lättare att tillämpa EU-åtgärder – både befintliga och framtida – som gäller förvaltningen av dessa gränser.

Med Europeiska unionens yttre gränser avses unionens land- och sjögränser samt flygplatser och hamnar som omfattas av EU-lagstiftningen om personers passage av yttre gränser.

Byråns uppgifter

Byrån kommer att ha följande huvuduppgifter:

 • Att samordna det operativa samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller att kontrollera de yttre gränserna.
 • Att utveckla en gemensam och integrerad modell för utvärdering av risker och förbereda generella och specifika riskanalyser.
 • Att bistå medlemsländerna med utbildning av deras gränsbevakningspersonal genom att utveckla gemensamma fortbildningsnormer som bygger på en utbildning på europeisk nivå för instruktörer inom den nationella gränsbevakningen genom seminarier och kompletterande utbildning till tjänstemännen inom behöriga myndigheter.
 • Att följa upp forskning om kontroll och övervakning av de yttre gränserna.
 • Att bistå medlemsländerna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna.
 • Att ge medlemsländerna det stöd som krävs för att organisera återvändanden. Byrån kan utnyttja Europeiska unionens ekonomiska tillgångar som finns avsatta för detta ändamål och den ska upprätta en förteckning över bästa praxis för avlägsnande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet.
 • Avdela enheter för snabba insatser vid gränserna till medlemsstater vid brådskande och exceptionellt tryck på grund av, exempelvis, ett massivt inflöde av illegala invandrare.

Medlemsländerna kan, utan att det påverkar byråns behörighet, fullfölja det operativa samarbetet med andra medlemsländer eller tredjeländer , eftersom detta samarbete kompletterar byråns arbete. Medlemsländerna ska informera byrån om de åtgärder som vidtagits inom ramen för detta samarbete utanför byråns verksamhet.

Byråns uppbyggnad och organisation

Byrån är ett EU-organ och en juridisk person. Den är oberoende i fråga om tekniska frågor och den styrs och företräds av sin verkställande direktör. Den verkställande direktören, som ska vara oberoende i sin ämbetsutövning, utses på fem år på grundval av meriter och dokumenterad administrativ duglighet samt på erfarenhet av förvaltningen av de yttre gränserna. Den verkställande direktören ska bistås av vice verkställande direktör.

Styrelsen antar årsrapporten, arbetsprogrammet och byråns personalpolitik, samt fastställer den organisatoriska strukturen. Den består av en företrädare för varje medlemsland och två företrädare för kommissionen. Varje medlemsland ska även utse en suppleant, kommissionen utser två suppleanter. Mandatet för styrelseledamöter löper på fyra år och kan förnyas en gång.

De länder som är inblandade i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ska delta i byråns arbete och utse en företrädare och en suppleant i styrelsen var.

När det gäller yttre kontakter ska byrån ansvara för att en allmän rapport offentliggörs och för att allmänheten och övriga berörda parter får objektiv, tillförlitlig och begriplig information om dess arbete.

Byråns intäkter består av EU-bidrag, ett bidrag från deltagande länder, betalning för utförda tjänster och frivilliga bidrag från medlemsländerna. Styrelsen ska anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen.

Styrelsen ska beställa en oberoende extern utvärdering av tillämpningen av denna förordning under de tre åren närmast efter byråns inrättande och kommer att beställa en liknande utvärdering vart femte år därefter. Styrelsen utfärdar rekommendationer baserade på innehållet i dessa utvärderingar.

Byrån inledde sin verksamhet den 1 maj 2005.

Bakgrund

EU:s politik när det gäller de yttre gränserna syftar till en integrerad förvaltning. Avsikten är att garantera en hög och enhetlig nivå på personkontrollen och övervakningen vid de yttre gränserna, då detta är en förutsättning för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. I sitt meddelande En framtida integrerad förvaltning av EU-medlemsstaternas yttre gränser av den 7 maj 2002 förespråkar kommissionen att det ska inrättas en ”gemensam instans för personer som arbetar med frågor om de yttre gränserna”, med uppgift att sköta det operativa samarbetet vid medlemsländernas yttre gränser.

Den plan för förvaltningen av medlemsländernas yttre gränser som antogs av rådet den 13 juni 2002 innehåller inrättandet av en gemensam enhet för personer som arbetar med frågor om de yttre gränserna i syfte att skapa en integrerad förvaltning vid de yttre gränserna. Den gemensamma enheten har visat sig ha strukturella begränsningar när det gäller samordningen av det praktiska samarbetet vid de yttre gränserna.

Denna förordning är ett svar på uppmaningen från Europeiska rådet i Thessaloniki (slutsatser från den 16 och 17 oktober 2003). Det bygger på erfarenheterna från medlemsländernas samarbete inom ramen för den gemensamma enheten, från vilken byrån tar över ansvaret för samordningen av det operativa samarbetet.

REFERENSER

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2007/2004

26.11.2004

-

EUT L 349, 25.11.2004.

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 863/2007

26.11.2004

-

EUT L 199, 31.7.2007.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén av den 13 februari 2008: Rapport om utvärderingen och den framtida utvecklingen av Frontex [KOM(2008) 67 slutlig – Inte offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].
Som svar på uppmaningen från Europeiska rådet i Haag lade kommissionen fram en rapport med en politisk utvärdering av byrån, där den fastställer följande rekommendationer på kort sikt: att till fullo utnyttja den databas där den nationella tekniska utrustningen finns förtecknad, att slå samman de gemensamma insatserna med nätverket för kustbevakning, att Frontex förvärvar utrustning till de snabba gränsinsatsenheterna samt att Frontex förvaltar nätverket Iconet och tar över verksamheten inom Centrum för information, diskussion och utbyte i frågor som rör passage av gränser och invandring.
Parallellt med detta fastställer kommissionen rekommendationer på lång sikt som rör Frontex deltagande i

 • Schengenregelverkets mekanism för utvärdering av medlemsstaternas yttre gränser,
 • det europeiska gränsbevakningssystemet (Eurosur), och
 • förvärv av material och rekrytering av personal inom ramen för inrättandet av ett europeiskt gränsbevakningsystem.

Rådets beslut 2005/358/EG av den 26 april 2005 om att utse sätet för den Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [Europeiska unionens officiella tidning L 114, 4.5.2005].
I och med detta beslut förläggs byråns säte till Warszawa, Polen.

Avtal

Rådets beslut 2010/490/EU av den 26 juli 2010 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [Europeiska unionens officiella tidning L 243, 16.9.2010].

Rådets beslut 2007/511/EG av den 15 februari 2007 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [Europeiska unionens officiella tidning L 188 av den 20 juli 2007].
Syftet med detta beslut är att involvera Norge och Island i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. I enlighet med bestämmelserna i förordningen om inrättande av byrån ska de länder som är associerade till utvecklingen av Schengenregelverket delta i byråns verksamhet. Dessa båda texter är avsedda att reglera villkoren för Norges och Islands deltagande (rösträtt för Islands och Norges företrädare i byråns styrelse; finansiellt bidrag från Island och Norge; skydd av data och erkännande av byråns rättsliga ställning i den isländska och norska lagstiftningen).

Senast ändrat den 24.11.2010

Se även

 • Frontex webbplats (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början