RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 13 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ett enda förfarande för utfärdande av ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd och en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland

Enligt detta förslag inrättas ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd och ett förfarande för utfärdande av detta. Vidare fastställs rättigheter för tredjelandsmedborgare som har ett sådant tillstånd, oavsett om de nyligen beviljats inresa till en medlemsstat eller om de redan är bosatta där.

FÖRSLAG

Förslag till rådets direktiv av den 23 oktober 2007 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.

SAMMANFATTNING

Förslaget är tillämpligt på tredjelandsmedborgare som vill resa in i en medlemsstat för att bo och arbeta där och på dem som redan bor där och har fått arbetstillstånd. I förslaget fastställs regler för

 • ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd,
 • ett enda förfarande för ansökan om detta tillstånd,
 • rättigheter i samband med detta tillstånd,
 • en uppsättning rättigheter för alla tredjelandsmedborgare som redan vistas lagligen i medlemsstaterna men som inte har fått ställning som varaktigt bosatta.

Bestämmelser om tillståndets giltighetstid och villkoren för utfärdande, förnyande och återkallande ska förbli nationella.

Förslaget gäller inte tredjelandsmedborgare som

 • är utstationerade inom ramen för tillhandahållande av tjänster i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de vanligtvis arbetar,
 • förflyttats inom det företag de arbetar för,
 • är säsongsarbetare,
 • har ansökt om flyktingstatus,
 • har ställning som varaktigt bosatta,
 • har fått uppskov med utvisning.

Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet som ska ansvara för att ta emot ansökningar och utfärda tillstånd. Myndigheten ska behandla alla ansökningar och fatta ett motiverat beslut - om så krävs med stöd av andra myndigheter på grundval av de villkor som fastställs i den nationella lagstiftningen. Den utsedda behöriga myndigheten ska meddela den ansökande skriftligen om sitt beslut. Om myndigheten avslår ansökan, eller inte förnyar tillståndet, kan den ansökande överklaga beslutet vid domstol.

Det kombinerade tillståndet ska utformas enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.

Medlemsstaterna får inte utfärda något annat tillstånd.

Tredjelandsmedborgare som innehar detta tillstånd får

 • resa in i, resa ut från och vistas i den utfärdande staten,
 • fritt röra sig inom den staten,
 • resa igenom de övriga medlemsstaterna,
 • utöva den verksamhet de har tillstånd till enligt tillståndet.

Arbetstagare från tredjeländer (som vistas lagligt i en medlemsstat och som har arbetstillstånd i den staten) har rätt till samma behandling som medlemsstatens medborgare i fråga om

 • arbetsvillkor,
 • medlemskap i fackförening eller yrkesorganisation,
 • utbildning och yrkesutbildning,
 • erkännande av examensbevis,
 • social trygghet, inbegripet sjukvård,
 • tillgång till offentliga tjänster, särskilt bostadsförmedling och arbetsförmedling,
 • skatteförmåner.

Medlemsstaterna kan dock begränsa omfattningen av rättigheter beträffande studiebidrag, tillgång till subventionerade bostäder och utbetalning av arbetslöshetsersättning. De kan också ställa som villkor för tillgång till utbildning och yrkesutbildning att den berörda personen har tillräckliga kunskaper i värdlandets språk.

Medlemsstaterna ska varje år förse kommissionen och de andra medlemsstaterna med statistik om hur många tredjelandsmedborgare som har fått eller förvägrats ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd eller fått det förnyat samt om vilken nationalitet och vilket yrke dessa personer hade. Kommissionen ska vart tredje år lämna en rapport om tillämpningen av direktivet till rådet och parlamentet och föreslå lämpliga ändringar.

Bakgrund

I sin handlingsplan om laglig invandring (castellanodeutschenglishfrançais), som lades fram den 21 december 2005 och godkändes av Europeiska rådet vid dess möte den 14 och 15 december 2006, planerade kommissionen att lägga fram fem lagförslag om olika kategorier av tredjelandsmedborgare, samt en allmän ram för detta. I detta förslag fastställs den rättsliga grunden för den allmänna ramen.

HÄNVISNINGAR OCH FÖRFARANDE

FörslagEuropeiska unionens officiella tidningFörfarande
KOM(2007) 638_Samrådsförfarande CNS/2007/0229
Senast ändrat den 08.01.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början