RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga

Az Unió elfogadta az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló irányelvet, amely összesíti a bonyolult jogalkotási rendszerben jelenleg ezen ügyet szabályozó széttagolt intézkedéseket. Az új intézkedések célja többek között az uniós polgárok ösztönzése arra, hogy gyakorolják a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat a tagállamok területén, a közigazgatási alaki követelmények minimálisra csökkentése, a családtagok állapotának pontosabb meghatározása, a belépés megtagadására vagy a tartózkodási jog megszüntetésére irányuló intézkedések alkalmazási körének korlátozása, valamint az új, huzamos tartózkodási jog bevezetése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK, és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv egyetlen jogi eszközben egyesíti az uniós polgárok belépésre és tartózkodásra való jogával kapcsolatos jogszabályokat, és két rendeletet, valamint kilenc irányelvet (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) foglal magában. Ez az egyszerűsítési törekvés nemcsak a lakosság, hanem a közigazgatási hatóságok számára is megkönnyíti a jogaik gyakorlását. Az irányelv előírja azoknak a formai követelményeknek a minimálisra való csökkentését, amelyek szükségesek az uniós polgárok és családtagjaik tartózkodási jogának a gyakorlásához.

Általános rendelkezések

A javaslat célja a következők szabályozása:

 • az uniós polgárok * és családtagjaik * által a tagállamok területén a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételek;
 • a huzamos tartózkodásra való jog;
 • az előbb említett jogok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból való korlátozása.

A legfeljebb három hónapig tartó szabad mozgás és tartózkodás joga

Valamennyi uniós polgárnak joga van arra, hogy érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában belépjen egy másik tagállam területére. Semmilyen esetben sem kérhető beutazási vagy kiutazási vízum. Amennyiben az érintett polgár nem rendelkezik úti okmánnyal, a fogadó tagállamnak minden ésszerű lehetőséget biztosítania kell számára a szükséges dokumentumok beszerzéséhez vagy elküldésükhöz.

Azok a családtagok, akik nem az adott tagállam állampolgárai, ugyanazokat a jogokat élvezik, mint az az állampolgár, akinek a kíséretében utaznak. Bizonyos esetekben rövid időtartamra szóló vízumot (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) kell beszerezniük az 539/2001/EK rendelet értelmében. A tartózkodási engedélyeket a rövid időtartamra szóló vízumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

Három hónapnál rövidebb tartózkodási idő esetén az uniós polgárokra vonatkozó egyetlen követelmény, hogy érvényes személyazonosító okmánnyal vagy útlevéllel rendelkezzenek. A fogadó tagállam megkövetelheti az érintett személyektől, hogy ésszerű és megkülönböztetésmentes határidőn belül jelentsék be a területén való jelenlétüket.

A tartózkodás joga három hónapot meghaladóan

A három hónapnál hosszabb tartózkodásra való jogra továbbra is meghatározott feltételek érvényesek. A kérelmezőnek teljesítenie kell a következő feltételek egyikét:

 • Gazdasági tevékenységet folytat (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként).
 • Elegendő forrásokkal (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) és egészségbiztosítással rendelkezik, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére tartózkodási ideje alatt. A tagállamok nem határozhatnak meg olyan konkrét összeget, amelyet „elegendő forrásnak” tekintenek, hanem figyelembe kell venniük az érintett személy személyes körülményeit.
 • Szakképzésben vesz részt hallgatóként, és elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkezik, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére tartózkodási ideje alatt.
 • Olyan uniós polgár családtagja, aki a fenti kategóriák egyikébe tartozik.

Az uniós polgároknak nem kell tartózkodási engedélyt kérniük. A tagállamok azonban megkövetelhetik, hogy jelentkezzenek be az illetékes hatóságoknál. A bejelentkezés határideje nem lehet rövidebb a megérkezés időpontjától számított három hónapnál. A bejelentkezésről szóló igazolást azonnal ki kell állítani a következő feltételek teljesítése esetén:

 • Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatása.
 • A fenti feltételek teljesülésének igazolása (lásd az irányelv 9. cikkét az egyes kategóriákba tartozó állampolgároktól kérhető igazolásról). A tanfolyamon részt vevő uniós polgároknak jövedelemnyilatkozat vagy egyéb dokumentum bemutatásával igazolniuk kell, hogy elegendő forrással rendelkeznek saját maguk és családtagjaik fenntartására, hogy ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. Ezt a dokumentumot elegendőnek kell tekinteni a forrásokra vonatkozó feltétel teljesítése szempontjából.

Tartózkodási engedélyt kell kérni az uniós polgárok azon családtagjai számára, akik nem állampolgárai valamely tagállamnak. Ezek az engedélyek a kibocsátás dátumától számítva öt évig érvényesek.

Bizonyos feltételek esetén az uniós polgár halála, a fogadó tagállamból történő távozása, házasságának felbontása vagy érvénytelenítése, illetve regisztrált élettársi kapcsolatának megszüntetése nem befolyásolja a nem uniós állampolgárságú családtagjainak azon jogát, hogy az adott tagállamban tartózkodjanak.

A huzamos tartózkodási jog

Azok az uniós polgárok, akik öt éven át folyamatosan, jogszerűen tartózkodtak a fogadó tagállamban, huzamos tartózkodási jogot nyernek az adott tagállam területén, feltéve hogy nincs ellenük érvényben kiutasítási határozat. A huzamos tartózkodási jogra nem vonatkoznak további feltételek. Ugyanez a szabály érvényes azon családtagokra, akik nem valamely tagállam állampolgárai, és az uniós polgárral együtt jogszerűen öt éven át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban. A huzamos tartózkodási jog csak a fogadó tagállamtól való két egymást követő éven át tartó távollét esetén veszik el.

Az uniós polgárok igazolást kérhetnek a huzamos tartózkodási jogukról. A tagállamok a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül határozatlan időre szóló huzamos tartózkodási engedélyt állítanak ki azon családtagok számára, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai. A huzamos tartózkodási engedélyt tízévente automatikusan megújítják. Az állampolgárok bármilyen, a fogadó tagállamban általánosan elfogadott módon igazolhatják, hogy folyamatosan az adott tagállam területén tartózkodtak.

A tartózkodási jogra és a huzamos tartózkodási jogra vonatkozó közös rendelkezések

A tartózkodási jog vagy a huzamos tartózkodási jog megszerzésére jogosult uniós polgárokat és családtagjaikat a Szerződés alkalmazási körébe tartozó területeken egyenlő bánásmód illeti meg a fogadó tagállam állampolgáraival. A fogadó tagállam azonban nem köteles szociális segítségnyújtásra való jogosultságot biztosítani a tartózkodás első három hónapjában a munkavállalókon vagy az önálló vállalkozókon, illetve családtagjaikon kívüli személyeknek. Ezenkívül a fogadó tagállam nem köteles a huzamos tartózkodási jog megszerzését megelőzően szociális segítséget nyújtani tanulmányok folytatásához, beleértve a szakképzést, amely segítség tanulmányi ösztöndíjat vagy diákhitelt biztosít ezen személyeknek. A családtagok, állampolgárságuktól függetlenül, jogosultak arra, hogy munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként gazdasági tevékenységet végezzenek.

A beutazási és tartózkodási jog közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból való korlátozása

A fogadó tagállam közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból kiutasíthatja az uniós polgárokat, illetve családtagjaikat a saját területéről. A kiutasítási határozat alapjául semmilyen esetben sem szolgálhatnak gazdasági okok. A mozgásszabadságot és a tartózkodást érintő intézkedéseknek meg kell felelniük az arányosság elvének, és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulhatnak. Az érintett egyén személyes magatartása kellően súlyos és közvetlen veszélyt kell, hogy jelentsen az állam valamely alapvető érdekére.

A korábbi büntetőítéletek önmagukban nem szolgálhatnak alapul ezen intézkedések meghozatalához. Önmagában nem adhat okot az ilyen intézkedések meghozatalára az, hogy az érintett személy által használt beutazási dokumentumok érvényessége lejárt.

A kiutasítási határozat meghozatala előtt a tagállam minden esetben figyelembe vesz bizonyos tényezőket, például azt, hogy az érintett személy mennyi ideje tartózkodott a területén, az érintett személy életkorát, integrációjának mértékét és családi helyzetét a fogadó tagállamban, valamint a származási országgal fennálló kapcsolatát. Csak kivételes körülmények között, amikor a közbiztonság nyomós oka indokolja, hozható kiutasítási intézkedés azon uniós polgárral szemben, aki tíz éve a fogadó tagállamban tartózkodik, vagy aki kiskorú.

A tagállam területére való belépést vagy a tagállam területén való tartózkodást elutasító határozat által érintett személyt oly módon kell értesíteni a határozatról, hogy megérthesse annak tartalmát és a rá vonatkozó következményeket. Az érintett személyt tájékoztatni kell a határozat alapjául szolgáló okokról, valamint arról, hogy milyen jogorvoslati eljárások állnak rendelkezésére. A sürgős eseteket kivéve a határozatokban érintett személyeknek legalább egy hónapot kell engedélyezni a tagállam területének elhagyására.

Végleges kiutasítási határozat semmilyen körülmények között sem hozható. A kiutasítási határozatban érintett személyek három év elteltével kérhetik ügyük felülvizsgálatát. Az irányelv eljárási biztosítékokról is rendelkezik. Az érintett személyeknek lehetőségük van arra, hogy bírósági felülvizsgálatot és adott esetben adminisztratív felülvizsgálatot kérjenek a fogadó tagállamban.

Záró rendelkezések

A tagállamok elfogadhatják a szükséges intézkedéseket, hogy megtagadják, megszüntessék vagy visszavonják az ezen irányelv által biztosított bármely jogot, joggal való visszaélés vagy csalás, mint például érdekházasság esetében.

Az irányelv nem akadályozza meg azon nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedések alkalmazását, amelyek kedvezőbb elbánást biztosítanak.

Az 1612/68/EGK rendelet 10. és 11. cikke, valamint a 64/221/EK, a 68/360/EK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK rendelet 2006. április 30-val hatályát veszti. Ezenkívül a Bizottság (2006. április 25.) 635/2006/EK rendelete hatályon kívül helyezi az 1251/70/EGK számú rendeletet (DE) (EN) (ES) (FR), mivel ez utóbbi tartalma helyett ezen irányelv új rendelkezései lépnek érvénybe.

Ez az irányelv nemcsak hatályon kívül helyezi, de fel is váltja a Bizottság 1251/70/EGK rendeletét.

2008. december 10-én a Bizottság jelentést nyújtott be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az irányelv rendelkezéseinek végrehajtásáról.

Kulcsfogalmak
 • Uniós polgár: egy tagállam állampolgárságával rendelkező bármely személy.
 • Családtag: a házastárs; az uniós polgár regisztrált élettársa, amennyiben a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek tekintik; az uniós polgár, házastársa vagy az előbbiekben meghatározott élettársa egyenes ági leszármazottai, akik 21. életévüket nem töltötték be vagy eltartottak; az uniós polgár, házastársa vagy élettársa eltartott egyenes ági felmenői.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2004/38/EK irányelv

2004.4.30.

2006.4.29.

HL L 158., 2004.4.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2009. július 2.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott iránymutatásról [COM(2009) 313 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság iránymutatást nyújt a tagállamoknak a 2004/38/EK irányelv jobb alkalmazásához.

Az iránymutatás egyértelművé teszi a polgárok és családtagjaik jogait, és tájékoztatást nyújt a tagállamoknak arról, hogy milyen intézkedéseket tehetnek különösen a jogokkal való visszaélések és az érdekházasságok leküzdésére.

A 2004/38/EK irányelv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság vállalja, hogy a gyakorlatban megvalósítja a következő kezdeményezéseket:

 • a polgárok számára készített útmutató frissítése, hogy még pontosabban megismerjék jogaikat;
 • kétoldalú értekezletek megszervezése a tagállamokkal.
Utolsó frissítés: 28.11.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére