RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 13 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


En kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret opholds- og arbejdstilladelse og et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande

Med dette forslag indføres en kombineret opholds- / og arbejdstilladelse samt en kombineret ansøgningsprocedure. I forslaget defineres endvidere rettighederne for arbejdstagere fra tredjelande, der har opnået en sådan tilladelse, uanset om de for nylig har taget ophold på en medlemsstats område eller allerede opholder sig her.

FORSLAG

Forslag til Rådets direktiv af 23. oktober 2007 om indførelse af en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder, der skal indrømmes arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat.

RESUME

Dette forslag gælder for statsborgere fra tredjelande, der ønsker at indrejse på en medlemsstats område for at tage ophold og arbejde og for personer, der allerede har ophold og som har opnået arbejdstilladelse. Der foreslås:

 • en kombineret opholds- og arbejdstilladelse
 • en kombineret ansøgningsprocedure
 • rettigheder knyttet til denne tilladelse
 • et sæt fælles rettigheder for alle arbejdstagere fra tredjelande, der allerede har lovligt ophold i en medlemsstat, men som endnu ikke er omfattet af den ordning, der gælder for fastboende udlændinge.

Bestemmelserne om tilladelsens varighed, betingelserne for opnåelse heraf, for fornyelse og annullering fastlægges dog på nationalt plan.

Dette forslag vedrører ikke statsborgere fra tredjelande:

 • som er udstationeret som led i udførelse af tjenesteydelser i en anden medlemsstat end der, hvor han normalt har sit arbejde
 • som overføres inden for deres virksomhed
 • som er sæsonarbejdere
 • som har ansøgt om anerkendelse af flygtningestatus
 • som har status som fastboende udlænding
 • hvis hjemsendelse er suspenderet.

Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der har kompetence til at modtage ansøgningerne og udstede den kombinerede tilladelse. Denne myndighed behandler alle ansøgninger og træffer en begrundet afgørelse - om nødvendigt i samarbejde med andre myndigheder i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Den udpegede kompetente myndighed skal skriftligt underrette ansøgeren om afgørelsen. I tilfælde af at ansøgningen afvises, eller en tilladelse ikke forlænges, kan ansøgeren indgive klage til domstolene.

En kombineret tilladelse skal have den udformning, der er angivet i Rådetsforordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

Der udstedes ikke nogen anden tilladelse af medlemsstaterne.

Denne tilladelse giver tredjelandsstatsborgere ret til:

 • at rejse ind i, forlade og opholde sig i den medlemsstat, der har udstedt den kombinerede tilladelse
 • at færdes frit i denne stat
 • at rejse gennem de andre medlemsstater
 • at udøve de aktiviteter, der er tilladt ifølge den kombinerede tilladelse.

Arbejdstagere fra tredjelande (som har fået lovligt opholds- og arbejdstilladelse) skal have de samme rettigheder som medlemsstaternes egne statsborgere, hvad angår:

 • arbejdsvilkår
 • frihed til medlemskab af faglige organisationer
 • almen og faglig uddannelse
 • anerkendelse af eksamensbeviser
 • sociale sikringsordninger (også på sundhedsområdet)
 • adgang til og opnåelse af varer og tjenester, herunder procedurer til opnåelse af boliger og bistand ydet af arbejdsformidlinger
 • skattefordele.

Medlemsstaterne kan dog indføre begrænsninger, hvad angår tildeling af uddannelsesstøtte, adgang til sociale boliger og udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse. Adgang til almen og faglig uddannelse kan gøres betinget af, at de pågældende har et passende kendskab til værtslandets sprog.

Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater statistiske oplysninger om det antal tredjelandsstatsborgere, der er indrømmet eller har fået forlænget eller frataget en kombineret tilladelse med angivelse af nationalitet og beskæftigelse. Kommissionen aflægger hvert tredje år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv og foreslår i givet fald de nødvendige ændringer.

Kontekst

Ifølge sin handlingsplan vedrørende lovlig indvandring (castellanodeutschenglishfrançais), der blev forelagt den 21. december 2005 og godkendt af Rådet den 14. og 15. december 2006, agter Kommissionen at fremlægge 5 lovgivningsforslag vedrørende de enkelte kategorier af tredjelandsstatsborgere samt generelle rammebestemmelser. Dette forslag omhandler retsgrundlaget herfor.

REFERENCER OG PROCEDURE

ForslagDen Europæiske Unions TidendeProcedure
KOM(2007) 638_Høring CNS/2007/0229
 
Seneste ajourføring: 08.01.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top