RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Familiesammenføring

Formålet med dette direktiv er at give mulighed for at udøve retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring.

RESUMÉ

Med direktivet skal der fastlægges fælles regler i fællesskabsretten for retten til familiesammenføring. Familiemedlemmer til personer fra tredjelande med lovligt ophold på Den Europæiske Unions (EU) område skal have ret til at slutte sig til dem i den medlemsstat, hvor de har ophold. Målet er at beskytte familien og lette integrationen af tredjelandsstatsborgere i medlemsstaterne.

Direktivet er ikke gældende i Irland, Danmark og Det Forenede Kongerige. Derudover kan det ikke sættes i stedet for eventuelle mere favorable vilkår fastlagt i de nationale lovgivninger.

Vilkår

Der gives mulighed for at ansøge om familiesammenføring til tredjelandsstatsborgere, som er i besiddelse af en opholdstilladelse for mindst et år i en af medlemsstaterne, og som har reel mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse.

Derimod finder direktivet ikke anvendelse for familiemedlemmer til EU-borgere eller til tredjelandsstatsborgere, der ansøger om flygtningestatus, og hvis ansøgning der endnu ikke er truffet afgørelse om eller tjener til midlertidig beskyttelse.

Følgende kan opnå familiesammenføring:

  • ægtefællen til den person, der ønsker familiesammenføring
  • mindreårige (ved et mindreårigt barn forstås et barn under den myndighedsalder, der gælder i den pågældende medlemsstat, og ikke er gift) børn af parret eller af en af personerne, herunder adoptivbørn, forudsat at vedkommende har forældremyndigheden og er bopælsforælder.

Medlemsstaterne vil fortsat under visse omstændigheder frit kunne tillade familiesammenføring:

  • af førstegradsslægtninge i lige linje (mor og far til tredjelandsstatsborgeren)
  • af myndige ugifte børn
  • af den ugifte partner.

Polygame ægteskaber anerkendes ikke: kun én kvinde kan opnå ret til familiesammenføring. Ligeledes kan børn af ikke-anerkendte ægtefæller ikke opnå ret til familiesammenføring, medmindre barnets tarv kræver det (i henhold til konventionen om børns rettigheder af 1989).

Medlemsstaterne har ligeledes mulighed for at fastlægge en minimumsalder for tredjelandsstatsborgeren og dennes partner (dog ikke over 21 år) som forudsætning for udnyttelse af retten til familiesammenføring.

Procedure

Medlemsstaterne afgør, hvorvidt referencepersonen selv eller de af hans familiemedlemmer, der ønsker at blive sammenført med ham, kan indgive ansøgningen om familiesammenføring. Bortset fra i særlige tilfælde skal det familiemedlem, for hvem der søges om familiesammenføring, opholde sig uden for EU, så længe ansøgningen behandles. Ansøgningen skal ledsages af dokumentation for familieskabet samt overholdelse af de gældende betingelser. Ansøgningen skal behandles inden for seks måneder fra tidspunktet for indgivelse af ansøgningen.

Den pågældende person vil kunne blive afkrævet at have en passende bolig til rådighed, en sygeforsikring, stabile og tilstrækkelige midler til at dække egne og familiemedlemmernes behov. Det kan ligeledes kræves, at personen overholder integrationsreglerne i den nationale lovgivning, og at han har haft et ophold af en nærmere angivet varighed (højst to år) i den pågældende medlemsstat, før hans familiemedlemmer kan sammenføres med ham.

Et familiemedlem vil kunne nægtes tilladelse til indrejse og ophold, hvis det er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den indre sikkerhed og den offentlige sundhed. Det samme gælder i tilfælde af svig (forfalskning af dokumenter, proformaægteskab m.v.) De samme årsager kan lægges til grund for inddragelse af eller afslag på fornyelse af en allerede udstedt tilladelse.

I forbindelse med afslag, inddragelse eller afslag på fornyelse af tilladelse vil de berørte personer have adgang til domstolsprøvelse af afgørelsen.

Der gælder særlige regler for familiesammenføring af flygtninge, særligt med hensyn til begrebet familiemedlem, dokumentation for familiemæssig tilknytning, bolig, sygeforsikring, faste indtægter samt overholdelse af integrationsreglerne.

Familiemedlemmernes rettigheder

Familiemedlemmerne til referencepersonen har ret til opholdstilladelse af samme varighed som referencepersonens samt adgang til uddannelse, til beskæftigelse og til erhvervsuddannelse på samme vilkår som ansøgeren.

Senest efter fem års ophold vil ægtefællen eller den ugifte partner samt børn, der er blevet myndige, have ret til selvstændig opholdstilladelse.

Gældende regler for opnåelse af selvstændig opholdstilladelse samt dennes varighed fastlægges i den nationale lovgivning. Retten kan begrænses af medlemsstaterne i tilfælde af familieforholdets ophør.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv 2003/86/EF

3.10.2003

3.10.2005

EUT L 251 af 3.10.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 8. oktober 2008 om anvendelsen af rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring [KOM(2008) 610 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Rapporten fastslår, at direktivet er blevet gennemført i næsten alle berørte medlemsstater. Der er dog enkelte eksempler på ukorrekt gennemførelse eller fejlagtig anvendelse af direktivet, navnlig vedrørende forenklede visumprocedurer, opnåelse af selvstændig opholdstilladelse, varetagelse af børnenes tarv, ret til domstolsprøvelse og de lempeligere familiesammenføringsregler for flygtninge. Rapporten viser, at direktivets betydning for en harmonisering af de nationale regler for familiesammenføring er begrænset. Kommissionen vil foretage en opfølgning på rapporten for at sikre korrekt gennemførelse i medlemsstaterne. Der vil ligeledes blive udarbejdet en grønbog om de fremtidige regler for familiesammenføring med det formål at få en bred debat blandt interessenterne.

Seneste ajourføring: 27.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top