RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oleskeluluvan myöntäminen ihmiskaupan uhreille

Tässä direktiivissä säädetään ihmiskaupan uhreiksi joutuneille tai (vaihtoehtoisesti) laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi joutuneillekolmansien maiden kansalaisille myönnettävästä oleskeluluvasta. Oleskeluluvan tarkoituksena on kannustaa näitä kolmansien maiden kansalaisia tekemään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja tarjota uhreille tarvittava suojelu.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä täydennetään Euroopan unionin (EU) aloitteita, joilla pyritään torjumaan ihmiskauppaa. Tällaisia ovat esimerkiksi neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS ihmiskaupan torjunnasta sekä neuvoston direktiivi 2002/90/EY laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä.

Direktiivissä määritellään ehdot, jotka koskevat määräaikaisten oleskelulupien myöntämistä sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi tai (vaihtoehtoisesti) ihmissalakuljetukseen liittyvien toimien kohteiksi ja jotka tekevät yhteistyötä näiden rikosten torjumiseksi. Oleskelulupa voidaan myöntää kolmansien maiden kansalaisille, vaikka he olisivat tulleet EU-maan alueelle laittomasti. Sen kesto on sidoksissa asianomaisten kansallisten menettelyiden kestoon.

Direktiiviä sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, jotka ovat kyseessä olevan EU-maan lainsäädännön mukaan täysi-ikäisiä. EU-maat voivat kuitenkin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisin edellytyksin päättää soveltaa tätä direktiiviä myös alaikäisiin. Ilman huoltajaa tuleviin alaikäisiin sovelletaan erityistoimenpiteitä, jotka koskevat muun muassa oikeutta koulunkäyntiin ja oikeudelliseen edustajaan.

Kyseessä olevan EU-maan toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava direktiivin mukaisista mahdollisuuksista henkilöille, joihin direktiiviä voidaan soveltaa. Kyseisille kolmannen maan kansalaisille annetaan harkinta-aika, jotta he voivat toipua kokemuksistaan ja päästä rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vaikutuspiiristä niin, että he kykenevät tekemään perustellun päätöksen yhteistyön tekemisestä tutkinnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Harkinta-ajan kuluessa kyseiseen kolmannen maan kansalaiseen sovelletaan seuraavaa:

 • hän ei saa joutua maastapoistamistoimenpiteen kohteeksi
 • hänelle on tarjottava majoitus sekä lääketieteellistä ja tarvittaessa psykologista hoitoa
 • hänelle on tarvittaessa tarjottava tulkkaus- ja käännöspalveluita
 • hänelle on tarjottava maksutonta oikeusapua, mikäli kansallisessa lainsäädännössä on niin säädetty.

Toimivaltaisten viranomaisten on harkittava, onko

 • uhrin läsnäolo tutkinnan kannalta tarpeen
 • uhri selvästi halukas tekemään yhteistyötä
 • uhri katkaissut kaikki siteet rikoksista epäiltyihin henkilöihin.

Jos edellä mainitut kolme ehtoa täyttyvät – tämän kuitenkaan vaikuttamatta yleiseen järjestykseen ja kansallisen turvallisuuden suojaamiseen liittyviin syihin – henkilölle myönnetään lyhytaikainen oleskelulupa.

Oleskelulupa on voimassa vähintään kuusi kuukautta, ja se voidaan uusia, jos säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. Oleskeluluvan haltijalla on oikeus päästä työmarkkinoille sekä saada yleissivistävää ja ammatillista koulutusta kansallisessa lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti. Kolmannen maan kansalaiselle on lisäksi annettava mahdollisuus osallistua ohjelmaan, jonka tarkoituksena on integroida hänet vastaanottavaan valtioon tai valmistella paluuta kotimaahan. Jäsenvaltiot voivat asettaa oleskeluluvan myöntämisen ehdoksi, että uhri osallistuu tähän ohjelmaan.

EU-maiden on otettava huomioon tiettyjen erityishuomiota vaativien ryhmien edellytykset (raskaana olevat naiset, vammaiset tai seksuaalisen taikka muun väkivallan uhrit).

Oleskelulupaa ei uusita, jos direktiivissä säädetyt edellytykset eivät enää täyty tai jos kyseessä oleva menettely on päättynyt. Oleskeluluvan voimassaolon päätyttyä sovelletaan yleistä ulkomaalaislainsäädäntöä.

Oleskelulupa voidaan peruuttaa yleiseen järjestykseen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä tai jos luvan haltija on syyllistynyt väärinkäytöksiin ja vilppiin. Se voidaan peruuttaa myös, jos luvan haltija on luonut uudelleen siteet rikoksesta epäiltyihin, jos hän lakkaa tekemästä yhteistyötä viranomaisten kanssa tai jos menettely keskeytetään.

Taustaa

Eurooppa-neuvosto totesi Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 pitämässään erityiskokouksessa olevansa sitoutunut torjumaan laitonta maahanmuuttoa sen lähteillä muun muassa toteuttamalla toimia erityisesti niitä vastaan, jotka harjoittavat ihmiskauppaa ja käyttävät maahanmuuttajia taloudellisesti hyväkseen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2004/81/EY

6.8.2004

5.8.2006

EUVL L 261, 6.8.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 15 päivänä lokakuuta 2010, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta[KOM(2010) 493 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Kertomuksessa luodaan yleiskatsaus direktiivin 2004/81/EY täytäntöönpanoon niissä EU-maissa, joihin sitä sovelletaan. Kaikki kyseiset EU-maat ovat toimittaneet täytäntöönpanosäännöksensä; direktiivin täytäntöönpano on kuitenkin joiltain osin puutteellista.
Ihmiskaupan uhrien lukumäärä ylittää selvästi direktiivin nojalla vuosittain myönnettyjen väliaikaisten oleskelulupien lukumäärän. Näin ollen direktiivi ei edistä riittävällä tavalla uhrien suojelua ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen hajottamista.
EU-maiden pitäisi antaa uhreille enemmän tietoa direktiivin tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi maiden pitäisi noudattaa täysimääräisesti säännöksiä, jotka koskevat uhrien kohtelua harkinta-ajan kuluessa. Tämä voisi vähentää uhrien haluttomuutta turvautua tarjolla oleviin järjestelmiin.
Komissio harkitsee direktiivin tarkistamista uhrien suojelun parantamiseksi ja ihmiskaupan torjumisen edistämiseksi. Tarkistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota

 • väliaikaisten oleskelulupien myöntämiseen uhrin haavoittuvan aseman perusteella eikä vastineeksi toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä
 • uhrien harkinta-ajan keston määrittelyyn
 • uhrien ja erityisesti alaikäisten kohtelua koskevien säännöstentehostamiseen
 • uhreille suunnatun tiedottamisen kehittämiseen.
Viimeisin päivitys 18.01.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun