RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schengenin rajasäännöstö

Tällä asetuksella muutetaan voimassa olevaa säännöstöä, joka koskee rajoilla tehtäviä henkilötarkastuksia. Tarkoituksena on kehittää ulkorajojen yhdennettyä valvontaa koskevan politiikan lainsäädännöllistä osiota vahvistamalla ulkorajojen ylittämistä ja sisärajavalvonnan palauttamista koskevat säännöt.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion ulko- * tai sisärajan * ylittäviin henkilöihin.

Ulkorajat

Ulkorajat voidaan ylittää ainoastaan rajanylityspaikoista niiden vahvistettuina aukioloaikoina.

Ulkorajoja ylittäville Euroopan unionin (EU) kansalaisille ja muille henkilöille, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa (esimerkiksi EU:n kansalaisen perheenjäsenille), tehdään vähimmäistarkastus. Vähimmäistarkastuksessa todetaan matkustajan henkilöllisyys matkustusasiakirjoista sekä selvitetään nopeasti ja yksinkertaisesti matkustusasiakirjan voimassaolo ja se, onko siinä väärentämiseen viittaavia merkkejä. Kolmansien maiden kansalaisille tehdään perusteellinen tarkastus. Sen yhteydessä tutkitaan maahantuloedellytysten täyttyminen, joka varmistetaan myös viisumitietojärjestelmästä (VIS), sekä tarvittaessa asiakirjat, joiden nojalla henkilöllä on oikeus oleskella jäsenvaltioiden alueella ja harjoittaa siellä ammattitoimintaa.

Oleskelun kestäessä enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana kolmannen maan kansalaisen on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • hänellä on voimassa oleva matkustusasiakirja
  • hänellä on voimassa oleva viisumi, mikäli se vaaditaan
  • hän näyttää toteen suunnitellun oleskelun tarkoituksen ja hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat
  • häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS)
  • hänen ei katsota vaarantavan EU:n jäsenvaltioiden yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita.

Jos kolmannen maan kansalainen ei täytä näitä edellytyksiä, pääsy jäsenvaltion alueelle evätään, ellei erityissäännöksistä (kuten humanitaarisista syistä) muuta johdu.

Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat leimataan järjestelmällisesti maahantulon ja maastalähdön yhteydessä. Jos matkustusasiakirjassa ei ole maahantuloleimaa, voidaan olettaa, että sen haltija ei (enää) täytä maassa oleskelun edellytyksiä. Kolmannen maan kansalainen voi kuitenkin esittää minkä tahansa uskottavan todisteen (esimerkiksi matkalipun tai oleskeluaan EU:n jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella koskevan todisteen), joka osoittaa, että hän on noudattanut lyhytaikaisen oleskelun kestoa koskevia vaatimuksia.

Rajatarkastusten * suorittaminen on rajavartijoiden * tehtävä. Heidän on tehtäviään hoitaessaan kunnioitettava ihmisarvoa kaikilta osin eivätkä he saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

EU:n jäsenvaltioiden on osoitettava riittävästi asianmukaista henkilökuntaa ja voimavaroja varmistaakseen ulkorajojensa valvonnan tehokkuuden ja yhtenäisen korkean tason *. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajavartijat ovat alaan erikoistuneita ja asianmukaisen koulutuksen saaneita ammattilaisia. EU:n jäsenvaltiot avustavat toisiaan varmistamalla tehokkaan rajavalvonnan. Operatiivista yhteistyötä koordinoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX).

Sisärajat

Kuka tahansa voi kansalaisuudesta riippumatta ylittää sisärajat millä tahansa rajanylityspaikalla ilman, että hänelle tehdään rajatarkastus. Poliisi voi käyttää toimivaltaansa raja‑alueilla samalla tavoin kuin muuallakin jäsenvaltion alueella, kunhan poliisitoimenpiteen tarkoituksena ei ole rajavalvonta.

EU:n jäsenvaltioiden on poistettava kaikki liikenteen sujuvuutta haittaavat esteet teiden rajanylityspaikoilta sisärajoilla.

Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava vaara, EU:n jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan sisärajoilleen rajoitetuksi ajaksi, jonka kesto on periaatteessa enintään 30 päivää. Jos jäsenvaltio aikoo palauttaa rajavalvonnan sisärajoille, sen on ilmoitettava tästä mahdollisimman pian muille EU:n jäsenvaltioille ja komissiolle. Päätös annetaan tiedoksi myös Euroopan parlamentille.

EU:n jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat keskenään vähintään 15 vuorokautta ennen kuin rajavalvonta on tarkoitus palauttaa, jotta ne voivat järjestää jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja arvioida toimenpiteiden oikeasuhteisuutta rajavalvonnan palauttamiseen johtaneisiin tapahtumiin. Päätös rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoille on tehtävä avoimesti ja yleisölle on annettava asiasta kaikki tiedot, elleivät erittäin tärkeät turvallisuussyyt ole tämän esteenä.

Jos EU:n jäsenvaltion yleinen järjestys tai sisäinen turvallisuus niin vaatii, asianomainen jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan sisärajoille välittömästi. Sen on ilmoitettava päätöksestään muille EU:n jäsenvaltioille ja komissiolle.

Taustaa

Komission 7 päivänä toukokuuta 2002 ulkorajojen yhdennetystä valvonnasta antamassa tiedonannossa määriteltiin ulkorajojen yhdennettyä valvontaa koskevan yhteisen politiikan viisi keskeistä tekijää, joista yksi on yhteinen lainsäädäntö. Tässä yhteydessä oli määrä laatia uudelleen ulkorajoja koskeva yhteinen käsikirja. Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota esittämään mainittua uudelleenlaatimista koskevat ehdotukset mahdollisimman pian.

Tällä asetuksella kumotaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn yleissopimuksen 2–8 artiklan määräykset ja ulkorajoja koskeva yhteinen käsikirja.

Säädöksen keskeiset termit
  • Sisärajat: EU:n jäsenvaltioiden yhteiset maarajat, joki- ja järvirajat mukaan luettuina, lentoasemat sisäisten lentojen osalta sekä jäsenvaltioiden meri-, joki- ja järviliikenteen satamat säännöllisen lauttaliikenteen osalta.
  • Ulkorajat: EU:n jäsenvaltioiden maarajat, joki- ja järvirajat mukaan luettuina, merirajat, lentoasemat sekä joki-, meri- ja järviliikenteen satamat, jos ne eivät ole sisärajoja.
  • Rajavalvonta: rajalla toteutettavat toimet, jotka suoritetaan ainoastaan rajanylitysaikomuksen perusteella ja jotka käsittävät rajatarkastukset ja rajojen valvonnan.
  • Rajatarkastukset: rajanylityspaikoilla suoritettavat tarkastukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt ja heidän kulkuneuvonsa sekä heidän hallussaan olevat esineet voidaan päästää EU:n jäsenvaltioiden alueelle tai pois sieltä.
  • Rajavartija: virkamies, jonka toimipaikka kansallisen lainsäädännön mukaan sijaitsee joko rajanylityspaikalla tai rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä ja joka suorittaa rajavalvontatehtäviä.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 562/2006

13.10.2006

-

EUVL L 105, 13.4.2006

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 296/2008

10.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008

Asetus (EY) N:o 81/2009

24.2.2009

-

EUVL L 35, 4.2.2009

Asetus (EY) N:o 810/2009

5.10.2009

-

EUVL L 243, 15.9.2009

Asetus (EU) N:o 265/2010

5.4.2010

-

EUVL L 85, 31.3.2010

LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Liite V, A osa – Menettelyt rajalta käännyttämiseksi:
Asetus (EY) N:o 810/2009 [EUVL L 243, 15.9.2009].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2010/252/EU, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, Schengenin rajasäännöstön täydentämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavan ulkoisten merirajojen valvonnan osalta [EUVL L 111, 4.5.2010].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 21 päivänä syyskuuta 2009, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun asetuksen (EY) N:o 562/2006 10 ja 11 artiklan mukaista kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaamista koskevien säännösten toimivuudesta [KOM(2009) 489 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 23.04.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun