RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kodeks graniczny Schengen

Niniejsze rozporządzenie zmienia istniejące prawodawstwo w zakresie poddawania osób przekraczających granice wewnętrzne odprawom granicznym. Zgodnie z zamierzeniami rozporządzenie ma poprawić część legislacyjną zintegrowanej polityki zarządzania granicami poprzez ustanowienie zasad dotyczących przekraczania granic zewnętrznych i ponownego wprowadzenia odpraw na granicach wewnętrznych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich osób przekraczających wewnętrzne * lub zewnętrzne * granice kraju Unii Europejskiej (UE).

Granice zewnętrzne

Granice zewnętrzne można przekraczać tylko na przejściach granicznych podczas ustalonych godzin otwarcia.

Przekraczając granicę zewnętrzną, obywatele Unii Europejskiej (UE) i inne osoby korzystające z prawa do swobodnego przepływu osób na terytorium UE (jak członkowie rodziny obywatela UE) są poddawani minimalnej odprawie. Ta minimalna odprawa ma na celu ustalenie ich tożsamości na podstawie dokumentów podróży i obejmuje szybką i prostą weryfikację ważności dokumentów oraz obecności śladów ich sfałszowania lub podrobienia. Obywatele państw nienależących do UE są poddawani szczegółowym odprawom. Taka szczegółowa odprawa polega na weryfikacji warunków regulujących wjazd, z uwzględnieniem weryfikacji w wizowym systemie informacyjnym (VIS), oraz – w stosownych przypadkach – dokumentów pobytowych i umożliwiających prowadzenie działalności zawodowej.

W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym obywatel państwa trzeciego:

  • musi posiadać ważny dokument podróży,
  • musi posiadać ważną wizę, gdy jest wymagana,
  • musi uzasadnić cel planowanego pobytu i posiadać wystarczające środki utrzymania,
  • nie może posiadać wpisów w systemie informacyjnym Schengen (SIS) w celu odmowy wjazdu,
  • nie może być uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych w krajach UE.

Jeżeli powyższe warunki nie zostały spełnione, następuje odmowa wjazdu na terytorium UE, chyba że mają zastosowanie przepisy specjalne (np. zezwolenie na wjazd ze względów humanitarnych).

Dokumenty podróży obywateli krajów nienależących do UE muszą być systematycznie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe. Jeżeli dokument nie został opatrzony stemplem przy wjeździe, można domniemywać, że posiadacz nie spełnia lub przestał spełniać warunki pobytu. Jednak obywatel państwa nienależącego do UE może przedstawić wszelkie wiarygodne dowody, takie jak bilety podróżne lub dowody jego obecności poza terytorium państw członkowskich, że spełnia on warunki dotyczące czasu trwania pobytu krótkoterminowego.

Odprawy graniczne * przeprowadzane są przez straż graniczną *. Straż graniczna ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki w sposób zapewniający pełne poszanowanie godności osoby ludzkiej. Niedopuszczalne jest dyskryminowanie osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Kraje UE muszą rozmieścić odpowiednią liczbę personelu i wielkość zasobów, aby zapewnić jednolity poziom kontroli * na granicach zewnętrznych. Muszą również zagwarantować, że straż graniczną stanowią wyspecjalizowani i odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści. Kraje UE pomagają sobie wzajemnie w skutecznej realizacji kontroli granicznej. Współpracę operacyjną koordynuje Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE (FRONTEX).

Granice wewnętrzne

Każda osoba, bez względu na narodowość, może przekroczyć granice wewnętrzne na dowolnym przejściu granicznym bez przechodzenia przez odprawę. Policja może wykonywać swoje uprawnienia w strefach przygranicznych w ten sam sposób, co na pozostałym terytorium kraju, pod warunkiem że nie są one równoważne z dokonywaniem odpraw granicznych.

Kraje UE muszą usunąć wszelkie przeszkody, aby zapewnić płynny przepływ ruchu na drogach przechodzących przez przejścia graniczne na granicach wewnętrznych.

Jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, UE może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych na czas ograniczony, w zasadzie, do trzydziestu dni. Jeżeli takie kontrole mają być wprowadzone, konieczne jest jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie innych krajów UE oraz Komisji. Należy poinformować także Parlament Europejski.

Na co najmniej piętnaście dni przed planowaną datą przywrócenia kontroli granicznej mają miejsce konsultacje pomiędzy krajami UE i Komisją w celu zorganizowania wzajemnej współpracy i zbadania proporcjonalności środków w stosunku do zdarzeń stanowiących podstawę dla przywrócenia kontroli granicznej. Decyzja o przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych musi być podjęta z zachowaniem przejrzystości i podana w pełni do wiadomości opinii publicznej, o ile nie istnieją nadrzędne powody związane z bezpieczeństwem, przemawiające za odstąpieniem od tej zasady.

W wyjątkowych okolicznościach kraj UE może przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych w trybie natychmiastowym, jeżeli wymagają tego względy porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. Inne kraje UE oraz Komisja muszą być niezwłocznie powiadomione o tym fakcie.

Kontekst

Komunikat Komisji z dnia 7 maja 2002 r. na temat zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) określa pięć podstawowych komponentów wspólnej polityki, w tym ustanowienie wspólnego korpusu legislacyjnego. Miał on zawierać przerobioną wersję Wspólnego podręcznika w sprawie granic zewnętrznych. Rada Europy podczas posiedzenia w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. zaprosiła Komisję do jak najszybszego przedstawienia wniosków w sprawie wspomnianego przerobienia Wspólnego podręcznika.

Niniejsze rozporządzenie uchyla art. 2 do 8 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. oraz Wspólny podręcznik w sprawie granic zewnętrznych.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Granice wewnętrzne: wspólne granice lądowe krajów UE, w tym granice na rzekach i jeziorach, porty lotnicze przeznaczone do lotów wewnętrznych, porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach służące do regularnych połączeń promowych.
  • Granice zewnętrzne: granice lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, oraz granice morskie krajów UE, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem że nie stanowią one granic wewnętrznych.
  • Kontrola graniczna: działania podejmowane na granicy wyłącznie w odpowiedzi na zamiar przekroczenia tej granicy, składające się z odprawy granicznej oraz ochrony granicy.
  • Odprawa graniczna: czynności kontrolne przeprowadzane na przejściach granicznych w celu zapewnienia, że można zezwolić na wjazd lub wyjazd osób, w tym ich środków transportu oraz przedmiotów będących w ich posiadaniu, na lub z terytorium krajów UE.
  • Straż graniczna: każdy funkcjonariusz publiczny wyznaczony, zgodnie z prawem krajowym, do pełnienia obowiązków służbowych na przejściu granicznym lub na odcinku granicy, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tej granicy, który realizuje zadania w zakresie kontroli granicznej.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

13.10.2006

Dz.U. L 105 z 13.4.2006

Akt(y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 296/2008

10.4.2008

Dz.U. L 97 z 9.4.2008

Rozporządzenie (WE) nr 81/2009

24.2.2009

Dz.U. L 35 z 4.2.2009

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009

5.10.2009

Dz.U. L 243 z 15.9.2009

Rozporządzenie (UE) nr 265/2010

5.4.2010

Dz.U. L 85 z 31.3.2010

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik V, część A – Procedury odmowy wjazdu na granicy
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 [Dz.U. L 243 z 15.9.2009].

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady nr 2010/252/UE z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. L 111 z 4.5.2010].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funkcjonowania przepisów dotyczących stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich zgodnie z art. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [COM(2009) 489 wersja ostateczna –nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony