RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska migrationsnätverket

Genom detta beslut inrättas det europeiska migrationsnätverket vars mål är att tillgodose gemenskapsinstitutionernas och medlemsstaternas myndigheters och institutioners behov av information i frågor som rör migration och asyl, genom att tillhandahålla uppdaterad, tillförlitlig, objektiv och jämförbar information om migration och asyl i syfte att stödja utformningen av Europeiska unionens politik på dessa områden. Migrationsnätverket ska också ha till uppgift att förse allmänheten med information om dessa frågor.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk.

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut inrättas ett europeiskt migrationsnätverk vars syfte är att uppfylla gemenskapsinstitutionernas och medlemsstaternas myndigheters och institutioners behov av tillförlitlig, objektiv, jämförbar och aktuell information i asyl- och migrationsfrågor i syfte att stödja utformningen av Europeiska unionens politik på dessa områden. Migrationsnätverket ska också ha till uppgift att förse allmänheten med information om dessa frågor.

I syfte att uppnå målet ska migrationsnätverket

 • samla in och utbyta tillförlitliga och uppdaterade data och uppdaterad och tillförlitlig information från ett brett urval av olika källor,
 • analysera data och information och presentera dem i lättillgänglig form,
 • i samarbete med andra berörda EU-organ bidra till utarbetandet av indikatorer och kriterier som gör informationen enhetligare och bidrar till utvecklingen av gemenskapsverksamhet med anknytning till migrationsstatistik,
 • utarbeta och offentliggöra återkommande rapporter om migrations- och asylsituationen i gemenskapen och medlemsstaterna,
 • inrätta och underhålla ett Internetbaserat system för informationsutbyte, som ger tillgång till relevanta dokument och publikationer på migrations- och asylområdet,
 • öka medvetenheten om migrationsnätverket genom att ge tillgång till den information det samlar in och sprida migrationsnätverkets resultat, om det inte är fråga om konfidentiell information,
 • samordna information och samarbeta med andra berörda europeiska och internationella organ.

Migrationsnätverket ska se till att dess verksamhet överensstämmer med och är samordnad med relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsstrukturer på migrations- och asylområdet.

Kommissionen ska samordna migrationsnätverkets arbete i samarbete med de nationella kontaktpunkter som utses i medlemsstaterna. Migrationsnätverkets kontaktpunkter ska i sin tur utveckla ett nationellt nätverk bestående av ett brett urval av enheter som företräder alla berörda parter. En styrelse bör ge politisk vägledning om migrationsnätverkets verksamheter i syfte att tillsammans med kommissionen säkerställa att nätverkets verksamheter återspeglar gemenskapens politiska prioriteringar på migrations- och asylområdet. En tjänsteleverantör ska bistå kommissionen med samordning av dess uppgifter.

Migrationsnätverkets styrelse ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för Europaparlamentet med observatörsstatus. Kommissionen ska agera som ordförande. I linje med uppgiften att ge vägledning till migrationsnätverket har styrelsen ansvaret att godkänna migrationsnätverkets årliga verksamhetsprogram, inbegripet budgeten (som formellt antas av kommissionen), bedöma migrationsnätverkets framsteg, lägga fram en kortfattad lägesrapport minst en gång per år, fastställa strategiskt samarbete samt, vid behov, ge de nationella kontaktpunkterna råd om hur de kan förbättra sin verksamhet.

Den nationella kontaktpunkten ska vara sammansatt av minst tre experter som kan komma från samma enhet eller olika enheter i en medlemsstat och ska som kollektiv besitta sakkunskap på migrations- och asylområdet, vilket omfattar politikutformning, lagstiftning, forskning och statistik. De ska

 • delta i migrationsnätverkets möten (minst fem gånger per år) för att bland annat bedöma framstegen, utbyta information och åsikter, tillhandahålla uppgifter vid utarbetandet av ett verksamhetsprogram och öka jämförbarheten genom att, till exempel, utarbeta en ordlista och tesaurus,
 • utarbeta nationella rapporter i enlighet med gemensamma specifikationer för att underlätta jämförbarheten av ämnen som är relevanta för de politiska beslutsfattarnas behov, bland annat den politiska utvecklingen och analys av statistiska uppgifter,
 • bidra med nationell information till systemet för informationsutbyte på ett jämförbart sätt och underlätta strukturerad sökning genom att utarbeta en ordlista och tesaurus,
 • utveckla kapacitet att översända och att snabbt besvara särskilda förfrågningar,
 • inrätta ett nationellt migrationsnätverk bestående av ett brett urval av enheter som företräder alla berörda parter, inbegripet anordnande av möten.

Kommissionen ska utifrån de nationella rapporterna utarbeta en sammanfattning av rapporterna genom att sammanställa de viktigaste resultaten och visa dem i ett EU-perspektiv (t.ex. genom att anknyta dem till nya politiska initiativ).

Irland och Förenade kungariket har valt att delta i antagandet av beslutet om inrättandet av ett europeiskt migrationsnätverk. Danmark har däremot valt att inte vara med, trots att landet deltar i vissa av nätverkets verksamheter.

Bakgrund

I syfte att tillgodose behovet av informationsutbyte om samtliga migrationsaspekter och bidra till att skapa en gemensam asyl- och invandringspolitik inrättade kommissionen det europeiska migrationsnätverket 2003 på uppmaning av Europeiska rådet, till en början som ett pilotprojekt. Från 2004 till slutet av 2006 var det europeiska migrationsnätverket en förberedande åtgärd.

Haagprogrammet stärkte behovet av en gemensam analys av migrationsfenomen (insamling, tillhandahållande, utbyte och effektiv användning av uppdaterad information) och det europeiska migrationsnätverket är ett medel för att nå detta mål.

Till följd av de framgångsrika resultaten från migrationsnätverkets förberedande fas hölls ett offentligt samråd om nätverkets framtida roll och struktur som inleddes i samband med offentliggörandet den 28 november 2005 av ”Grönbok om det europeiska migrationsnätverkets framtid” (KOM(2005) 606 slutlig). Därefter offentliggjordes i augusti 2007 ett förslag till rådets beslut om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk, som antogs som rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2008/381/EG

21.5.2008

-

EUT L 131, 21.5.2008

Senast ändrat den 03.09.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början