RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kodex om Schengengränserna

Genom denna förordning omarbetas den gällande lagstiftningen om gränskontroll. Syftet är att förbättra den rättsliga komponenten av politiken för gemensam förvaltning av gränserna genom att ytterligare precisera bestämmelserna om passage av de yttre gränserna samt återinföra kontroller vid de inre gränserna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [Se ändringsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning omfattar varje person som passerar den inre * eller yttre * gränsen till ett EU-land.

Yttre gränser

De yttre gränserna får passeras endast vid gränsövergångsställen och under fastställda öppethållandetider.

Tredjelandsmedborgare och andra personer som åtnjuter rätt till fri rörlighet inom EU (t.ex. familjemedlemmar till en EU-medborgare) underkastas en minimikontroll när de passerar en yttre gräns. Minimikontrollen utförs för att fastställa deras identitet utifrån deras resehandlingar, och den består av en enkel och snabb undersökning av giltigheten hos resehandlingen och förekomsten av tecken på förfalskning. Tredjelandsmedborgare ska underkastas noggranna kontroller som omfattar kontroll av villkoren för inresa, däribland kontroll i Informationssystemet för viseringar (VIS), och i förekommande fall av handlingar som ger tillstånd till vistelse och utövande av yrkesverksamhet.

För vistelse som inte överstiger tre månader under en sexmånadersperiod ska tredjelandsmedborgare

  • inneha en resehandling,
  • inneha giltig visering, om sådan krävs,
  • styrka syftet med sin avsedda vistelse och ha tillräckliga medel för sitt uppehälle,
  • inte ha en registrering på sig i Schengeninformationssystemet (SIS) i syfte att nekas inresa,
  • inte anses utgöra en risk för något av EU-ländernas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.

Om tredjelandsmedborgare inte uppfyller dessa villkor nekas de inresa till medlemsländernas territorium, om inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser (till exempel humanitära skäl).

Tredjelandsmedborgares handlingar stämplas systematiskt vid in- och utresan. Om resehandlingen saknar inresestämpel kan det antas att innehavaren inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för vistelsens varaktighet. Tredjelandsmedborgaren har dock rätt att på något trovärdigt sätt visa att han eller hon har uppfyllt de villkor som gäller för varaktigheten av en kortare vistelse, t.ex. genom färdbiljetter eller handlingar som styrker att han eller hon vistats utanför EU-ländernas territorium).

Gränskontrollen * utförs av gränskontrolltjänstemän *. De ska vid sin tjänsteutövning fullt ut respektera människans värdighet och får inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

EU-länderna ska sätta in lämplig personal i tillräckligt antal och tillräckliga resurser för att säkerställa en effektiv, hög och enhetlig nivå på kontrollen * vid sina yttre gränser. De ska säkerställa att gränskontrolltjänstemännen är specialiserade och vederbörligen utbildade. EU-länderna ska bistå varandra för genomförande av en effektiv gränskontroll. Det operativa samarbetet samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU-ländernas yttre gränser (FRONTEX).

Inre gränser

Oavsett nationalitet får alla personer passera de inre gränserna vid vilket gränsövergångsställe som helst, utan att någon in- och utresekontroll genomförs. Polisen får göra kontroller i gränsområdena, på samma sätt som i övriga delar av territoriet, på villkor att dessa inte har samma verkan som gränskontroller.

EU-länderna måste undanröja alla hinder för ett smidigt trafikflöde vid gränsövergångsställena.

Om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten får ett EU-land i undantagsfall återinföra gränskontroll vid sina inre gränser under en begränsad tidsperiod på högst trettio dagar. Om ett EU-land planerar att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna ska det så snart som möjligt meddela övriga EU-länder och kommissionen detta. Europaparlamentet ska också underrättas.

Samråd mellan EU-länder och kommissionen ska äga rum minst femton dagar före den dag då det är planerat att gränskontrollerna ska återinföras, i syfte att organisera ett ömsesidigt samarbete och undersöka om åtgärderna står i proportion till de händelser som givit upphov till återinförandet av gränskontrollerna. Beslutet om att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna ska fattas på ett öppet sätt och allmänheten ska fullt ut informeras om beslutet, om det inte föreligger tvingande säkerhetsskäl för att inte göra detta.

I undantagsfall, om hänsyn till ett EU-lands allmänna ordning eller den inre säkerheten så kräver, får det berörda EU-landet omedelbart återinföra gränskontrollen vid de inre gränserna. De underrättar sedan övriga EU-länder och kommissionen om sitt beslut.

Bakgrund

I kommissionens meddelande av den 7 maj 2002 om den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna definierades fem centrala inslag för en gemensam politik, däribland upprättandet av en gemensam lagstiftningskorpus. Det planerades att handboken för kontroll av de yttre gränserna skulle omarbetas i samband med inrättandet av detta regelverk. Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 uppmanades kommissionen att snarast lägga fram ett förslag till omarbetningen.

Denna förordning upphäver artikel 2 till 8 i konventionen som införde Schengenavtalet den 14 juni 1985 och den gemensamma manualen om yttre gränser.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Inre gränser: EU-ländernas gemensamma landgränser (inklusive flod- och insjögränser), EU-ländernas flygplatser (för inrikesflyg), EU-ländernas kust-, flod- och insjöhamnar (för reguljära färjeförbindelser).
  • Yttre gränser: EU-ländernas landgränser (inklusive flod- och insjögränser), sjögränser samt flygplatser och flod-, kust- och insjöhamnar, såvida de inte räknas som inre gränser.
  • Gränskontroll: verksamhet vid en gräns, som utan hänsyn till andra skäl enbart bedrivs som svar på en avsikt att passera gränsen och som består av in- och utresekontroller och gränsövervakning.
  • In- och utresekontroller: kontroller vid gränsövergångsställen för att säkerställa att personer, deras transportmedel och föremål i deras besittning kan tillåtas att resa in i EU-staternas territorium eller att lämna det.
  • Gränskontrolltjänsteman: en offentlig tjänsteman som i enlighet med nationell lagstiftning tjänstgör vid ett gränsövergångsställe eller längs gränsen eller i omedelbar närhet av en sådan gräns och som utför gränskontroll.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 562/2006

13.10.2006

-

EUT L 105, 30.4.2006

Ändringsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 296/2008

10.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008

Förordning (EG) nr 81/2009

24.2.2009

-

EUT L 35, 4.2.2009

Förordning (EG) nr 810/2009

5.10.2009

-

EUT L 243, 15.9.2009

Förordning (EU) nr 265/2010

5.4.2010

-

EUT L 85, 31.3.2010

ÄNDRING AV BILAGOR

Bilaga V, del A – Förfaranden för nekad inresa vid gränsen:
Förordning (EG) nr 810/2009 [Europeiska unionens officiella tidning L 243, 15.9.2009].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2010/252/EU av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna vad gäller övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [Europeiska unionens officiella tidning L 111, 4.5.2010].

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om tillämpningen av bestämmelserna om stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar i artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [COM(2009) 489 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 23.04.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början