RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lufttransportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer

Dette direktiv pålægger lufttransportvirksomhederne at indsamle oplysninger om deres passagerer og fremsende dem til de myndigheder, der har ansvaret for grænsekontrollen. Hvis de ikke overholder direktivets forpligtelser, kan de pålægges bøder, og i tilfælde af grov tilsidesættelse af forpligtelserne kan der ske konfiskation af transportmidler eller inddragelse af licensen.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer.

RESUMÉ

I henhold til dette direktiv skal lufttransportvirksomheder * fremsende oplysninger om de passagerer, som de skal befordre til et grænseovergangssted * i Den Europæiske Union (EU). Oplysningerne fremsendes på anmodning af de myndigheder, der er ansvarlige for personkontrollen * ved EU's ydre grænser *, for at forbedre grænsekontrollen og bekæmpe ulovlig indvandring.

Oplysningerne fremsendes til de nævnte myndigheder med henblik på registrering af passagerne. De fremsendes i princippet elektronisk til myndighederne.

Transportvirksomhederne skal bl.a. fremsende følgende oplysninger: den anvendte rejselegitimations nummer og type, passagerens nationalitet, navn og fødselsdato, det grænseovergangssted, der vil blive benyttet med henblik på indrejse i EU, afgangs- og ankomsttidspunkt for transporten og samlet antal passagerer.

I princippet sletter myndighederne oplysningerne inden 24 timer efter fremsendelsen, når passagererne er rejst ind på medlemsstaternes område. Transportvirksomhederne sletter personoplysningerne 24 timer efter transportmidlets ankomst.

Hvis transportvirksomheden ikke overholder denne forpligtelse, skal medlemsstaterne anvende sanktioner, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsen. Der skal træffes sanktioner over for transportvirksomheder, der på grund af en fejl har undladt at videregive personoplysninger eller har videregivet ufuldstændige eller urigtige personoplysninger. Maksimumsbeløbet for disse sanktioner er på mindst 5 000 EUR for hver rejse. Minimumsbeløbet er på mindst 3 000 EUR for hver rejse.

Medlemsstaterne kan også indføre andre former for sanktioner i tilfælde af grov tilsidesættelse af forpligtelsen til at fremsende oplysninger. Sanktionerne kan bestå af:

  • tilbageholdelse, beslaglæggelse og konfiskation af transportmidlet
  • midlertidig suspension eller inddragelse af transportvirksomhedens licens.

Transportvirksomhederne har mulighed for at gøre indsigelse mod de foranstaltninger, der er blevet truffet over for dem. Medlemsstaterne vedtager alle de foranstaltninger, som er nødvendige for, at retten til indsigelse kan udøves effektivt.

Kontekst

Dette direktiv blev vedtaget som følge af en anmodning, som Det Europæiske Råd fremsatte på det møde, der blev afholdt den 25. og 26. marts 2004 efter attentaterne i Madrid. De forpligtelser, som er fastsat i direktivet, supplerer forpligtelserne i artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, der er blevet suppleret af direktiv 2001/51/EFvedrørende transportvirksomhedernes tilbagebefordring af tredjelandsstatsborgere, som bestemmelsesstaten har nægtet indrejse.

Dokumentets nøglebegreber
  • transportvirksomhed: en fysisk eller juridisk person, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører personbefordring ad luftvejen.
  • ydre grænser: medlemsstaternes ydre grænser til tredjelande.
  • grænsekontrol: kontrol ved en grænse, foretaget udelukkende i forbindelse med passage af denne grænse.
  • grænseovergangssted: ethvert overgangssted, der af de kompetente myndigheder er godkendt til passage af de ydre grænser

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2004/82/EF5.9.20045.9.2006EUT L 261 af 6.8.2004
Seneste ajourføring: 24.08.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top