RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Familjeåterförening

Syftet med detta direktiv är att fastställa villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på medlemsstaternas territorium.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2003/86/EC av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.

SAMMANFATTNING

Direktivet syftar till att fastställa gemensamma bestämmelser för familjeåterförening. Det handlar om att göra det möjligt för familjemedlemmar till tredjelandsmedborgare som lagligt uppehåller sig på Europeiska unionens (EU) territorium att återförenas med denne i landet där han eller hon uppehåller sig. Målet är att skydda familjeenheten och underlätta tredjelandsmedborgarnas integrering.

Direktivet gäller inte Irland, Danmark och Förenade kungariket. Det motsätter sig inte heller eventuella förmånligare villkor som erkänns av nationella lagstiftningar.

Villkor

Tredjelandsmedborgare som har ett uppehållstillstånd med en giltighetstid på minst ett år som utfärdats av en medlemsstat och har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd kan begära familjeåterförening.

Däremot är detta direktiv inte tillämpligt på familjemedlemmar till en unionsmedborgare, och inte heller på en tredjelandsmedborgare som ansöker om att beviljas flyktingstatus och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut, eller som lyder under en tillfällig skyddsform.

Följande personer kan ansöka om familjeåterförening:

  • referenspersonens make/maka;
  • underåriga barn till referenspersonen och dennes make/maka (det vill säga barn som inte uppnått myndighetsålder enligt medlemsstatens lagstiftning och som inte är gifta), inbegripet adopterade barn.

Medlemsstaterna får, på vissa villkor, tillåta familjeåterförening för:

  • släktingar i rakt uppstigande led av första graden (far och mor till utlandsmedborgaren);
  • ogifta myndiga barn och
  • ogifta partner.

Månggifte erkänns inte, utan endast en maka kan åtnjuta familjeåterförening. På samma sätt undantas även barn till andra makar från rätten till familjeåterförening såvida inte detta inte krävs utifrån deras intressen (enligt 1989 års konvention om barnets rättigheter).

Det är också tillåtet för medlemsstaterna att fastställa att den tredjelandsmedborgaren och dennes maka/make uppnår en minimiålder (som inte i något fall får vara högre än 21 år) innan de kan utöva sin rätt till familjeåterförening.

Förfarande

Medlemsstaterna avgör om den utländske medborgaren själv eller dennes familjemedlemmar som ansöker om familjeåterförening för att förenas med honom/henne, ska lämna in ansökan om familjeåterförening. Förutom i undantagsfall ska den familjemedlem som omfattas av familjeåterföreningen befinna sig utanför Europeiska unionen under förfarandet. Ansökan ska åtföljas av skriftliga bevis för familjebanden och för att de fastställda villkoren efterföljs. Begäran ska prövas inom högst sex månader från ansökningsdagen.

Det berörda medlemslandet får begära att den berörda personen har en bostad som uppfyller allmänna bestämmelser om säkerhet och sanitära förhållanden samt en heltäckande sjukförsäkring och stabila regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att försörja referenspersonen och hans eller hennes familjemedlemmar utan hjälp från systemet för socialt bistånd i den berörda medlemsstaten. Medlemsländerna får dessutom kräva att sökanden ska hålla sig till integrationsåtgärder enligt nationell lagstiftning, såväl som att sökanden ska ha vistats lagligen på deras territorium under en viss tidsperiod (högst två år) innan han eller hon kan återförenas med sina familjemedlemmar.

En familjemedlems inresa eller vistelse får avslås av hänsyn till allmän ordning, inre säkerhet eller folkhälsa. Detsamma gäller bedrägeri (förfalskning av dokument, ofullbordat äktenskap osv.). Samma anledningar kan rättfärdiga att ett redan beviljat tillstånd dras tillbaka eller inte förnyas.

Personer vars ansökan avslås, inte förnyas eller dras tillbaka ska kunna överklaga detta beslut i rätten.

Särskilda bestämmelser om familjeåterförening gäller för flyktingar (till exempel när det gäller begreppet familjemedlem, de bevis som ska styrka familjebanden samt villkoren i fråga om bostad, sjukförsäkring och stabila försörjningsmedel och följande av integrationsåtgärderna).

Familjemedlemmars rättigheter

Familjemedlemmar till den utländska medborgaren har rätt till uppehållstillstånd med samma varaktighet som den de återförenats med, och enligt samma villkor rätt till utbildning, sysselsättning och yrkesutbildning.

Efter som mest fem års vistelse, har makan/maken eller den ogifta partnern liksom barn som blivit myndiga sätt till ett eget uppehållstillstånd.

Villkoren för beviljande av eget uppehållstillstånd och för giltighetstiden för eget uppehållstillstånd skall fastställas enligt nationell lagstiftning. Om familjebanden bryts, kan medlemsstaten begränsa beviljandet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 2003/86/EG

3.10.2003

3.10.2005

EUT L 251, 3.10.2003

RÄTTSAKTER

Rapport från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 8 oktober 2008 avseende tillämpning av direktivet 2003/86/EG om rätten till familjeåterförening [COM(2008) 610 slutakt – Ej publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].
Denna rapport visar att direktivet har införlivats i nästan alla berörda medlemsstater och alla medlemsstater erkänner den subjektiva rätten till familjeåterförening. I vissa fall har dock införlivandet eller tillämpningen av direktivet utförts felaktigt, särskilt när det gäller att göra det lättare att få visum, beviljande av eget uppehållstillstånd, att ta hänsyn till barnets intressen, överklaganderätten och mer gynnsamma villkor för familjeåterförening för flyktingar.
Överlag förblir harmoniseringen av nationell lagstiftning avseende familjeåterförening tämligen begränsad. Kommissionen har för avsikt att göra en strategisk uppföljning av denna rapport för att garantera korrekt genomförande i medlemsstaterna. Den ska också sammanställa en grönbok om familjeåterförening i syfte att tillåta en bred debatt mellan de berörda parterna.

Senast ändrat den 27.10.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början