RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sloučení rodiny

Cílem této směrnice je stanovit podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států.

AKT

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny

PŘEHLED

Cílem směrnice je stanovit společná pravidla v oblasti práva na sloučení rodiny. Jde o to, umožnit členům rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území Evropské unie (EU), aby se s nimi spojili ve členském státě, kde pobývají. Cílem je ochránit celistvost rodin a usnadnit integraci státních příslušníků třetích zemí.

Směrnice se nevztahuje na Irsko, Dánsko a Spojené království. Současně nevylučuje případně příznivější podmínky uznané vnitrostátními právními předpisy.

Podmínky

O sloučení rodiny mohou požádat státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou v jednom z členských států držiteli povolení k pobytu alespoň na jeden rok a u nichž lze odůvodněně předpokládat, že získají právo trvalého pobytu.

Směrnice se naopak nevztahuje na rodinné příslušníky občana Unie, ani na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou žadateli o přiznání právního postavení uprchlíka a o jejichž žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají nějaké dočasné formy ochrany.

Sloučení rodiny může být poskytnuto:

  • manželovi nebo manželce osoby usilující o sloučení rodiny;
  • nezletilým dětem daného páru (tj. svobodným dětem, které jsou pod věkovou hranicí zletilosti stanovenou právem dotyčného členského státu) nebo jednoho člena daného páru, pokud má tato osoba děti v opatrování a děti jsou na ní závislé, včetně dětí osvojených.

Členské státy mohou za určitých podmínek povolit sloučení rodiny:

  • nejbližším příbuzným v přímé vzestupné linii (otci nebo matce cizího státního příslušníka);
  • zletilým svobodným dětem;
  • nesezdanému partnerovi.

Polygamní manželství se neuznává: právo na sloučení může být poskytnuto jen jedné ženě. Podobně jsou z práva na sloučení vyloučeny děti neuznaných manželek, ledaže by to vyžadovaly nejlepší zájmy dítěte (při uplatňování Úmluvy o právech dítěte z roku 1989).

Členským státům je rovněž povoleno požadovat, aby státní příslušník třetích zemí a jeho manžel nebo manželka dosáhli minimálního věku (což v každém případě může být nejvýše 21 let), dříve než budou moci uplatnit právo na sloučení rodiny.

Postup

Členské státy určí, jestli žádost o sloučení rodiny předloží cizí státní příslušník sám, anebo členové jeho rodiny, kteří se s ním chtějí spojit. Až na zvláštní případy se musí rodinný příslušník, jehož se sloučení týká, během postupu nacházet mimo Evropskou unii. K žádosti se musí připojit doklady potvrzující rodinné vztahy a dodržení stanovených podmínek. Žádost musí být posouzena nejvýše do šesti měsíců od data podání.

Dotyčná osoba musí být na požádání schopna prokázat, že má ubytování, které odpovídá obecným normám bezpečnosti a zdraví, zdravotní pojištění a stálé finanční příjmy pro svou výživu a pro výživu svých rodinných příslušníků. Kromě toho se může požadovat, aby dodržovala integrační opatření v souladu s vnitrostátním právem a aby pobývala v dotyčném členském státě po určitou dobu (nejvýše dva roky), dříve než se s ní členové její rodiny budou moci spojit.

Vstup a pobyt člena rodiny budou moci být zamítnuty z důvodu veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti a veřejného zdraví. Stejně tak je tomu v případě podvodu (padělání dokumentů, nedokonané manželství atd.). Stejné důvody budou moci ospravedlnit odejmutí již uděleného povolení nebo zamítnutí jeho prodloužení.

Osoby, kterým je povolení zamítnuto, odejmuto nebo jeho prodloužení je zamítnuto, se mohou obrátit na soud.

Zvláštní ustanovení se vztahují na sloučení rodiny uprchlíků. Zejména pokud jde o pojem rodinného příslušníka, doklady potvrzující rodinné vztahy, podmínky v oblasti ubytování, zdravotního pojištění, stálých finančních příjmů a dodržování integračních opatření.

Práva rodinných příslušníků

Členové rodiny cizího státního příslušníka mají právo na povolení k pobytu na stejnou dobu, jako má osoba, se kterou se spojili, a stejně jako on mají právo na přístup ke vzdělání, zaměstnání a odborné přípravě.

Po pěti letech pobytu (nejpozději) bude mít manžel nebo nesezdaný partner a děti, které dosáhly plnoletosti, právo na samostatné povolení k pobytu.

Podmínky týkající se udělení a doby trvání samostatných povolení k pobytu stanoví vnitrostátní právo. Členské státy mohou omezit jejich udělení v případech rozpadu rodinného vztahu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2003/86/ES

3. 10. 2003

3. 10. 2005

Úř. věst. L 251 ze dne 3. 10. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 8. října 2008 o používání směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (KOM(2008) 610 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Z této zprávy vyplývá, že směrnice byla provedena v téměř všech dotyčných členských státech. Byly však zjištěny případy nesprávného provedení nebo nesprávného používání směrnice, zejména pokud jde o usnadnění udělování víz, udělování samostatných povolení k pobytu, zohlednění zájmu dítěte, zákonné opravné prostředky a výhodnější ustanovení pro sloučení rodiny uprchlíků.
Obecně zůstává harmonizace vnitrostátních právních předpisů o sloučení rodiny spíše omezená. Komise má v úmyslu zajistit sledování této zprávy, aby bylo zaručeno správné provádění v členských státech. Sepíše také zelenou knihu o sloučení rodiny, aby otevřela diskuzi mezi zúčastněnými stranami.

Poslední aktualizace: 27.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky