RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejska Agencja Zarządzania na Granicach Zewnętrznych – Frontex

Rozporządzenie ustanawia Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) w celu usprawnienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) zostaje ustanowiona w odpowiedzi na potrzebę poprawienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej (UE).

Mimo że odpowiedzialność za kontrolę i ochronę granic zewnętrznych spoczywa na państwach członkowskich, agencja ułatwi zastosowanie istniejących i przyszłych środków UE związanych z zarządzaniem tymi granicami.

W tym kontekście „granice zewnętrzne” oznaczają granice lądowe i morskie państw członkowskich, porty lotnicze i morskie, do których stosuje się postanowienia prawa UE w sprawie przekraczania przez osoby granic zewnętrznych.

Zadania agencji

Główne zadania agencji to:

 • koordynowanie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi,
 • opracowywanie wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka i przygotowywanie ogólnych i szczegółowych ocen ryzyka,
 • wspomaganie państw członkowskich w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy straży granicznych, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, zapewnianie szkolenia na poziomie europejskim dla instruktorów szkolących krajowych funkcjonariuszy straży granicznej, organizowanie seminariów i oferowanie dodatkowego szkolenia urzędnikom właściwych organów,
 • monitorowanie badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych,
 • wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych,
 • udzielanie państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów. Agencja może korzystać z zasobów Unii Europejskiej dostępnych w tym celu oraz musi określać najlepsze praktyki w zakresie wydalania obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich,
 • wprowadzać zespoły szybkiej interwencji na granicy do państw członkowskich w sytuacji pilnych i wyjątkowych nacisków wynikających, na przykład, z masowego napływu nielegalnych imigrantów.

Bez uszczerbku dla uprawnień agencji państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi i/lub krajami trzecimi, tam gdzie współpraca ta uzupełnia działania agencji. Państwa członkowskie informują agencję o tego typu działaniach, w przypadku gdy wykraczają poza zadania agencji.

Struktura i organizacja agencji

Agencja jest organem UE posiadającym osobowość prawną. Jest niezależna w zakresie kwestii technicznych, zarządzana i reprezentowana przez dyrektora wykonawczego. Dyrektor wykonawczy, który jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków, jest powoływany na okres pięciu lat przez zarząd w oparciu o osiągnięcia, udokumentowane umiejętności administracyjne i zarządcze oraz odpowiednie doświadczenie w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi. Dyrektor wykonawczy jest wspomagany przez zastępcę.

Zarząd przyjmuje także sprawozdanie ogólne, program pracy i politykę zatrudnienia agencji oraz ustala jej strukturę organizacyjną. W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji. Każde państwo członkowskie wyznacza także zastępcę członka zarządu, natomiast Komisja wyznacza dwóch zastępców. Kadencja członków zarządu trwa cztery lata z możliwością wyznaczenia na kolejną kadencję tylko raz.

Kraje stowarzyszone we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w działaniach agencji, a każdy z nich wyznacza jednego przedstawiciela oraz zastępcę do zarządu.

W kwestii informowania agencja ma obowiązek publikować sprawozdanie ogólne oraz dostarczać opinii publicznej i stronom zainteresowanym obiektywne, wiarygodne i łatwe do zrozumienia informacje o swoich pracach.

Agencja jest finansowana z dotacji UE, wkładu państw stowarzyszonych, opłat za świadczone usługi i dobrowolnych wkładów państw członkowskich. Zasady finansowe mające zastosowanie do agencji przyjmuje zarząd po konsultacji z Komisją.

W okresie trzech lat od daty podjęcia przez agencję jej obowiązków zarząd zleca dokonanie niezależnej oceny zewnętrznej dotyczącej wykonania niniejszego rozporządzenia, a następnie będzie zlecać podobną ocenę co pięć kolejnych lat. Zarząd wydaje zalecenia w oparciu o ustalenia tych ocen.

Agencja pełni swoje obowiązki od 1 maja 2005 r.

Kontekst

Celem polityki UE w dziedzinie granic zewnętrznych jest zintegrowane zarządzanie zapewniające wysoki i jednolity poziom kontroli osób i ochrony granic jako warunek wstępny stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W swoim komunikacie z 7 maja 2002 r. zatytułowanym „Ku zintegrowanemu zarządzaniu granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV)”, Komisja zaleciła utworzenie „wspólnej jednostki ekspertów w zakresie granic zewnętrznych” mającej za zadanie zarządzanie współpracą operacyjną na granicach zewnętrznych państw członkowskich.

Plan zarządzania granicami zewnętrznymi państw członkowskich uzgodniony przez Radę 13 czerwca 2002 r. potwierdził utworzenie wspólnej jednostki ekspertów w zakresie granic zewnętrznych jako środka ustanowienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi. Jednostka ta wykazywała jednak ograniczenia strukturalne w zakresie koordynacji współpracy operacyjnej.

Rozporządzenie to stanowi odpowiedź na wniosek złożony przez Radę Europejską w Salonikach we wnioskach z 16 i 17 października 2003 r. Rozporządzenie oparte jest na doświadczeniach zdobytych we współpracy między państwami członkowskimi w ramach wspólnej jednostki, przez którą agencja bierze na siebie odpowiedzialność za koordynowanie współpracy operacyjnej.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 2007/2004

26.11.2004

Dz.U. L 349 z 25.11.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 863/2007

20.8.2007

Dz.U. L 199 z 31.7.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 lutego 2008 r. – Sprawozdanie w sprawie oceny i przyszłego rozwoju agencji FRONTEX [COM(2008) 67 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].
W odpowiedzi na wezwanie Rady Europejskiej podczas posiedzenia w Hadze Komisja przedstawiła polityczną ocenę agencji. Jej krótkoterminowe zalecenia obejmują pełne wykorzystanie bazy krajowego wyposażenia technicznego, połączenie wspólnych działań z europejską siecią patroli, nabycie sprzętu dla zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zarządzanie ICONet przez Frontex, a także przejęcie działalności ośrodka informacji, dyskusji i wymiany danych na temat przekraczania granic i imigracji (CIREFI).
Komisja wydaje także długoterminowe zalecenia dotyczące zaangażowania Frontex w:

 • mechanizm oceny wprowadzenia w życie dorobku Schengen w odniesieniu do granic zewnętrznych państw członkowskich,
 • europejski system nadzoru granicznego (EUROSUR),
 • nabywanie wyposażenia i rekrutację dla potrzeb stworzenia europejskiego korpusu straży granicznej.

Decyzja Rady 2005/358/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. 114 z 4.5.2005].
Decyzja ta ustala, że siedziba agencji mieści się w Warszawie, w Polsce.

Ustalenia

Decyzja Rady 2010/490/UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Lichtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państwa Członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. L 243 z 16.9.2010].

Decyzja Rady 2007/511/WE z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. L 188 z 20.7.2007].
Celem porozumienia jest zaangażowanie Norwegii i Islandii w działania agencji Frontex. Na mocy rozporządzenia ustanawiającego agencję kraje stowarzyszone w rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w działaniach agencji. Porozumienie ma na celu ustalenie szczegółów uczestnictwa Norwegii i Islandii (prawo głosu ich przedstawicieli w zarządzie Frontex, wkład finansowy, ochrona danych i uznawanie statusu prawnego Frontex w prawie islandzkim i norweskim).

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2010

Zobacz także

 • Strona internetowa Frontex (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony