RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamentul VIS

Regulamentul VIS defineşte obiectivul şi funcţionalităţile, precum şi responsabilităţile pentru Sistemul de informaţii privind vizele (VIS). Regulamentul precizează condiţiile şi procedurile pentru schimbul de date privind vizele între statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi ţările asociate care aplică politica comună în materie de vize. Astfel, sunt facilitate examinarea cererilor de viză de scurtă şedere şi deciziile de prelungire, retragere sau anulare a vizelor, precum şi controalele vizelor şi verificările şi identificările solicitanţilor şi ale deţinătorilor de vize.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) este să îmbunătăţească punerea în aplicare a politicii comune în materie de vize, cooperarea la nivel consular şi consultările care au loc între autorităţile centrale responsabile în domeniul vizelor prin:

 • simplificarea procedurii de solicitare a vizelor;
 • prevenirea fenomenului de „visa shopping”;
 • facilitarea combaterii fraudei;
 • facilitarea controalelor la punctele de trecere a frontierelor externe şi de pe teritoriul statelor membre;
 • acordarea de asistenţă pentru identificarea persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de intrare, şedere sau rezidenţă pe teritoriul statelor membre;
 • facilitarea aplicării Regulamentului Dublin II pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate de către un resortisant al unei ţări terţe şi pentru examinarea cererii în cauză;
 • contribuţia la prevenirea ameninţărilor la adresa siguranţei interne a statelor membre.

În cazuri bine determinate, autorităţile naţionale şi Europol pot solicita accesul la datele din VIS în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave. Procedurile de consultare în aceste cazuri sunt prevăzute în Decizia Consiliului 2008/663/JAI. Consultările se efectuează prin intermediul unor puncte de acces central în ţările participante şi de către Europol, care verifică solicitările şi asigură conformitatea cu decizia anterior menţionată.

Doar următoarele categorii de date sunt înregistrare în VIS:

 • date alfanumerice * referitoare la solicitant şi la vizele solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite;
 • fotografii;
 • date dactiloscopice;
 • legături cu alte cereri de viză şi cu cererile persoanelor care călătoresc împreună.

Accesul la VIS:

 • pentru introducerea, modificarea sau ştergerea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităţilor responsabile în domeniul vizelor;
 • pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităţilor responsabile în domeniul vizelor şi al autorităţilor abilitate pentru controalele la punctele de trecere a frontierelor externe, pentru controalele privind imigraţia şi azilul şi este limitat în măsura în care aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.

Autorităţile care au acces la VIS trebuie să garanteze că îl utilizează în limita a ceea ce este necesar, adecvat şi proporţional cu sarcinile pe care le au de îndeplinit. Mai mult, autorităţile trebuie să garanteze că, utilizând VIS, nu discriminează solicitanţii şi deţinătorii de viză şi că le respectă demnitatea umană şi integritatea.

Introducerea datelor de către autorităţile responsabile în domeniul vizelor

În cazul în care o cerere este considerată admisibilă conform Codului de vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează dosarul de cerere introducând în VIS o serie de date prevăzute în prezentul regulament, cum ar fi datele personale ale solicitantului şi informaţiile privind călătoria furnizate în formularul de cerere, o fotografie şi amprentele digitale.

În cazul în care s-a luat decizia eliberării vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor adaugă alte date relevante la dosar, inclusiv tipul de viză, teritoriul pe care deţinătorul vizei este autorizat să călătorească, perioada de valabilitate a vizei, numărul de intrări permise pe acest teritoriu şi durata de şedere autorizată.

În cazul în care autoritatea responsabilă în domeniul vizelor reprezentând un alt stat membru suspendă examinarea cererii de viză, precum şi în cazul în care s-a luat decizia refuzului, anulării sau revocării unei vize, sau a prelungirii perioadei sale de valabilitate, trebuie introduse date suplimentare în sistem.

Utilizarea datelor de către autorităţile responsabile în domeniul vizelor şi de către alte autorităţi competente

Autoritatea competentă în domeniul vizelor poate consulta VIS în scopul examinării cererilor şi a deciziilor de eliberare, refuz, prelungire, anulare sau retragere a vizelor sau de reducere a perioadei de valabilitate a acestora. Aceasta este autorizată să efectueze căutări cu ajutorul unora dintre datele incluse în formularul de cerere şi în dosarul de cerere. În cazul în care în urma căutării se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor va primi acces la dosarul de cerere şi la dosarul/dosarele de cerere conexat(e).

Pentru consultările prealabile, statul membru responsabil de examinarea cererii trebuie să transmită cererile de consultare împreună cu numărul acestora la VIS, menţionând statul sau statele membre care trebuie consultate. VIS va transmite cererea statului membru în cauză, iar acesta va transmite răspunsul către VIS, care îl va transmite, la rândul său, statului membru care a formulat cererea.

În scopul raportării şi al elaborării statisticilor, autorităţile responsabile în domeniul vizelor sunt autorizate să consulte date care nu permit identificarea solicitantului.

Autorităţile responsabile cu efectuarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe şi pe teritoriul statelor membre pot efectua căutări în VIS utilizând numărul autocolantului de viză în combinaţie cu amprentele digitale ale deţinătorului vizei. Acestea pot efectua căutări în VIS pentru a verifica identitatea deţinătorilor de viză şi/sau autenticitatea vizelor şi/sau îndeplinirea condiţiilor de intrare, de şedere sau de rezidenţă pe teritoriul statelor membre. În cazul în care, în urma acestor căutări, se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deţinătorul vizei, autorităţile competente pot consulta anumite date din dosarul de cerere.

Pentru a identifica persoanele care ar putea să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condiţiile necesare, autorităţile sunt autorizate să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale. În cazul în care amprentele digitale ale persoanei în cauză nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul acestora rămâne fără rezultat, autorităţile respective pot efectua căutări pe baza numelui, a sexului, a datei şi locului naşterii şi/sau a informaţiilor obţinute din documentul de călătorie. Aceste date pot fi utilizate în combinaţie cu naţionalitatea persoanei în cauză.

Autorităţile competente în domeniul azilului sunt autorizate să efectueze căutări în VIS cu ajutorul datelor privind amprentele digitale, dar numai în scopul stabilirii statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil şi al examinării unei cereri de azil. Cu toate acestea, în cazul în care amprentele digitale ale solicitantului de azil nu pot fi utilizate sau căutarea rămâne fără rezultat, autorităţile pot efectua căutarea pe baza datelor menţionate anterior.

Fiecare dosar de cerere este păstrat în VIS pentru o perioadă de cel mult cinci ani. Doar statul membru responsabil are dreptul să modifice sau să şteargă datele pe care le-a transmis către VIS.

Funcţionare şi responsabilităţi

După o perioadă de tranziţie, în cursul căreia Comisia este responsabilă, autoritatea de administrare devine responsabilă de gestionarea operativă a VIS central şi a interfeţelor naţionale. În plus, aceasta asigură o infrastructură de comunicaţii între cele două entităţi şi răspunde de supravegherea, securitatea şi coordonarea relaţiilor dintre statele membre participante şi furnizorul de servicii. Autoritatea de administrare asigură, de asemenea, că VIS este gestionat în conformitate cu Regulamentul VIS şi că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în sistem.

VIS este conectat la sistemul naţional al fiecărui stat membru prin intermediul interfeţei naţionale din statul membru respectiv. Statele membre participante desemnează o autoritate naţională care este conectată cu interfeţele naţionale şi care autorizează accesul la VIS al autorităţilor competente.

Fiecare stat membru este responsabil de:

 • dezvoltarea, organizarea, gestionarea, funcţionarea şi întreţinerea sistemului său naţional;
 • securitatea datelor înainte şi în cursul transmiterii lor către interfaţa naţională şi, în acest scop, de adoptarea unui plan de securitate;
 • gestionarea şi reglementarea accesului la VIS a personalului din cadrul autorităţilor naţionale competente autorizat în mod corespunzător în conformitate cu prezentul regulament;
 • achitarea cheltuielilor aferente sistemului său naţional.

Datele din VIS nu sunt comunicate unei ţări terţe sau unei organizaţii internaţionale, dacă acest lucru nu este indispensabil pentru a dovedi identitatea resortisanţilor din ţări terţe în cazuri individuale. Comunicarea se face numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii, cu respectarea drepturilor refugiaţilor şi ale persoanelor care solicită protecţie internaţională.

Protecţia datelor

Statul membru responsabil pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţiile privind identitatea şi datele de contact ale autorităţii responsabile cu prelucrarea datelor, scopul prelucrării acestora în VIS, categoriile de destinatari ai datelor, perioada de păstrare şi dreptul de acces, de rectificare şi de ştergere. În plus, statul membru trebuie să informeze persoanele în cauză cu privire la obligaţia sa de a colecta datele. Orice persoană are dreptul de a fi informată cu privire la căile de a intenta o acţiune sau de a depune o plângere în faţa autorităţilor sau a instanţelor judecătoreşti competente din statul membru în cauză, în cazul în care i se refuză dreptul de acces, de rectificare sau de ştergere a datelor care o privesc.

Fiecare stat membru se asigură că o autoritate naţională de supraveghere, înfiinţată în conformitate cu Directiva 95/46/CE, controlează dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal de către statul membru în cauză. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor verifică activităţile autorităţii de administrare.

Începerea activităţii

VIS devine operaţional după finalizarea punerii în aplicare din punct de vedere tehnic a VIS central, a interfeţelor naţionale şi a infrastructurii de comunicare şi după finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS. Statele membre trebuie, de asemenea, să fi adoptat la acea dată măsurile necesare pentru colectarea şi transmiterea datelor, mai întâi la nivelul unei regiuni, şi apoi treptat la nivelul celorlalte regiuni.

Ca instrument Schengen, acest regulament se aplică statelor membre cu excepţia Regatului Unit şi a Irlandei, pentru care nu este obligatoriu. Danemarca a decis să pună în aplicare regulamentul. El se aplică, de asemenea, Islandei, Norvegiei şi Elveţiei.

Termeni-cheie ai actului
 • Date alfanumerice: date constând în litere, cifre, caractere speciale, spaţii şi semne de punctuaţie.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 767/2008

2.9.2008

-

JO L 218 din 13.8.2008

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 810/2009

5.10.2009

-

JO L 243 din 15.9.2009

ACTE CONEXE

Decizia 2010/260/UE a Comisiei din 4 mai 2010 privind planul de securitate pentru funcţionarea Sistemului de informaţii privind vizele [Jurnalul Oficial L 112 din 2.2.2010].

Decizia 2010/49/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a primelor regiuni pentru începerea activităţii Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) [Jurnalul Oficial L 23 din 27.1.2010].

Decizia 2009/876/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare pentru introducerea datelor şi corelarea cererilor, pentru accesarea datelor, pentru modificarea, ştergerea şi ştergerea anticipată a datelor, precum şi pentru ţinerea şi accesarea evidenţelor referitoare la operaţiuni de prelucrare a datelor în Sistemul de Informaţii privind Vizele [Jurnalul Oficial L 315 din 2.12.2009].

Decizia 2009/756/CE a Comisiei din 9 octombrie 2009 de stabilire a specificaţiilor privind rezoluţia şi utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea şi verificarea biometrică în cadrul Sistemului de informaţii privind vizele [Jurnalul Oficial L 270 din 15.10.2009].

Decizia 2009/377/CE a Comisiei din 5 mai 2009 de adoptare a măsurilor de punere în aplicare a mecanismului de consultare şi a altor proceduri menţionate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) [Jurnalul Oficial L 117 din 12.5.2009].
Măsurile de punere în aplicare în ceea ce priveşte consultările şi solicitările de documente prin intermediul VIS sunt stabilite în anexa la această decizie. În prezent, reţeaua de consultare Schengen (VISION) este utilizată ca reţea de comunicare în vederea consultării datelor privind vizele. După ce VIS devine funcţional, mecanismul VIS Mail poate fi utilizat în paralel pentru transmiterea mesajelor:

 • privind cooperarea consulară;
 • privind solicitările de documente justificative asociate unei cereri;
 • privind date eronate care au fost prelucrate în VIS;
 • privind dobândirea de către solicitant a cetăţeniei unui stat membru.

După ce toate oficiile de eliberare a vizelor Schengen vor fi conectate la VIS, mecanismul VIS Mail devine singura reţea de comunicare prin intermediul căreia se vor putea schimba mesaje prin infrastructura VIS.

Ultima actualizare: 22.04.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii