RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 13 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jedna procedura wydawania jednego zezwolenia na pobyt i pracę oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z krajów trzecich

Niniejszy wniosek ustanawia jedno zezwolenie na pobyt i pracę oraz procedurę jego uzyskiwania. Określa on również prawa pracowników z państw trzecich korzystających z tego zezwolenia, niezależnie czy zostali nowo przyjęci na terytorium państwa członkowskiego czy są już jego rezydentami.

WNIOSEK

Wniosek Dyrektywa Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie ustanowienia wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim.

STRESZCZENIE

Niniejszy wniosek ma zastosowanie do obywateli państw trzecich ubiegających się o przyjęcie na terytorium państwa członkowskiego w celu pobytu i pracy, i tych, którzy są już ich rezydentami i uzyskali zezwolenie na pracę. Wniosek określa:

 • jedno zezwolenie na pobyt i pracę,
 • jedną procedurę uzyskania tego pozwolenia,
 • prawa wynikające z zezwolenia,
 • zbiór praw dla wszystkich pracowników z krajów trzecich już dopuszczonych do rynku pracy, ale którzy nie uzyskali jeszcze statusu rezydenta długoterminowego.

Mimo to czas ważności zezwolenia oraz warunki jego uzyskiwania, odnawiania i anulowania są dalej określane na szczeblu krajowym.
Wniosek ten nie dotyczy obywateli państw trzecich:

 • oddelegowanych w ramach świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, na którego terytorium zwykle pracują,
 • przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa,
 • pracowników sezonowych,
 • ubiegających się o status uchodźcy,
 • korzystających ze statusu rezydenta długoterminowego,
 • których wydalenie zostało zawieszone.

Każde państwo wyznacza właściwy organ odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków i wydawanie jednego zezwolenia. Organ ten obsługuje wniosek i podejmuje decyzję z uzasadnieniem, w razie potrzeby z udziałem innych instytucji, w oparciu o warunki określone przez prawo krajowe. Wyznaczony organ powiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji na piśmie. W przypadku odrzucenia wniosku lub jego nieodnowienia wnioskodawca może odwołać się do sądu.

Format jednego zezwolenia jest określony w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich.

Żadne inna zezwolenia nie są wydawane przez państwa członkowskie.

Zezwolenie to umożliwia obywatelom państw trzecich:

 • wjeżdżanie, wyjeżdżanie i przebywanie w państwie wydającym zezwolenie,
 • swobodne przemieszczanie się na terytorium tego państwa,
 • tranzyt przez inne państwa członkowskie,
 • wykonywania działalności dozwolonych z tytułu jednego zezwolenia.

Pracownicy z państw trzecich, którzy zostali dopuszczeni na terytorium państwa członkowskiego i którzy mają prawo do legalnej pracy na jego terytorium, korzystają z prawa do równego traktowania z obywatelami w zakresie:

 • warunków pracy,
 • udziału w organizacjach związkowych lub zawodowych,
 • kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • uznawania dyplomów,
 • zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej,
 • dostępu do towarów i usług, w tym procedur dostępu do mieszkań i pomocy oferowanej przez służby zajmujące się zatrudnieniem,
 • zwolnień podatkowych.

Niemniej jednak państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres praw odnoszących się do przyznawania stypendiów, dostępu do mieszkań socjalnych i wypłacania świadczeń dla bezrobotnych. Mogą one również uzależniać dostęp do edukacji i kształcenia zawodowego od odpowiedniej znajomości języka kraju przyjmującego.

Corocznie państwa członkowskie przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim dane statystyczne dotyczące liczby obywateli państw trzecich, którym jedno zezwolenie zostało przyznane, odmówione lub odnowione z podaniem ich obywatelstwa i działalności zawodowej. Komisja co trzy lata sporządza sprawozdanie dotyczące wykonania dyrektywy Rady i Parlamentu i proponuje wszelkie stosowne zmiany.

Kontekst

W swojej polityce w dziedzinie legalnej imigracji, przedstawionej 21 grudnia 2005 r. i zatwierdzonej przez Radę Europejską 14 i 15 grudnia 2006 r., Komisja przewidywała przedstawienie pięciu wniosków legislacyjnych dotyczących różnych grup obywateli państw trzecich, jak również ogólnych ram. Niniejszy wniosek określa wspólny zbiór praw dla tych ram ogólnych.

ODNIESIENIA I PROCEDURA

WniosekDziennik UrzędowyProcedura
COM(2007) 638_Konsultacja CNS/2007/0229
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony