RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 13 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskeva yhden hakemuksen menettely sekä kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet

Ehdotus koskee oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa ja sen hakumenettelyä. Ehdotuksessa määritetään myös sellaisten kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeudet, joille lupa on myönnetty ja jotka ovat hiljattain saaneet luvan tulla johonkin jäsenvaltioon tai jotka jo asuvat siellä.

EHDOTUS

Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

TIIVISTELMÄ

Ehdotusta sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka haluavat tulla jonkin jäsenvaltion alueelle oleskelua ja työskentelyä varten, ja niihin, jotka jo asuvat jossakin jäsenvaltiossa ja joilla on työlupa. Ehdotuksessa määritetään

 • oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävä yhdistelmälupa;
 • luvan myöntämistä koskeva yhden hakemuksen menettely;
 • lupaan liittyvät oikeudet;
 • sellaisten jonkin jäsenvaltion alueella jo oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeudet, jotka eivät ole oikeutettuja pitkään oleskelleen henkilön asemaan.

Luvan voimassaoloaika ja sen myöntämistä, uusimista ja peruuttamista koskevat ehdot ovat edelleen kansalliset.
Ehdotus ei koske seuraavia kolmansista maista tulleita:

 • työntekijät, jotka on lähetetty palvelujen tarjoamisen yhteydessä johonkin toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he tavallisesti työskentelevät;
 • yrityksen sisällä siirtyvät;
 • kausityöntekijät;
 • pakolaisasemaa hakeneet;
 • pitkään oleskelleen henkilön aseman saaneet;
 • henkilöt, joiden maastapoistamista on lykätty.

Jokainen jäsenvaltio nimittää viranomaisen, jolla on toimivalta ottaa hakemus vastaan ja myöntää yhdistelmälupa. Tämä viranomainen käsittelee kaikki hakemukset ja tekee perustellun päätöksen. Tarvittaessa kyseinen viranomainen ottaa yhteyttä muihin viranomaisiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti hakijalle. Jos hakemus hylätään tai lupaa ei uusita, hakija voi hakea päätökseen muutosta tuomioistuimelta.

Yhdistelmäluvan muodosta on säädetty kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13. kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1030/2002.

Jäsenvaltiot eivät myönnä muita lupia.

Yhdistelmäluvan perusteella kolmansien maiden kansalaiset voivat

 • saapua luvan myöntäneen maan alueelle, oleskella siellä ja poistua sieltä;
 • liikkua vapaasti kyseisessä maassa;
 • kulkea toisten jäsenvaltioiden kautta;
 • harjoittaa yhdistelmäluvan mukaan sallittua toimintaa.

Kolmansista maista tulleita työntekijöitä (jotka ovat saaneet luvan tulla jäsenvaltion alueelle ja joilla on lupa työskennellä siellä) on kohdeltava tasavertaisesti maan kansalaisten kanssa seuraavissa yhteyksissä:

 • työolot;
 • osallistuminen ammattiliiton tai ammattijärjestön toimintaan;
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus;
 • tutkintojen tunnustaminen;
 • sosiaaliturva ja terveydenhuolto;
 • tavaroiden ja palvelujen hankinta ja oikeus osallistua menettelyihin asunnon ja työvoimatoimistojen tarjoaman avun saamiseksi;
 • veroetuudet.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajoittaa oikeuksia, jotka koskevat opintoapurahoja, julkisin varoin tuettua asumista ja työttömyyskorvausten maksamista. Jäsenvaltiot voivat myös vaatia kyseisen maan kielen asianmukaista taitoa yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen pääsyn edellytyksenä.

Jäsenvaltiot toimittavat vuosittain komissiolle ja toisille jäsenvaltioille tilastotiedot niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärästä, joille yhdistelmälupa on myönnetty, joilta lupa on evätty tai joiden lupa on uusittu. Tiedoissa on mainittava myös henkilöiden kansalaisuus ja ammatti. Komissio toimittaa kolmen vuoden välein neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen direktiivin soveltamisesta ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia.

Taustaa

Laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintasuunnitelmassa (castellanodeutschenglishfrançais), joka esitettiin 21. joulukuuta 2005 ja jonka 14.-15. joulukuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi, komissio totesi aikovansa tehdä viisi lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten eri ryhmiä ja yleisiä puitteita. Tässä esitellyssä ehdotuksessa määritetään yleisten puitteiden oikeusperusta.

VIITTEET JA MENETTELY

EhdotusEuroopan unionin virallinen lehtiMenettely
KOM(2007) 638_Kuuleminen CNS/2007/0229
Viimeisin päivitys 08.01.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun