RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhtenäinen oleskelulupien kaava

Euroopan unioni on ottanut käyttöön kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupien yhtenäisen kaavan.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta [ks. tarkistetut säädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella korvataan yhtenäistä oleskelulupien * kaavaa koskeva neuvoston yhteinen toiminta 97/11/YOS (ks. "Muut oleelliset säädökset") ja sen soveltamissäännöt. Schengenin sopimuksen mukaan viisumi on mahdollista korvata oleskeluluvalla, jonka liitteenä on matkustusasiakirja. Kolmannen maan kansalainen * voi siis passin ja oleskeluluvan esittämällä saapua Schengen-maahan ja oleskella siellä lyhytaikaisesti.

Asetuksessa esitetään kuvaus yhtenäisen oleskeluluvan yleisistä turvaominaisuuksista, ja sen liitteenä on oleskeluluvan malli. Oleskeluluvat myönnetään erillisinä asiakirjoina esitetyn kaavan mukaisesti. Muiden teknisten määritelmien tarkoituksena on estää luvan jäljentäminen ja väärentäminen. Niistä päättää komissio yhdessä komitean kanssa, joka on perustettu yhtenäisestä viisumin kaavasta annetulla asetuksella (EY) N:o 1683/95. Jos ne päätetään pitää salaisina, ne saatetaan ainoastaan jäsenvaltioiden nimeämien laitosten käyttöön painatusta varten.

Kuten yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa direktiivissä 95/46/EY määrätään, henkilöllä, jolle on myönnetty oleskelulupa, on oikeus pyytää oleskelulupaan merkittyjen henkilötietojensa oikaisemista.

Oleskeluluvissa käytetään biometrisiä * tunnisteita asiakirjan aitouden ja kyseisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Tunnisteina käytetään kasvokuvaa (valokuvaa) ja kahta sormenjälkeä, joita käsitellään kansallisten käytäntöjen mukaisesti ja noudattaen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaa yleissopimusta ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimusta. Biometristen tunnisteiden keräämistä koskevat tekniset eritelmät hyväksytään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) normien mukaisesti ja perustuen kansallisten passien teknisiin eritelmiin asetuksen (EY) N:o 2252/2004 mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat

 • unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen,
 • Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioiden kansalaisia tai heidän perheenjäseniään, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen kyseisen sopimuksen mukaisesti,
 • kolmansien maiden kansalaisia, jotka on vapautettu viisumivelvoitteesta ja joilla on oikeus oleskella jossakin jäsenvaltiossa alle kolmen kuukauden ajan.

Jäsenvaltiot voivat käyttää yhtenäistä kaavaa muihin kuin asetuksessa eriteltyihin tarkoituksiin. On kuitenkin toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että tällöin ei aiheuteta sekaannusta yhtenäiseen oleskelulupaan nähden.

Jäsenvaltioiden on otettava yhtenäinen oleskelulupa käyttöön viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun täydentävät turvaominaisuudet on hyväksytty. Biometriset tunnisteet on otettava käyttöön enintään kahden vuoden (kasvokuva) tai kolmen vuoden (sormenjäljet) kuluttua asianmukaisten teknisten eritelmien hyväksymisestä. Aiemman kaavan mukaisina annetut oleskeluluvat ovat edelleen päteviä, ellei jäsenvaltio toisin päätä. Oleskelulupa voidaan myöntää tarramuodossa kahden vuoden pituisen siirtymäkauden ajaksi sen jälkeen, kun kasvokuvaa koskevat tekniset eritelmät on hyväksytty.

Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua asetuksen antamiseen ja soveltamiseen. Tanskan, Islannin, Norjan ja Sveitsin kohdalla tämän asetuksen säännökset liittyvät Schengenin säännöstön kehittämiseen.

Taustaa

Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa ilmaistiin tarve johdonmukaiselle lähestymistavalle biometristen tunnisteiden tai biometristen tietojen käyttämiseen, jotta voitaisiin löytää yhdenmukaistettuja ratkaisuja kolmansien valtioiden kansalaisten asiakirjoja, EU:n kansalaisten passeja ja tietojärjestelmiä varten. Kolmansien maiden kansalaisten yhtenäisen oleskeluluvan kaavalla voidaan ensinnäkin estää laiton maahanmuutto ja oleskelu. Biometriset tunnisteet estävät puolestaan oleskelulupien vilpillisen käytön sen ansiosta, että lupa ja sen omistaja voidaan yhdistää luotettavammin.

Säädöksen keskeiset termit

 • Oleskelulupa: jäsenvaltion viranomaisten myöntämä lupa, jonka perusteella kolmannen maan kansalainen voi laillisesti oleskella jäsenvaltion alueella (1 artiklan 2a kohdassa määritellyin poikkeuksin).
 • Kolmannen maan kansalainen: henkilö, jolla ei ole unionin kansalaisuutta (5 artiklassa määritellyin poikkeuksin).
 • Biometria: biometriassa yksi tai useampi ihmisen fyysinen tunniste (sormenjälki, kasvotunniste, silmän verkkokalvo) tallennetaan (älykorttiin, viivakoodiin tai asiakirjaan), minkä avulla voidaan varmistaa, että asiakirjan kantaja on sen oikea haltija. Koska biometrinen tunniste on yksilön ainutlaatuinen piirre, se on tehokkain yksittäinen väline käyttäjän todentamisessa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 1030/200215.6.2002EYVL L 157, 15.6.2002
Muutossäädös (muutossäädökset)VoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 380/200819.5.2008-EUVL L 115, 29.4.2008

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

Neuvoston päätös 98/243/YOS, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1998, yhtenäisen oleskelulupien kaavan painofilmien valmistuksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta [EYVL L 99, 31.3.1998].

Neuvoston päätös 98/701/YOS, tehty 3 päivänä joulukuuta 1998, yhtenäisen oleskeluluvan kaavan mukaisen lomakkeen täyttämistä koskevista yhteisistä säännöistä [EYVL L 333, 9.12.1998].

Yhteinen toiminta 97/11/YOS, 16 päivältä joulukuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella yhtenäisestä oleskelulupien kaavasta [EYVL L 7, 10.1.1997].
Tällä yhteisellä toiminnalla luodaan kolmansien maiden kansalaisten yhtenäinen oleskelulupien kaava. "Oleskeluluvalla" tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaisten myöntämää lupaa, jonka perusteella sallitaan kolmannen maan kansalaisen laillinen oleskelu jäsenvaltion alueella, lukuun ottamatta:

 • viisumeja,
 • oleskelulupia, joiden kesto ei ylitä kuutta kuukautta,
 • oleskelulupa- tai turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi myönnettyjä lupia.

Yhteinen toiminta ei koske myöskään:

 • unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen,
 • Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.
Viimeisin päivitys 24.04.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun