RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reîntregirea familiei

Prezenta directivă vizează să stabilească condiţiile de exercitare a dreptului la reîntregirea familiei pentru resortisanţii ţărilor terţe care au reşedinţa legală pe teritoriul statelor membre.

ACT

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei.

SINTEZĂ

Directiva vizează stabilirea de norme comune cu privire la dreptul la reîntregirea familiei. Scopul este acela de a permite membrilor familiei resortisanţilor ţărilor terţe care au reşedinţa în mod legal pe teritoriul Uniunii Europene (UE) să se alăture acestora în statul membru în care îşi au reşedinţa. Obiectivul este să protejeze unitatea familiei şi să faciliteze integrarea resortisanţilor ţărilor terţe.

Directiva nu se aplică Danemarcei, Irlandei şi Regatului Unit. Mai mult, directiva nu se opune unor eventuale condiţii mai favorabile recunoscute de legislaţiile naţionale.

Condiţii

Pot solicita reîntregirea familiei resortisanţii ţărilor terţe titulari ai unui permis de şedere pe o perioadă de cel puţin un an într-unul dintre statele membre şi care au o perspectivă întemeiată de a obţine un drept de şedere permanent.

În schimb, directiva nu se aplică membrilor familiei unui cetăţean al Uniunii, nici resortisanţilor ţărilor terţe care solicită recunoaşterea statutului de refugiat şi a căror cerere nu a făcut încă obiectul unei decizii definitive, sau care beneficiază de o formă temporară de protecţie.

Pot beneficia de reîntregirea familiei:

  • soţul (soţia) susţinătorului reîntregirii;
  • copiii minori ai cuplului (şi anume copiii necăsătoriţi sub vârsta majoratului legal din statul membru în cauză), sau ai unuia dintre membrii cuplului, dacă acesta exercită drepturile părinteşti asupra copiilor şi aceştia se află în întreţinerea sa, inclusiv copiii adoptaţi.

Statele membre au în continuare libertatea de a autoriza, în anumite condiţii, reîntregirea familiei pentru:

  • rudele de gradul întâi pe linie ascendentă directă (tatăl şi mama resortisantului străin);
  • copiii majori necăsătoriţi;
  • partenerul necăsătorit.

Căsătoriile poligame nu sunt recunoscute: o singură soţie poate beneficia de dreptul la reîntregirea familiei. De asemenea, copiii soţiilor neadmise sunt excluşi de la dreptul la reîntregirea familiei, mai puţin atunci când interesului superior al copilului o impune (în temeiul Convenţiei cu privire la drepturile copilului din 1989).

Este, de asemenea, permis ca statele membre să prevadă ca resortisantul ţării terţe şi soţul/soţia să aibă o vârsta minimă (care în niciun caz nu poate fi mai mare de 21 de ani), înainte de a fi capabil să exercite dreptul la reîntregirea familiei.

Procedură

Statele membre stabilesc dacă cererea de reîntregire a familiei se depune de către resortisantul străin însuşi sau de către membrii familiei sale care doresc să i se alăture. Cu excepţia cazurilor speciale, membrul familiei vizat de reîntregire trebuie să se afle în afara Uniunii Europene în timpul procedurii. Această cerere trebuie să fie însoţită de documente justificative care dovedesc legăturile de familie şi respectarea condiţiilor stabilite. Cererea trebuie să fie examinată în termen de maximum şase luni de la data depunerii.

Persoanei în cauză i se poate solicita, de asemenea, să dispună de o locuinţă care corespunde standardelor generale de siguranţă şi sănătate, să aibă o asigurare de sănătate şi resurse stabile pentru a se întreţine pe sine şi pe ceilalţi membri ai familiei. În plus, persoana care face cererea poate fi obligată să se conformeze măsurilor de integrare, în conformitate cu legislaţia naţională, şi cerinţei de a fi avut reşedinţa în acel stat membru pentru o anumită perioadă de timp (cel mult doi ani) înainte ca membrii de familie să i se poată alătura.

Intrarea şi şederea unui membru al familiei pot fi refuzate din motive de ordine publică, siguranţă naţională sau sănătate publică. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi în caz de fraudă (falsificare a documentelor, căsătorie fictivă etc.). Aceleaşi motive pot justifica retragerea sau refuzul de reînnoire a unui permis deja acordat.

Persoanele cărora le este refuzat permisul, nu le este reînnoit sau le este retras trebuie să poată contesta această decizie în instanţă.

Dispoziţii speciale sunt aplicabile reîntregirii familiei refugiaţilor. În special, în ceea ce priveşte noţiunea de membru al familiei, documentele justificative care să ateste legăturile de familie, condiţiile în materie de locuinţă, de asigurări de sănătate, de resurse stabile şi conformitatea cu măsurile de integrare.

Drepturile membrilor de familie

Membrii familiei resortisantului străin au dreptul la un permis de şedere pe aceeaşi durată ca persoana căreia i se alătură şi au aceleaşi drepturi ca şi aceasta privind accesul la educaţie, la ocuparea unui loc de muncă şi la formarea profesională.

După cinci ani de rezidenţă (cel târziu), soţul/soţia sau partenerul necăsătorit şi copiii deveniţi majori au dreptul la un permis de şedere autonom.

Condiţiile privind acordarea şi valabilitatea permisului de şedere autonom sunt prevăzute de legislaţia naţională. În cazul ruperii legăturii de familie, statele membre pot limita acordarea permisului de şedere.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2003/86/CE

3.10.2003

3.10.2005

JO L 251 din 3.10.2003

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European privind aplicarea Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei [COM(2008) 610 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Din acest raport reiese că directiva a fost pusă în aplicare în aproape toate statele membre vizate. Cu toate acestea, au fost constatate situaţii de punere în aplicare incorectă sau de aplicare eronată a directivei, în special în ceea ce priveşte facilitarea obţinerii vizelor, acordarea unui permis de şedere autonom, luarea în considerare a interesului superior al copilului şi dispoziţiile mai favorabile pentru reîntregirea familiei refugiaţilor.
În general, armonizarea legislaţiei naţionale privind reîntregirea familiei este încă destul de limitată. Comisia intenţionează să monitorizeze acest raport pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare în statele membre. De asemenea, Comisia a elaborat o Carte verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru a iniţia dezbaterea între părţile interesate.

Ultima actualizare: 27.10.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii