RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uproszczony dokument tranzytowy (FTD) i uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD)

Na mocy rozporządzenia ustanowiony został uproszczony dokument tranzytowy (FTD) i uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD). Wydane przez władze konsularne państw członkowskich mają ułatwić tranzyt lądowy obywateli państw trzecich, którzy muszą przejechać przez terytorium Unii Europejskiej w celu odbycia podróży pomiędzy dwiema częściami ich własnego kraju, które nie są geograficznie przyległe.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. ustanawiające ściśle określony uproszczony dokument tranzytowy (FTD), uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) oraz zmieniające wspólne instrukcje konsularne i wspólny podręcznik.

STRESZCZENIE

Na mocy rozporządzenia ustanowiony został uproszczony dokument tranzytowy (FTD) * i uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) * dla ściśle określonego i bezpośredniego tranzytu lądowego obywateli państw trzecich, którzy muszą przejechać przez terytorium jednego lub kilku państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w celu odbycia podróży pomiędzy dwiema częściami ich własnego kraju, które nie są geograficznie przyległe.

Zakres i termin ważności

FTD i FRTD posiadają taką samą wartość jak wizy tranzytowe i są terytorialnie ważne w wydającym je państwie członkowskim. FTD jest ważny na maksymalny okres do trzech lat, a tranzyt oparty na FTD nie przekracza 24 godzin. FRTD jest ważny na maksymalny okres do trzech miesięcy, a tranzyt oparty na FRTD nie przekracza sześciu godzin.

Nie umieszcza się FTD/FRTD w dokumencie podróżnym, którego ważność wygasła, lub którego ważność jest krótsza niż okres ważności FTD/FRTD.

Warunki i procedura wydawania

W celu uzyskania FTD/FRTD składający wniosek powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać ważny dokument upoważniający go do przekroczenia granic zewnętrznych,
  • nie być osobą, w stosunku do której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu,
  • nie być uważany za zagrożenie dla porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich,
  • dla FTD, mieć ważny powód do częstych podróży pomiędzy tymi dwiema częściami terytorium swojego kraju.

Wniosek o FTD przedstawiany jest władzom konsularnym państwa członkowskiego. Procedura przewiduje złożenie dokumentacji wykazującej potrzebę częstych podróży, w szczególności dokumentów dotyczących powiązań rodzinnych, motywów społecznych, gospodarczych lub innych.

Opłata odpowiadająca kosztom administracyjnym rozpatrzenia wniosku o FTD wynosi 5 euro. Wydanie FRTD zwolnione jest od opłat.

Procedura wydawania i odmowa wydania dokumentu

FTD/FRTD wydawane są przez biura konsularne państwa członkowskiego i nie mogą być wydawane na granicy.

Procedury i odwołanie się w przypadku, gdy placówka konsularna odmawia rozpatrzenia wniosku lub wydania FTD/FRTD, są regulowane przez prawo krajowe właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli odmówiono wydania FTD/FRTD, a prawo krajowe wymaga podania powodów takiej odmowy, powód podawany jest składającemu wniosek.

W przypadku niewłaściwego wykorzystania FTD/FRTD kary nakładane są na posiadacza FTD/FRTD. Kary te są skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające i obejmują możliwość unieważnienia lub odwołania FTD/FRTD.

Przepisy końcowe

Państwa członkowskie, które podejmują decyzję o wydaniu FTD i FRTD, powiadamiają o tej decyzji Radę i Komisję. Ta ostatnia publikuje decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli państwa członkowskie podejmują decyzję o niewydaniu FTD i FRTD, powiadamiają o tej decyzji Radę i Komisję. Ta ostatnia publikuje decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie o funkcjonowaniu projektu FTD/FRTD najpóźniej trzy lata po wejściu w życie pierwszej z decyzji o wydaniu FTD/FRTD podjętej przez państwo członkowskie.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Uproszczony dokument tranzytowy (FTD): ściśle określone zezwolenie na uproszczony tranzyt, które może być wydane przez państwa członkowskie na wiele wjazdów, niezależnie od środka transportu lądowego. FTD są wydawane w postaci jednolitych druków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 694/2003.
  • Uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FTD): ściśle określone zezwolenie na uproszczony tranzyt, które może być wydane przez państwa członkowskie na pojedynczą podróż pociągiem tam i z powrotem. FRTD są wydawane w postaci jednolitych druków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 694/2003.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 693/2003

18.4.2003

-

Dz.U. L 99 z 17.4.2003

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie jednolitych wzorów uproszczonego dokumentu tranzytowego (FTD) i uproszczonego kolejowego dokumentu tranzytowego (FRTD) przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 693/2003 [Dz.U L 99 z 17.4.2003].
FTD/FRTD wydawany jest w formie jednolitego wzoru (nalepka samoprzylepna) i posiada tę samą wartość, co wizy tranzytowe. Jest zgodny ze specyfikacjami określonymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Dodatkowe wymogi techniczne dla FTD i FRTD ustalone są zgodnie z dodatkowymi wymaganiami bezpieczeństwa (w tym zapobiegającymi fałszowaniu) i procesami technologicznymi oraz zasadami w zakresie wypełniania jednolitego FTD/FRTD. Te specyfikacje nie są publikowane.

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony