RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 13 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ενιαία διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής και εργασίας και κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο τη θέσπιση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας, καθώς και της σχετικής διαδικασίας χορήγησης. Καθορίζει επίσης τα δικαιώματα των εργαζομένων τρίτων χωρών που τυγχάνουν της άδειας αυτής, είτε έχουν γίνει πρόσφατα δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους είτε κατοικούν ήδη σε αυτή.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση διαδικασίας ενιαίας αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας που επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να κατοικούν και να εργάζονται στην επικράτεια κράτους μέλους και για τη θέσπιση κοινού συνόλου δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους που προέρχονται από τρίτες χώρες και κατοικούν νόμιμα σε κράτος μέλος.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα πρόταση εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους για να κατοικήσουν και να εργαστούν, καθώς και σε εκείνους οι οποίοι κατοικούν ήδη και έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εργάζονται. Καθορίζει:

 • ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας,
 • ενιαία διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής,
 • δικαιώματα που προσαρτώνται στην άδεια αυτή,
 • σύνολο δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους τρίτων χωρών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί, αλλά δεν απολαύουν του καθεστώτος κατοίκου μακράς διάρκειας.

Ωστόσο, η διάρκεια της άδειας και οι όροι χορήγησης, ανανέωσης και ακύρωσής της εξακολουθούν να ορίζονται από το κράτος μέλος.
Η παρούσα πρόταση δεν αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών:

 • που είναι αποσπασμένοι με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου εργάζονται συνήθως.
 • που έχουν μετατεθεί στο πλαίσιο της επιχείρησής τους.
 • που είναι εποχιακοί εργαζόμενοι.
 • που είναι υποψήφιοι για το καθεστώς του πρόσφυγα.
 • που απολαύουν του καθεστώτος κατοίκου μακράς διάρκειας.
 • των οποίων η απέλαση έχει ανασταλεί.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή, η οποία αναλαμβάνει την παραλαβή των αιτήσεων και τη χορήγηση της ενιαίας άδειας. Η εν λόγω αρχή εξετάζει τις αιτήσεις και λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση – εφόσον απαιτείται και με τη συμμετοχή άλλων αρχών βάσει των όρων που ορίζει το εθνικό δίκαιο. Η ορισθείσα αρμόδια αρχή γνωστοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα γραπτώς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή μη ανανέωσης της άδειας, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.

Ο τύπος της ενιαίας άδειας είναι εκείνος που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Κανενός άλλου είδους άδεια δεν χορηγείται από τα κράτη μέλη.

Η άδεια αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών:

 • να εισέρχονται, εξέρχονται και διαμένουν στο κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει,
 • να μετακινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο του εν λόγω κράτους μέλους,
 • να διέρχονται από άλλα κράτη μέλη,
 • να ασκούν τη δραστηριότητα που επιτρέπει η εν λόγω ενιαία άδεια.

Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από τρίτες χώρες (έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους και έχουν άδεια να εργαστούν νομίμως) απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ντόπιους εργαζόμενους όσον αφορά:

 • τους όρους εργασίας,
 • τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική επαγγελματική οργάνωση,
 • την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,
 • την αναγνώριση των διπλωμάτων,
 • την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της υγειονομικής περίθαλψης,
 • την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στη στέγαση και τη συνδρομή που παρέχουν οι υπηρεσίες απασχόλησης,
 • τα φορολογικά πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, τα κράτη μπορούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων, όσον αφορά τη χορήγηση υποτροφιών σπουδών, την πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία και τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας. Μπορούν επίσης να θέσουν ως όρο για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Κάθε χρόνο, κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί ή όχι ή έχει ανανεωθεί ενιαία άδεια, αναφέροντας την ιθαγένεια και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η Επιτροπή απευθύνει ανά τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και προτείνει κάθε χρήσιμη τροποποίηση.

Πλαίσιο

Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, που υπέβαλε στις 21 Δεκεμβρίου 2005, και το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006, προέβλεπε την υποβολή πέντε νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και ένα γενικό πλαίσιο. Η παρούσα πρόταση καθορίζει τη νομική βάση του γενικού αυτού πλαισίου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠρότασηΕπίσημη ΕφημερίδαΔιαδικασία
COM(2007) 638_Διαβούλευση CNS/2007/0229
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.01.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας