RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 13 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sjednocený postup vyřizování žádostí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce a společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí

Tento návrh zavádí jediné povolení k pobytu a výkonu práce a postup pro jeho získání. Také definuje práva pracovníků z třetích zemí, kterým bylo toto povolení uděleno, bez ohledu na to, zda nově získali přístup na území členského státu, nebo v něm už pobývají.

NÁVRH

Návrh směrnice Rady ze dne 23. října 2007 o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě.

PŘEHLED

Tento návrh se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří chtějí získat povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu, a na ty, kteří už v členském státě pobývají a získali povolení tam pracovat. Definuje:

 • jediné povolení k pobytu a výkonu práce;
 • sjednocený postup vyřizování tohoto povolení;
 • práva vztahující se k tomuto povolení;
 • soubor práv pro všechny pracovníky z třetích zemí, kteří už získali přístup na pracovní trh v členském státě, ale nezískali statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Doba, na kterou se povolení uděluje, podmínky jeho získávání, obnovování a zrušení zůstávají v pravomoci členských států.
Tento návrh se netýká státních příslušníků třetích zemí:

 • přidělených v rámci poskytování služeb na území jiného členského státu, než je členský stát, na jehož území normálně pracují;
 • převedených v rámci jednoho podniku;
 • vykonávajících sezónní práce;
 • žadatelů o statut uprchlíka;
 • majících statut dlouhodobého rezidenta;
 • jejichž vyhoštění bylo odloženo.

Každý členský stát určí příslušný orgán pověřený přijímáním žádostí a vydáváním jediného povolení. Tento orgán zpracuje každou žádost a vydá opodstatněné stanovisko - v případě potřeby v součinnosti s jinými orgány na základě podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy. Určený příslušný orgán žadatele písemně uvědomí o svém rozhodnutí. V případě zamítnutí žádosti nebo neobnovení povolení může žadatel podat žalobu k vnitrostátním soudům.

Formulář jediného povolení je vymezen v nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.

Žádné jiné povolení členské státy nevydávají.

Toto povolení umožňuje státním příslušníkům třetích zemí:

 • vstupovat na území státu, který povolení vydal, pobývat na jeho území a jeho území opouštět;
 • volně se pohybovat na území tohoto státu;
 • přepravovat se přes území jiných členských států;
 • vykonávat činnosti povolené na základě jediného povolení.

Pracovníci z třetích zemí (kteří získali přístup na území členského státu a legálně v něm pracují) mají nárok na stejné zacházení jako tuzemští pracovníci, pokud jde o:

 • pracovní podmínky;
 • účast v odborových nebo profesních organizacích;
 • vzdělávání a odbornou přípravu;
 • uznávání diplomů;
 • sociální zabezpečení včetně zdravotní péče;
 • přístup k veřejným prostředkům a službám včetně získávání ubytování a pomoci poskytované pracovními úřady;
 • daňové výhody.

Členské státy však mohou omezit rozsah práv týkajících se práva na stipendia, přístupu k sociálnímu bydlení a vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Také mohou podmínit přístup k vzdělávání a odborné přípravě náležitými znalostmi jazyka přijímajícího členského státu.

Členské státy každoročně poskytují Komisi a ostatním členským státům statistiky týkající se počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým udělily, zamítly nebo obnovily jediné povolení, a uvést jejich státní příslušnost a zaměstnání. Komise každé 3 roky předloží zprávu o použití směrnice Radě a Parlamentu a navrhne případné změny.

Kontext

Ve svém plánu politiky v oblasti legální migrace, předloženém 21. prosince 2005 a schváleném Evropskou radou 14. a 15. prosince 2006, Komise vyjádřila záměr předložit 5 legislativních návrhů týkajících se různých kategorií státních příslušníků třetích zemí a obecného rámce. Tento návrh vymezuje právní základ obecného rámce.

ODKAZY A POSTUP

NávrhÚřední věstníkPostup
KOM(2007) 638_Konzultace CNS/2007/0229
Poslední aktualizace: 08.01.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky