RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


VIS-verordening

De VIS-verordening stelt het doel, de functies van en de verantwoordelijkheden voor het visuminformatiesysteem (VIS) vast. Zij bevat de voorwaarden en de procedures voor de uitwisseling van visuminformatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) en geassocieerde landen die het gemeenschappelijk visumbeleid toepassen, teneinde de behandeling van aanvragen van visa voor kort verblijf en de beslissingen om visa te verlengen, nietig te verklaren of in te trekken alsook controles van visa en het natrekken en identificeren van aanvragers en houders van visa gemakkelijker te maken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het visuminformatiesysteem (VIS) heeft ten doel de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visumbeleid, de consulaire samenwerking en de raadpleging tussen centrale visumautoriteiten te verbeteren door:

 • de visumaanvraagprocedures te vereenvoudigen;
 • “visumshopping” te voorkomen;
 • fraude beter te bestrijden;
 • controles aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen en op het grondgebied van de deelnemende landen te vergemakkelijken;
 • te helpen met de identificatie van personen die niet aan de voorwaarden voldoen om het grondgebied van een deelnemend land te betreden, er te verblijven of zich er te vestigen;
 • de tenuitvoerlegging van de Dublin II-verordening te vergemakkelijken voor de vaststelling van de EU-lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek van een onderdaan van een derde land en voor de daadwerkelijke behandeling van het verzoek in kwestie;
 • bij te dragen aan het voorkomen van bedreigingen van de binnenlandse veiligheid in de EU-lidstaten.

In bepaalde gevallen mogen de nationale autoriteiten en Europol toegang vragen tot gegevens die in het VIS zijn ingevoerd om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken. De procedures voor een dergelijke raadpleging zijn vastgesteld in Besluit 2008/633/JBZ van de Raad. Deze raadplegingen geschieden via centrale toegangspunten in de deelnemende landen en bij Europol, die verzoeken controleren en toezien op de naleving van het voornoemde besluit.

Alleen de volgende categorieën gegevens worden in het VIS opgeslagen:

 • alfanumerieke gegevens * betreffende de aanvrager en de aangevraagde, afgegeven, geweigerde, nietig verklaarde, ingetrokken of verlengde visa;
 • foto’s;
 • vingerafdrukgegevens;
 • koppelingen naar andere visumaanvragen en de aanvraagdossiers van personen die samen reizen.

De toegang tot het VIS:

 • om gegevens in te voeren, te wijzigen of te verwijderen, is uitsluitend toegestaan aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de visumautoriteiten;
 • om gegevens te raadplegen, is, voor zover die gegevens vereist zijn voor de uitvoering van hun taken, uitsluitend toegestaan aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de visumautoriteiten en van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de controles aan doorlaatposten aan de buitengrenzen, immigratiecontroles en asiel.

De autoriteiten die toegang hebben tot het VIS moeten erop toezien dat het gebruik noodzakelijk, aangewezen en evenredig is in verhouding tot de uitvoering van hun taken. Bovendien moeten zij er bij het gebruik van het VIS op toezien dat aanvragers en visumhouders niet worden gediscrimineerd en dat hun menselijke waardigheid en integriteit worden gerespecteerd.

Invoering van gegevens door de visumautoriteiten

Wanneer een aanvraag overeenkomstig de visumcode ontvankelijk wordt verklaard, stelt de visumautoriteit het aanvraagdossier op door een aantal in deze verordening genoemde gegevens in het VIS in te voeren, zoals de op het aanvraagformulier vermelde identiteits- en reisgegevens, een foto en vingerafdrukken.

Wanneer de beslissing om het visum af te geven is genomen, voegt de visumautoriteit daar andere relevante gegevens aan toe, zoals het soort visum, het grondgebied waarop de houder van het visum zich mag ophouden, de geldigheidsduur, het aantal toegestane binnenkomsten op het grondgebied en de toegestane verblijfsduur.

Voorts dienen bijkomende gegevens te worden ingevoerd bij afbreking van de behandeling van een aanvraag indien de visumautoriteit een andere lidstaat vertegenwoordigt en in geval van weigering, nietigverklaring of intrekking van een visum of bij verlenging van de geldigheidsduur van een visum.

Gebruik van gegevens door de visum- en andere bevoegde autoriteiten

De bevoegde visumautoriteit mag het VIS raadplegen voor de behandeling van visumaanvragen en met het oog op het nemen van beslissingen om een visum af te geven, te weigeren, te verlengen, nietig te verklaren of in te trekken of om de geldigheidsduur van een visum te verkorten. Zij is gemachtigd om nasporingen te verrichten aan de hand van bepaalde op het aanvraagformulier en in het aanvraagdossier vermelde gegevens. Indien bij het onderzoek blijkt dat in het VIS gegevens betreffende de aanvrager zijn opgeslagen, krijgt de visumautoriteit toegang tot het aanvraagdossier in kwestie alsook tot de daaraan gekoppelde aanvraagdossiers.

Met het oog op een voorafgaande raadpleging moet het land dat bevoegd is om de aanvraag te behandelen verzoeken om raadpleging met het nummer van de aanvraag naar het VIS zenden, met vermelding van het land of de landen die het wil raadplegen. Het VIS zendt het verzoek door naar de betrokken landen, die hun antwoord meedelen aan het VIS, dat dit op zijn beurt doorzendt naar het land waarvan het verzoek uitgaat.

De visumautoriteiten mogen voor verslagen en statistieken gegevens raadplegen aan de hand waarvan de identiteit van de aanvrager niet kan worden vastgesteld.

De autoriteiten die bevoegd zijn om controles aan de buitengrenzen en op het grondgebied van de deelnemende landen te verrichten, hebben met het nummer van de visumsticker en vingerafdrukken toegang tot het VIS. Zij mogen het VIS raadplegen om de identiteit van de persoon en/of de echtheid van het visum te controleren en/of na te gaan of de persoon voldoet aan de voorwaarden om het grondgebied van de deelnemende landen te betreden, er te verblijven of zich er te vestigen. Indien op basis van deze nasporingen in het VIS gegevens over de visumhouder worden gevonden, mogen de betrokken autoriteiten bepaalde gegevens in het aanvraagdossier raadplegen.

Om de identiteit van een persoon die mogelijk niet of niet meer aan de voorwaarden voldoet te controleren, hebben de bevoegde autoriteiten toegang tot het systeem voor zoekopdrachten op basis van vingerafdrukgegevens. Indien de vingerafdrukken van de persoon in kwestie niet kunnen worden gebruikt of de zoekopdracht met de vingerafdrukken geen resultaat oplevert, mogen de betrokken autoriteiten het VIS doorzoeken aan de hand van zijn naam, geslacht, datum en plaats van geboorte en/of gegevens van het reisdocument. Deze mogen in combinatie met de nationaliteit van de persoon worden gebruikt.

Asielautoriteiten hebben uitsluitend toegang tot het VIS voor zoekopdrachten aan de hand van vingerafdrukgegevens om vast te kunnen stellen welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag en om een asielaanvraag te behandelen. Indien de vingerafdrukken van de asielzoeker niet kunnen worden gebruikt of indien de zoekopdracht niets oplevert, mogen de autoriteiten nasporingen doen op basis van de hierboven vermelde gegevens.

Elk aanvraagdossier wordt gedurende maximaal vijf jaar in het VIS opgeslagen. Enkel het verantwoordelijke land heeft het recht om naar het VIS gezonden gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Beheer en verantwoordelijkheden

Na een overgangsperiode, tijdens welke de Commissie de leiding heeft, is de beheersautoriteit verantwoordelijk voor het operationele beheer van het centrale VIS en de nationale interfaces. Bovendien wordt de beheersautoriteit belast met het toezicht, de beveiliging en de coördinatie van de betrekkingen tussen de deelnemende landen en de dienstverlener met betrekking tot de communicatiestructuur tussen het centrale VIS en de nationale interfaces. De beheersautoriteit zorgt er ook voor dat het VIS overeenkomstig deze VIS-verordening gebruikt wordt en dat uitsluitend naar behoren gemachtigd personeel toegang heeft tot de in het VIS verwerkte gegevens.

Het VIS is met het nationale systeem van elk deelnemend land verbonden via de nationale interfaces van deze landen. De deelnemende landen wijzen een nationale autoriteit aan die wordt aangesloten op de nationale interfaces en die de bevoegde autoriteiten toegang geeft tot het VIS.

Elk land is verantwoordelijk voor:

 • de ontwikkeling, de organisatie, het beheer, de exploitatie en het onderhoud van zijn nationaal systeem;
 • de beveiliging van de gegevens vóór en tijdens de verzending ervan naar zijn nationale interface en stelt daartoe een veiligheidsplan op;
 • het beheer en de regelingen waardoor naar behoren gemachtigde personeelsleden van de bevoegde nationale autoriteiten toegang krijgen tot het VIS overeenkomstig deze verordening;
 • de kosten die betrekking hebben op de systemen.

Gegevens uit het VIS mogen niet aan derde landen of internationale organisaties worden doorgegeven, tenzij dit in individuele gevallen absoluut noodzakelijk is om de identiteit van onderdanen van een derde land vast te stellen. De gegevens mogen worden doorgegeven indien aan een reeks voorwaarden is voldaan en de rechten van vluchtelingen en personen die om internationale bescherming verzoeken, onverlet worden gelaten.

Gegevensbescherming

Het verantwoordelijke land stelt de betrokken personen in kennis van de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, het doel van de verwerking van de gegevens in het VIS, de categorieën ontvangers van de gegevens, de bewaringstermijn van de gegevens en het recht om de gegevens te raadplegen, te corrigeren en te verwijderen. Het land dient de betrokken personen er ook op te wijzen dat het verplicht is de gegevens te verzamelen. Alle personen hebben recht op informatie over het instellen van een rechtsvordering of het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteit of rechter van het betrokken land indien hij/zij het recht op toegang tot of het recht op correctie of verwijdering van op hem/haar betrekking hebbende gegevens werd geweigerd.

Elke EU-lidstaat dient ervoor te zorgen dat een overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG ingestelde nationale toezichthoudende autoriteit waakt over de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door die lidstaat. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming oefent toezicht uit op de werkzaamheden van de beheersautoriteit.

Begin van de werkzaamheden

Het VIS wordt operationeel zodra de technische uitvoering van het centrale VIS, de nationale interfaces en de communicatie-infrastructuur is voltooid en het VIS uitgebreid is getest. De deelnemende landen dienen ook de nodige maatregelen getroffen te hebben voor het verzamelen en toezenden van gegevens in een eerste regio, waarna het systeem geleidelijk zal worden ingevoerd in andere regio’s.

Als Schengeninstrument is deze verordening van toepassing op de EU-lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waarvoor deze verordening niet bindend is. Denemarken heeft beslist de verordening ten uitvoer te leggen. De verordening is ook van toepassing op IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Sleutelbegrippen
 • Alfanumerieke gegevens: gegevens weergegeven door letters, cijfers, speciale karakters, spaties en leestekens.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 767/2008

2.9.2008

-

L 218 van 13.8.2008

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 810/2009

5.10.2009

-

L 243 van 15.9.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/260/EU van de Commissie van 4 mei 2010 betreffende het beveiligingsplan voor de werking van het Visuminformatiesysteem [Publicatieblad L 112 van 2.2.2010].

Beschikking 2010/49/EG van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van de eerste regio’s waar de werkzaamheden van het Visuminformatiesysteem (VIS) beginnen [Publicatieblad L 23 van 27.1.2010].

Beschikking 2009/876/EG van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van technische uitvoeringsmaatregelen betreffende de invoer van gegevens en de koppeling van aanvragen, de toegang tot gegevens, de wijziging, verwijdering en vervroegde verwijdering van gegevens, alsmede de registratie van gegevensverwerkende handelingen en de toegang tot de aldus geregistreerde informatie in het Visuminformatiesysteem [Publicatieblad L 315 van 2.12.2009].

Beschikking 2009/756/EG van de Commissie van 9 oktober 2009 tot vaststelling van specificaties voor de resolutie en het gebruik van vingerafdrukken voor biometrische identificatie en verificatie in het Visuminformatiesysteem [Publicatieblad L 270 van 15.10.2009].

Beschikking 2009/377/EG van de Commissie van 5 mei 2009 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het raadplegingsmechanisme en de andere procedures bedoeld in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) [Publicatieblad L 117 van 12.5.2009].
De uitvoeringsmaatregelen voor raadplegingen en verzoeken om documenten via het VIS zijn vastgesteld in de bijlage van deze beschikking. Momenteel wordt het Schengenraadplegingsnetwerk (VISION) als communicatienetwerk gebruikt voor raadplegingen met betrekking tot visa. Zodra het VIS operationeel wordt, kan gelijktijdig ook het VIS-mailmechanisme worden gebruikt om berichten te verzenden:

 • betreffende consulaire samenwerking;
 • betreffende verzoeken om documenten ter staving van aanvragen;
 • om aan te geven dat onjuiste gegevens in het VIS zijn verwerkt;
 • om aan te geven dat de aanvrager de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft verworven.

Wanneer alle posten voor de afgifte van Schengenvisa op het VIS zijn aangesloten, zal het VIS-mailmechanisme het enige communicatienetwerk zijn voor de uitwisseling van gegevens via het VIS.

Laatste wijziging: 22.04.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven