RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.

ΣΥΝΟΨΗ

1.Ένας από τους στόχους της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η προώθηση της Ευρώπης ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας για τις σπουδές ( castellano deutsch english français ) και την επαγγελματική κατάρτιση. Η προώθηση της κινητικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών με προορισμό την Κοινότητα με σκοπό τις σπουδές ( castellano deutsch english français ) αποτελεί καθοριστικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής η οποία αποσκοπεί στην προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών, για διάρκεια μεγαλύτερη από τρεις μήνες, με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική εξάσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία στο έδαφος των κρατών μελών.

Η οδηγία διακρίνει τέσσερις κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών:

 • τους σπουδαστές·
 • τους μαθητές·
 • τους άμισθους πρακτικά ασκούμενους·
 • τους παρέχοντες εθελοντική υπηρεσία.

Η αποδοχή των σπουδαστών αφορά κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι η διεθνής κινητικότητα είναι συνηθέστερη σε αυτό το επίπεδο σπουδών.

Εκτός από τον καθορισμό των προϋποθέσεων αποδοχής που αφορούν ειδικά κάθε μία από τις τέσσερις προαναφερόμενες κατηγορίες, η οδηγία καθορίζει το κυριότερο κριτήριο για την αποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την επαγγελματική κατάρτιση ή την εθελοντική υπηρεσία, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση επαρκών χρηματικών πόρων και, ανάλογα με την περίπτωση, την αποδοχή από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών, τη σύναψη σύμβασης επαγγελματικής κατάρτισης ή τη συμμετοχή σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα.

Ορισμένες κατηγορίες προσώπων αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας:

 • οι αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι προσωρινής ή επικουρικής προστασίας·
 • οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας ενός υπηκόου της Ένωσης, επειδή επωφελούνται έμμεσα από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας·
 • οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δικαιούνται του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε ένα κράτος μέλος δυνάμει της οδηγίας 2003/109/ΕΚ η οποία τους αναγνωρίζει δικαίωμα διαμονής στα λοιπά κράτη μέλη για να παρακολουθήσουν σπουδές ή για να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση.

Προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής

Η οδηγία καθορίζει βασικές προϋποθέσεις για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές:

 • το πρόσωπο πρέπει να είναι αποδεκτό σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • το πρόσωπο πρέπει να διαθέτει πόρους επαρκείς για την κάλυψη των εξόδων παραμονής, σπουδών και επιστροφής του·
 • το πρόσωπο πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί (προϋπόθεση ελαστική, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών)·
 • η εκ των προτέρων πληρωμή των τελών εγγραφής που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί (προϋπόθεση ελαστική, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών).

Όσον αφορά την αποδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι ήδη αποδεκτοί ως σπουδαστές σε ένα άλλο κράτος μέλος, η παρούσα οδηγία θεσπίζει δικαίωμα διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος στο οποίο ο σπουδαστής επιθυμεί να εξακολουθήσει να σπουδάζει. Για να μην μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να κάνουν κατάχρηση της σπουδαστικής τους ιδιότητας παρατείνοντας υπερβολικά τη διαμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συνδέεται επαρκώς με το ήδη πραγματοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πρόταση καλύπτει μόνο την κινητικότητα που διοργανώνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών τα οποία διαχειρίζονται ειδικευμένοι οργανισμοί. Ορίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος·
 • η διοργάνωση της ανταλλαγής πρέπει να εγκρίνεται στο οικείο κράτος μέλος·
 • ο διοργανωτής της ανταλλαγής είναι υπεύθυνος για τα έξοδα παραμονής, σπουδών, υγείας καθώς επίσης και για τα έξοδα επιστροφής·
 • η έκδοση της άδειας διαμονής πρέπει να εξαρτάται από την επιλογή της οικογένειας υποδοχής. Κατά τον τρόπο αυτό , το κράτος μέλος διατηρεί ένα περιθώριο ελιγμών έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα των ανταλλαγών μόνο σε όσες τρίτες χώρες πραγματοποιούν ανταλλαγές με τους δικούς του μαθητές·
 • στην οδηγία ορίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την αποδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό άμισθη πρακτική άσκηση:
 • το πρόσωπο πρέπει να διαθέτει πόρους επαρκείς για την κάλυψη των εξόδων παραμονής, κατάρτισης και επιστροφής του·
 • αν το ζητήσει το κράτος μέλος, το πρόσωπο οφείλει να παρακολουθήσει βασική γλωσσική κατάρτιση, έτσι ώστε να διαθέτει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της άσκησης.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην κατηγορία των άμισθων πρακτικά ασκούμενων ή στην κατηγορία των εθελοντών και οι οποίοι, λόγω της δραστηριότητας ή του είδους αντιστάθμισης ή αμοιβής που λαμβάνουν, θεωρούνται ως εργαζόμενοι από την εθνική νομοθεσία, δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Όσον αφορά την αποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την παροχή εθελοντικής εργασίας, η οδηγία προβλέπει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος·
 • είναι απαραίτητο να υπάρχει μια σύμβαση στην οποία να αναφέρονται, ιδίως, τα καθήκοντα, οι συνθήκες πλαισίωσης τις οποίες δικαιούται ο εθελοντής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα ωράρια εργασίας, οι πόροι που διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, παραμονής και κατοικίας του·
 • ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του εθελοντή, για τα έξοδα διαμονής, υγείας και επιστροφής του κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαμονής του·
 • ο εθελοντής πρέπει να δικαιούται να λάβει μαθήματα μύησης στη γλώσσα, την ιστορία και την κοινωνία του κράτους μέλους το οποίο τον υποδέχεται (σε περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής το ζητήσει ρητά).

Διάρκεια της ισχύος και ανανέωση των αδειών διαμονής

Οι άδειες διαμονής έχουν διάρκεια ισχύος η οποία κυμαίνεται σε συνάρτηση με την κατηγορία στην οποία υπάγεται κάθε υπήκοος:

 • σπουδαστές: παρέχεται στον σπουδαστή άδεια διαμονής για χρονική διάρκεια ενός έτους, τουλάχιστον, η οποία είναι ανανεώσιμη σε περίπτωση που ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τους απαιτούμενους όρους. Σε περίπτωση που η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι μικρότερη από ένα έτος, η άδεια διαμονής καλύπτει την περίοδο των σπουδών·
 • μαθητές: μέγιστη χρονική διάρκεια ενός έτους·
 • άμισθοι πρακτικά ασκούμενοι: η διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής καλύπτει τη χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης, χωρίς να μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά και αποκλειστικά για τη χρονική διάρκεια που είναι απαραίτητη για να λάβει ο ασκούμενος μια επαγγελματική ειδικότητα η οποία αναγνωρίζεται από ένα κράτος μέλος·
 • εθελοντές: μέγιστη διάρκεια ενός έτους. Σε περιπτώσεις εξαιρετικές, αν η διάρκεια του σχετικού προγράμματος υπερβαίνει το ένα έτος, η διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής μπορεί να αντιστοιχεί στην εν λόγω περίοδο.

Δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών

 • Η οδηγία αναγνωρίζει στους σπουδαστές το δικαίωμα να είναι μισθωτοί και να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν το δικαίωμα εργασίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας με ιδιότητα σπουδαστή.

Διαδικασία και διαφάνεια

Κάθε διαδικασία χορήγησης ή απόσυρσης υπόκειται σε κανόνες διαφάνειας, δηλαδή:

 • κάθε απόφαση σχετικά με μια άδεια διαμονής λαμβάνεται και γνωστοποιείται στον αιτούντα εντός χρονικής προθεσμίας η οποία δεν παρεμποδίζει την παρακολούθηση των εν λόγω σπουδών, αφήνοντας όμως ταυτοχρόνως στις αρμόδιες αρχές επαρκή χρόνο για την επεξεργασία της σχετικής αίτησης·
 • σε περίπτωση που είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται για την τεκμηρίωση της αίτησης, η εξέταση της αίτησης μπορεί να ανασταλεί· σ'αυτή την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πληροφορούν τον αιτούντα σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται·
 • κάθε απόφαση απόρριψης μιας αίτησης άδειας διαμονής γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας. Στη γνωστοποίηση αυτή αναφέρονται τα υφιστάμενα ένδικα μέσα·
 • σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή απόσυρσης μιας άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ασκήσει δικαστική προσφυγή στις αρχές του οικείου κράτους μέλους.Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας επιταχυμένων διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής «σπουδαστών» και «ανταλλαγής μαθητών», χάρη στη σύναψη σύμβασης μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ενός οργανισμού υλοποίησης προγραμμάτων ανταλλαγών, αφενός και, αφετέρου, της αρμόδιας αρχής για την έκδοση των αδειών διαμονής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Μεταφορά στα κράτη μέλη Επίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 2004/114/ΕΚ 12.01.2005 11.01.2007 ΕΕ L 375 της 23.12.2004
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.09.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας