RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uppehållstillstånd till offer för människohandel

Genom detta direktiv införs ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som har fallit offer för för människohandel eller(valfritt) som har fått hjälp till olaglig invandring. Syftet med uppehållstillståndet är att uppmuntra dessa tredjelandsmedborgare att samarbeta med behöriga myndigheter och att ge offren ett lämpligt skydd.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna.

SAMMANFATTNING

Direktivet kompletterar en rad initiativ på Europeisk nivå för att bekämpa människohandel, som rådets rambeslut 2002/629/RIF om bekämpande av människohandel och rådets direktiv 2002/90/EG om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse.

Direktivet fastställer villkoren för att bevilja uppehållstillstånd med begränsad giltighetstid för tredjelandsmedborgare som är offer för människohandel eller som (valfritt) har fått hjälp till olaglig invandring och som samarbetar i kampen mot dessa brott. Tillståndet kan beviljas medborgare i tredjeland även om de har rest in illegalt på ett EU-lands territorium. Dess varaktighet är kopplad till längden på relevanta nationella förfaranden.

Detta direktiv ska tillämpas på de berörda tredjelandsmedborgare som har uppnått myndig ålder enligt det berörda EU-landets lagstiftning. Ett EU-land får undantagsvis besluta att detta direktiv ska tillämpas på underåriga enligt villkoren i dess nationella lagstiftning. Särskilda åtgärder ska vidtas för underåriga utan medföljande vuxen, som exempelvis tillgång till undervisning och rättslig företrädare.

Berörda personer ska informeras om de möjligheter som erbjuds enligt direktivet av det relevanta EU-landets behöriga myndigheter. EU-landet ska se till att de berörda tredjelandsmedborgarna får en betänketid som ger dem möjlighet att återhämta sig och komma över inflytandet från förövarna av brotten så att de kan fatta ett välgrundat beslut om att samarbeta med de behöriga myndigheterna. Under betänketiden gäller följande för de berörda tredjelandsmedborgarna:

 • de kan inte bli föremål för ett beslut om avvisning eller utvisning,
 • de ska ha tillgång till bostad samt läkarvård och psykologisk vård,
 • de ska ha tillgång tillöversättning och tolkning, vid behov,
 • kostnadsfritt juridiskt bistånd om det finns bestämmelser om det i den nationella lagstiftningen.

De behöriga myndigheterna ska avgöra:

 • hur nödvändig offrets närvaro är för undersökningen,
 • hur villig personen är att samarbeta,
 • om offret helt har avbrutit kontakten med de misstänkta gärningsmännen.

Då ovanstående tre villkor är uppfyllda ska ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas om inte annat föreskrivs med hänvisning till allmän ordning och inre säkerhet.

Uppehållstillståndet ska vara giltigt i minst sex månader och kunna förlängas om ovannämnda kriterier fortfarande är uppfyllda. Innehavaren ges tillträde till arbetsmarknad, utbildning och yrkesutbildning, i enlighet med villkor som är fastställda i nationell lagstiftning. Tredjelandsmedborgaren måste även ges tillgång till ett återanpassningsprogram. Syftet med det senare ska vara en integrering i värdlandet eller främjande av ett återvändande till ursprungslandet. EU-länder kan ha deltagande i dessa program som krav för att utfärda ett tillstånd.

Dessutom ska EU-länder särskilt uppmärksamma villkoren för svagare grupper (gravida kvinnor, personer med funktionshinder eller offer för sexuellt våld eller andra former av våld).

Ett uppehållstillstånd förlängs inte om villkoren i detta direktiv inte längre är uppfyllda eller om de nationella förfarandena har avslutats. När det upphör att gälla ska den allmänna utlänningslagstiftningen tillämpas.

Återkallelse av ett uppehållstillstånd kan motiveras av hänsyn till allmän ordning och skyddet av inre säkerhet, missbruk och svek. Det kan också återkallas om offret har återupptagit kontakten med de misstänkta gärningsmännen, upphör att samarbeta eller när målet läggs ner.

Bakgrund

Europeiska rådet uttalade vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 sin fasta beslutsamhet att hantera den olagliga invandringen vid källan, till exempel genom att bekämpa dem som sysslar med människohandel och ekonomiskt utnyttjande av migranter.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/81/EG

6.8.2004

5.8.2006

EUT L 261, 6.8.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 15 oktober 2010 om tillämpningen av rådets direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna [KOM(2010) 493 slulig – Ej offentliggjort i EUT].
Denna rapport ger en översikt över tillämpningen av direktiv 2004/81/EG i de EU-länder som är bundna av det. Alla dessa EU-länder har anmält genomförandebestämmelser, men vissa brister finns i tillämpning av direktivet.
Antalet offer för människohandel är uppenbart mycket högre än antalet tillfälliga uppehållstillstånd som utfärdats på grundval av detta direktiv per år. Det förefaller som att direktivets inverkan på skyddet av brottsoffer och upplösandet av nätverken av människosmugglare varit otillräcklig.
EU-länderna bör ge offren bättre tillgång till information om de möjligheter som direktivet ger. Dessutom bör de till fullo följa bestämmelserna om behandlingen av offer under perioden av eftertanke. Detta skulle kunna bidra till att övervinna problemet med offer som är motvilliga att lita på de tillhandahållna mekanismerna.
Kommissionen kommer att överväga en ändring av direktivet för att förbättra skyddet för offer och kampen mot människohandel. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas:

 • utfärdandet av tillfälliga uppehållstillstånd som grundar sig på offrets utsatta situation och inte nödvändigtvis i utbyte mot samarbete med de behöriga myndigheterna,
 • fastställande av offrens betänketid,
 • stärkande av den rättsliga ramen för behandling av offren och särskilt av underåriga,
 • skärpning av skyldigheten att informera offren.
Senast ändrat den 18.01.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början