RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schengeni határ-ellenőrzési kódex

Ez a rendelet módosítja a személyek határátkelőhelyeken történő ellenőrzésére vonatkozó, meglévő jogszabályokat. Rendeltetése, hogy a külső határokon történő átkelésre vonatkozó szabályok meghatározásán, illetve a belső határokon végzett ellenőrzések visszaállításán keresztül javítsa az integrált határ-ellenőrzési politika jogalkotási oldalát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet minden olyan személyre alkalmazandó, aki átkel az Európai Unió (EU) valamely tagállamának belső * vagy külső * határán.

Külső határok

A külső határokat csak a határátkelőhelyeken és azok hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet átlépni.

A külső határon történő átkeléskor az Európai Unió (EU) polgárait és más olyan személyeket, akik az EU-n belül a szabad mozgás jogával rendelkeznek (például az uniós polgárok családtagjait) minimum-ellenőrzésnek kell alávetni. A minimum-ellenőrzés célja a személyazonosság megállapítása a be- vagy felmutatott úti okmányok alapján. Ez az okmányok gyors és egyszerű ellenőrzéséből áll, valamint annak ellenőrzésére is sor kerül, hogy találhatóak-e rajtuk hamisításra utaló jelek. Az EU-n kívüli országok állampolgárait be- és kiutazáskor alapos ellenőrzésnek kell alávetni. Ennek keretében a beutazási feltételeknek – egyebek mellett a vízuminformációs rendszer (VIS) segítségével történő – vizsgálatára, valamint adott esetben a tartózkodást és jövedelemszerző tevékenység folytatását engedélyező okmányoknak az ellenőrzésére kerül sor.

Hat hónapon belül három hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén az EU-n kívüli ország állampolgárának:

  • érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie;
  • szükség esetén érvényes vízummal kell rendelkeznie;
  • igazolnia kell a tervezett tartózkodás célját, és megfelelő anyagi fedezettel kell rendelkeznie;
  • nem szabad beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt állnia a Schengeni Információs Rendszerben (SIS-ben);
  • nem szabad veszélyt jelentenie az EU-tagállamok közrendjére, belső biztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, meg kell tagadni a területre való beléptetést, kivéve, ha különös rendelkezések alkalmazandók (pl. humanitárius okokból).

Az EU-n kívüli országok állampolgárainak úti okmányait mind a belépéskor, mind pedig a kilépéskor rendszeresen bélyegezni kell. Amennyiben az úti okmányban nem szerepel a beléptetőbélyegző lenyomata, az illetékes nemzeti hatóságok vélelmezhetik, hogy az úti okmány birtokosa nem vagy már nem felel meg az adott tagállamban való tartózkodásra vonatkozó feltételeknek. Az EU-n kívüli ország állampolgára azonban hitelt érdemlő módon – például utazási jegy vagy a tagállamok területén kívül való tartózkodásának bizonyítására alkalmas eszköz útján – bizonyíthatja, hogy betartotta a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket.

A határforgalom-ellenőrzéseket * a határőrök * végzik. A határőrök a feladataik ellátása során kötelesek az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartani, és tilos számukra a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetése.

Az EU-tagállamok megfelelő létszámú személyi állományt és elegendő számú eszközt alkalmaznak, hogy a külső határokon történő ellenőrzéseket oly módon hajtsák végre, amely hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzést * biztosít. Biztosítják, hogy a határőrök szakképzett és megfelelően kiképzett szakemberek legyenek. Az EU-tagállamok segítik egymást az eredményes határellenőrzés érdekében. Az operatív együttműködést a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (a FRONTEX) koordinálja.

Belső határok

A belső határokat bármely ponton át lehet lépni anélkül, hogy személyellenőrzésre kerülne sor, függetlenül az adott személy állampolgárságától. A rendőrség a határ menti területeken is ugyanúgy gyakorolhatja hatáskörét, mint az ország területének bármely más részén, feltéve, hogy fellépése nem minősül a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmúnak.

Az EU-tagállamok a belső határokon megszüntetik a közúti határátkelőhelyeken zajló folyamatos forgalom valamennyi akadályát.

Az EU-tagállamok a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén elvileg korlátozott, legfeljebb 30 napos időtartamra, kivételesen visszaállíthatják az ellenőrzést a belső határaikon. Ha a határellenőrzés visszaállítására kerül sor, a többi EU-tagállamot és a Bizottságot erről a lehető leghamarabb tájékoztatni kell, csakúgy, mint az Európai Parlamentet.

A határellenőrzés visszaállításának tervezett időpontja előtt legalább tizenöt nappal az EU-tagállamok és a Bizottság közötti konzultációra kerül sor, hogy megszervezzék a kölcsönös együttműködést, valamint megvizsgálják, hogy az intézkedések arányban állnak-e az ellenőrzés visszaállítására okot adó eseményekkel. A belső határokon történő határellenőrzés visszaállítására vonatkozó döntést átlátható módon kell meghozni, és erről a nyilvánosságot teljes mértékben tájékoztatni kell, kivéve, ha nyomós biztonsági indokok támasztják alá az ezzel ellenkező lépést.

Kivételes körülmények között az érintett EU-tagállamok a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén is visszaállíthatják az ellenőrzést a belső határaikon. A többi EU-tagállamot és a Bizottságot ennek megfelelően tájékoztatni kell.

Háttér

A Bizottság 2002. május 7-én közzétett, a külső határok integrált ellenőrzéséről (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) szóló közleményében az e területre vonatkozó közös politikának öt lényegi összetevőjét nevezte meg; ezek között szerepelt a közös jogszabályok létrehozása is. Az elképzelések között ennek részeként szerepelt a külső határokról szóló Közös kézikönyv átdolgozása is. Az Európai Tanács 2003. június 19–20-i theszaloniki ülésén felkérte a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő javaslatokat erre az átdolgozásra vonatkozóan.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 2–8. cikkét, valamint a külső határokról szóló Közös kézikönyvet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Belső határok: az EU-tagállamok közös szárazföldi határai (beleértve az álló- vagy folyóvizeken áthaladó határokat is), belső légi járatok indítására és fogadására szolgáló repülőterei, valamint tengeri, folyami és tavi kikötői, amelyek rendszeres kompjárat céljára szolgálnak.
  • Külső határok: az EU-tagállamok szárazföldi határai, beleértve az álló- vagy folyóvizeken áthaladó határokat, tengeri határokat és repülőtereket, folyami, tengeri és tavi kikötőket, amennyiben ezek nem belső határok.
  • Határellenőrzés: a határon végzett, a határforgalom-ellenőrzésből és határőrizetből álló tevékenység, kizárólag a határ átlépésére irányuló szándék vagy az átlépés esetén.
  • Határforgalom-ellenőrzés: a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzés annak megállapítására, hogy a személyek – beleértve az azok birtokában lévő közlekedési eszközöket és tárgyakat – beléptethetőek-e az EU-tagállamok területére, illetve elhagyhatják-e azt.
  • Határőr: olyan tisztviselő, aki a nemzeti joggal összhangban a határátkelőhelyen, az államhatáron vagy az államhatár közvetlen közelében teljesít szolgálatot, és aki határ-ellenőrzési feladatokat végez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
562/2006/EK rendelet

2006.10.13.

HL L 105., 2006.4.13.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
296/2008/EK rendelet

2008.4.10.

HL L 97., 2008.4.9.

81/2009/EK rendelet

2009.2.24.

HL L 35., 2009.2.4.

810/2009/EK rendelet

2009.10.5.

HL L 243., 2009.9.15.

265/2010/EK rendelet

2010.4.5.

HL L 85., 2010.3.31.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSA

V. melléklet, A. rész – A beléptetés megtagadására vonatkozó eljárások:
810/2009/EK rendelet [Hivatalos Lap L 243., 2009.9.15.].

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2010/252/EU határozata (2010. április 26.) a külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről [Hivatalos Lap L 111., 2010.5.4.].

A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2009. szeptember 21.) a harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkével összhangban történő bélyegzéséről szóló rendelkezések működéséről [COM(2009) 489 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 23.04.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére